ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ฯ (ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการสาธารณสุข)