เรื่อง ขอให้จัดทำข้อมูลขอรับการจัดสรรเงินประกันสังคม และเงิน คตส. พร้อมรายงานการดำเนินการทดแทนตำแหน่งว่างพนักงานราชการ ที่ สธ 0208.04/ว 2985 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

null