แต่งตั้งข้าราชการ ว749 / 27 ตุลาคม 2560

ว 749 / 27 ตุลาคม 2560
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

http://hr.moph.go.th/person/ต่อเนื่องทางการบริหาร%2060/v749_27-10-60_1534_3307new.pdf