ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

ด่วนที่สุด!!! ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ตามหนังสือ สธ ที่ 0208.07/ว 2930 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561
เรื่องขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้น
แก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 ของหน่วยบริการ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

หมายเหตุ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 จะมีการแจกแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือฯ ขนาด 60×40 cm. เพื่อจ่ายให้ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานในสังกัด เช่น รพศ./รพท. แห่งละ 5 แผ่น สสจ. จัดสรรตามหน่วยงาน เป็นต้น

จึงขอให้สำนักงานสาธารณสุขที่มีขนาดใหญ่เตรียมตัวเพื่อรองรับในการนำแผ่นป้ายประชาสัมพันธ์ดังกล่าวกลับด้วยค่ะ/ครับ

ติดต่อ-สอบถาม
กองบริหารทรัพยากรบุคคล
โทร. 0 2590 1416