ด่วนที่สุด!!! ขออนุมัติจัดสรรตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม และระงับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) และพนักงานกระทรวงสาธารณสุขเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และ เงินรายได้สถานศึกษา สธ 0208.04 / ว 463 ลว. 19 กรกฎาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 – 12 / ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก