ด่วนที่สุด!! แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนและวิธีการเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสม (สธ 0208.04/ว 440 ลว.18 ก.ค.61)

เรียน อธิบดีทุกกรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / ผู้อำนวยการสำนักและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก / ผู้ำนวยอำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส่ิ่งที่ส่งมาด้วย 4

ไฟล์การนำส่งเงินเข้ากองทุน (Excel) ใหม่