ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเข้าร่วมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการสาธารณสุข พ.ศ.2561 (เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12 รายชื่อตามเอกสารแนบ)

เรียน ผู้แทนเขตสุขภาพที่ 1-12 ทุกท่าน (รายชื่อตามเอกสารแนบ)

ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ให้บริการสาธารณสุขที่ได้รับความเสียหายจากการให้บริการ
สาธารณสุข พ.ศ.2561 เพื่อให้หน่วยบริการที่ให้บริการสาธารณสุขทราบและเข้าใจแนวปฏิบัติ
และเจตนารมณ์ของระเบียบที่กำหนด สามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้อง ทันต่อกำหนดเวลา
และเยียวยาผู้เสียหายได้อย่างทันท่วงที
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงขอเชิญท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ดังกล่าว
ในวันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
กรุงเทพมหานคร และโปรดแจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมตามลิงค์
v
v
https://goo.gl/forms/EX9k6m8kmtyQLfid2

ให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
รายละเอียดตามกำหนดการ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ค่าพาหนะ ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยง) ของผู้เข้าร่วมอบรมฯ
เบิกจากงบประมาณต้นสังกัดตามระเบียบกระทรวงการคลัง สำหรับการสำรองห้องพัก
ให้ผู้เข้าอบรมแจ้งทางโรงแรมตามแบบจองห้องพักโดยตรง(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ