ขอข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้สมัครตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป (สธ 0208.10/ว2903 ลว. 12 ก.ค. 2561)

          ด้วยคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง

ระดับเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 มีมติให้ข้าราชการผู้ที่ส่งแบบคำขอ

ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อสมัครขอรับคัดเลือกมาแล้ว และผู้ที่มีความประสงค์จะส่งแบบคำขอ

ประเมินบุคคลและผลงานเพื่อสมัครขอรับคัดเลือก ในตำแหน่งทันตแพทย์เชี่ยวชาญ

ในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ต้องแสดงข้อมูลเพิ่มเติม นั้น

          จึงขอให้ผู้ที่ส่งแบบคำขอประเมินบุคคลและผลงานเพื่อสมัครขอรับการคัดเลือกมาแล้ว

ให้ส่งแบบแสดงข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrmd.ecm@gmail.com

ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

————————————————————————————————-

รายละเอียดสามารถ download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

 หนังสือที่ สธ 0208.10/ว 2903 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561