รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 3 ตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์สถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ
2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมสถาบันสุขภาพเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ ปฏิบัติงาน
3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาสถาบันราชานุกูล
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งตามเอกสารแนบท้าย
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่