รับโอน/รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม
ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ หรือ ชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่