รับโอน /รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์
รับโอน /รับย้ายข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายช่างเทคนิค ระดับปฏิบัติงาน หรือ ชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่