ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง)

 

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์

/โรงพยาบาลทั่วไป(ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 21 ตำแหน่ง โดยเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 27 มิถุนายน 2561 นั้น

 

บัดนี้ การรับสมัครสิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร

สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ (ประกาศเรียงตามตัวอักษร)

รายละเอียดตาม link ด้านล่างนี้

—————————————————————————————————-

Download รายละเอียดประกาศฯ Click!!

 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์