ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ถึง
กรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
สถาบันพระบรมราชชนก
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
กองและหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัดทุกจังหวัด

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิ๊ก 

หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.10/2886 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2561

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือก ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบท้ายประกาศ