แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้ง แนวทางการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้

 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 2832 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561