รับโอน/รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี กรมการแพทย์
รับโอน/รับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ดังต่อไปนี้
1.ตำแหน่งนายแพทย์ ด้านเวชกรรม สาขาศัลยกรรม ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
2.ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือ ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่