เรื่อง สำรวจข้อมูลอายุงานขณะเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน) ของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก และผู้อำนวยการวิทยาลัย ทุกแห่ง