การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 (9 เดือน) กรณีการประเมินผลสำเร็จของงานเป็นรายปี

สธ 0208.11/ว 2602 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้ต่อเวลาราชการ ครั้งที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561 (9 เดือน) กรณีการประเมินผลสำเร็จของงานเป็นรายปี