รายชื่อผู้แทนพนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมฟังการประชุมคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ว2604 ลว 20 มิถุนายน 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/CHRO เขตสุขภาพที่ 1 – 12 และผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่เกี่ยวข้อง