โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ สายงานพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง แนวทางการประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ สายงานพยาบาลวิชาชีพและนักวิชาการสาธารณสุข