หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

เรียน อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งหลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้


  หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 2563 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2561

  หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนฯ

  หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ

  ประกาศรับสมัคร

  แบบแสดงความจำนงฯ ขออยู่ปฏิบัติราชการที่เดิม

  แบบแสดงความจำนงฯ เข้ารับการคัดเลือก

  กำหนดการคัดเลือก 

  รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกตำแหน่งนายแพทย์สสจ. ผอ.รพศ/ รพท. ปี 2560