รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้ง การรับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่ง

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป

รายละเอียดสามารถ Download ได้ตาม link ด้านล่างนี้


 หนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0208.10/ว 2571 ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

 ตำแหน่งจะว่าง

 ใบขอย้าย