เรื่อง การสมัครสมาชิกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธาณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ว361 ลว 15 มิถุนายน 2561

เรียน อธิบดีทุกกรม / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข / นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป / ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก / ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง