รับย้าย/รับโอนข้าราชการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กรมอนามัย

ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี กรมอนามัย
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งดังนี้
1.ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ             จำนวน 1 ตำแหน่ง
2.ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 ตำแหน่ง
3.ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ                  จำนวน 1 ตำแหน่ง
4.ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ          จำนวน 2 ตำแหน่ง

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่