รับโอน รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน กรมการแพทย์

โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน กรมการแพทย์
รับโอน รับย้ายข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ
ระดับปฏิบัติงาน หรือชำนาญงาน จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่