ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)

ขออนุมัติแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (งบลงทุน)
(ที่ สธ 0208.01/1191 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561)

สามารถดูรายละเอียดได้ที่นี่