ด่วนที่สุด!!! ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2561 (ว 2107/30 พฤษภาคม 2561)

ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.03/ว 2107 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาลแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาชดใช้ทุนของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2561
คู่มือการบันทึก

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1. ประกาศรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรผู้ทำสัญญาของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี พ.ศ. 2561

1.1 สายงานแพทย์
1.1.1. สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 9

เขตสุขภาพที่ 12

1.1.2 แพทย์สังกัดกรมฯ 
1.1.3 แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก 

 

1.2  สายงานทันตแพทย์

1.3  สายงานเภสัชกร

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 คู่มือการบันทึกข้อมูลฯ