แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะ (ว2105/30 พฤษภาคม 2561)

ที่ สธ 0208.03/ว 2105 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะ
สิ่งที่ส่งมาด้วย    แบบฟอร์มการขอรับแพทย์เพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกเพิ่มพูนทักษะ