อบรมการใช้งานระบบ HROPS 23-25 พ.ค.2561 ณ KU HOME ม.เกษตร