โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 3 รายการ

โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 3 รายการ
จ้างเหมาพนักงานบริการ 1 ราย
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 ราย
จ้างเหมาพนักงานการเงินและบัญชี 1 ราย

 

คลิกเพื่อดาวน์โหลด