ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานรับสมัครข้าราชการข่าวโอนย้ายข้าราชการหนังสือเวียนทั่วไปจัดซื้อจัดจ้าง

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครข้าราชการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับสมัครข้าราชการ(แพทย์) […]

ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ […]

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะเพิ่มเติมเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติสำหรับข้าราชการและพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ราชการบริหารส่วนกลาง) (ที่ สธ 0208.11/ว128 ลว.15 ก.พ.2561)

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการกำหนดหลักเกณฑ […]

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง […]

อ่านทั้งหมด

ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวโครงการ

ประกาศจังหวัดชลบุรี เรื่องรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป กรมชลประทาน

กรมชลประทาน รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์

สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างช […]

อ่านทั้งหมด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง […]

ด่วนที่สุด “การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี

สังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวั […]

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

รายชื่อผู้สอบผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำ […]

อ่านทั้งหมด

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ […]

รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กรมการแพทย์

กรมการแพทย์  รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำร […]

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ โรงพยาบาลชุมแพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

โรงพยาบาลชุมแพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รับย้าย/ […]

รับย้ายข้าราชการ โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก

โรงพยาบาลแม่สอด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก รับย้ายข้าร […]

รับย้าย/รับโอนข้าราชการ กรมอนามัย

กรมอนามัย  รับย้าย/รับโอนข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง โดยม […]

อ่านทั้งหมด

ว 562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 สำรวจข้อมูลความต้องการ และและยืนยันข้อมูลแพทย์

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ […]

ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ด่วนที่สุด “การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด, ผู้อำนวยการหน่วยงา […]

ด่วนที่สุด “การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง”

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะ […]

บัญชีกำหนดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของตำแหน่งพนักงานพิมพ์ ระดับ4

อ่านทั้งหมด

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ

โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]

อ่านทั้งหมด