ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวรับสมัครงานรับสมัครข้าราชการข่าวโอนย้ายข้าราชการหนังสือเวียนทั่วไปจัดซื้อจัดจ้าง

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรสาคร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลปทุมธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรปราการ

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารา […]

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน เมษายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

  สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ รับโอน หรือรับย้า […]

อ่านทั้งหมด

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรสาคร

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลราชบุรี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลปทุมธานี

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลสมุทรปราการ

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลระนอง

  โรงพยาบาลระนอง    รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักง […]

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โรงพยาบาลหนองคาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู

อ่านทั้งหมด

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าราชการ กรมการแพทย์

กรมการแพทย์ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารา […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง

โรงพยาบาลระนอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง รับสมัครคั […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ กรมการประมง

กรมการประมง  รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล […]

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์) โรงพยาบาลดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

โรงพยาบาลดอกคำใต้  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา รับสมั […]

รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

โรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี รับสมัคร […]

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กรมการประมง รับสมัครคัดเลือก (คนพิการ) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ (คนพิการ) จำนวน 1 ตำ […]

อ่านทั้งหมด

รับโอน หรือรับย้ายข้าราชการ สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์

  สำนักยุทธศาสตร์การแพทย์ กรมการแพทย์ รับโอน หรือรับย้า […]

รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนิติกร ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความป […]

รับโอนข้าราชการมารับราชการ สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา

สำนักงานเลขานุการกรม สำนักงานราชบัณฑิตยสภา มีความประสงค […]

รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ กรมการแพทย์

สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ  […]

รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง กรมการแพทย์

โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง  กรมการแพทย์  รับโอน รับย้ายข้าราช […]

รับโอน รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์

โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี  กรมการแพทย์  รับโอน รับย้ายข้าร […]

รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ รับย้าย/รับโอน ข้าราชการ […]

อ่านทั้งหมด

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือน เมษายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดส่งข้อมูลการนำเงินเข้าบัญชีส […]

รายงานข้อมูลสมาชิก กบข. ที่มีข้อมูลไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข. ประจำเดือน เมษายน 2561

ตามที่หน่วยงานของท่านได้จัดทำข้อมูลและนำส่งเงินให้แก่ ก […]

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง (ว 1955 /21 พฤษภาคม 2561)

ด่วนที่สุด!!! ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (HROPS)

เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียกหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1) ที่ สธ 0208.04/ว 1778 ลว.10 พฤษภาคม 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.07/ว 1774 ลว. 10 พฤษภาคม 2561

การจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย […]

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ สธ 0208.4/ส1748 ลว. 9 พฤษภาคม 2561

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ผู้อำนวยการสำนักงาน […]

อ่านทั้งหมด

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียดขอบเขตงานจ้าง (TOR)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคา […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2561 (แบบ สขร.1)

ที่ สธ 0208.01/893  ลงวันที่ 2 เมษายน 2561 รายงานผลการจ […]

รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาสที่ 2 รอบ 6 เดือน ของงบดำเนินงาน

ที่ สธ 0208.01/881 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 รายงานผลตามแ […]

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2561 (แบบสขร.1)

ที่ สธ 0208.01/718  ลงวันที่ 2 มีนาคม 2561 ขอรายงานผลกา […]

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2561 (แบบ สขร.1)

ขอรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตามแบบสรุปผลการดำเ […]

อ่านทั้งหมด