ปี 2560
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
(ว 2538 / 4 กันยายน 2560)
Post 4 กันยายน 2017: 15.30
 การสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
( ว 999 / 7 เมษายน 2560 )
Post 7 April 60 : 16.17
 หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
( ว 998 / 7 เมษายน 2560 ) Post 7 April 60 : 16.04
 การสำรวจความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
(ว184 / 21 มีนาคม 2560) / Post 22 march 60 :09.29
 เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ

( ว 489 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 )  22 feb 60
 กลุ่มงานเทคนิค ( ปฏิบัติงานช่างทันตกรรม)
 กลุ่มงานบริหารทั่วไป (วิชาการเศรษฐกิจ)
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมไฟฟ้า)
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมโยธา)
 กลุ่มงาน วิชาชีพเฉพาะ (วิศวกรรมเครื่องกล)

ด่วนที่สุด
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ ประจำปี 2560

( ว 487 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 )
ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วนมาก
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการ
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

( ว 009 / 2 กุมภาพันธ์ 2560 )
 กำหนดการประชุม
 โครงการ
 แบบตอบรับ  แผนที่จัดการประชุม
หนังสือคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ โดยได้รวบรวมแก้ไข ปรับปรุง
และเพิ่มเติมระเบียบ ประกาศ แนะแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทันสมัย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ges ( ว 233 / 26 มกราคม 2560 )
สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
( ว 230 / 26 มกราคม 2560 )
สำเนาหนังสือยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
( ว 216 / 25 มกราคม 2560 )
    ปี 2559


ชะลอการใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ
( ว701 / 5 เมษายน 2559)
การจัดสรรตำแหน่งและการสรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างพนักงานราชการ
( ว208 / 2 กุมภาพันธ์ 2559)
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 - 5
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการประจำปี 2559
( ว225/ 3 กุมภาพันธ์ 2559 )
    ปี 2558
พระราชบัญญัติประกันสังคม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558   
( ว 742 / 23 กันยายน 2558 )
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติของระบบพนักงานราชการ
( ว 746 / 23 กันยายน 2558 )
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2558
( ว 747 / 21 กันยายน 2558 )
ขอให้ตรวจสอบงบดำเนินงานของพนักงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558
( ว 667 / 14 สิงหาคม 2558 )

การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557
( ว 563 / 29 มิถุนายน 2558 )
 คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1371/2558 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2558
เรื่อง การปรับค่าตอบแทนพนักงานราชการ

 บัญชีรายละเอียดฯ
การปรับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
( ว 297 / 16 เมษายน 2558 )
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
(ว 288 / 7 เมษายน 2558) 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ลูกจ้างประจำและ
พนักงานราชการ ประจำปี 2558

( ว 213 / 18 มีนาคม 2558 )
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
 ิ่งที่ส่งมาด้วย 3 (เพิ่มเติม)
ปรับปรุงและเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
( ว 202 / 16 มีนาคม 2558
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ

ปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
( ว 194 / 11 มีนาคม 2558 )
 สิ่งที่ส่งมาด้วย

ขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายงบบุคลากรและงบดำเนินงาน
ของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( ว 80 / 29 มกราคม 2558 )
   ปี 2557

ขอความร่วมมือให้สำรวจอัตราว่างพนักงานราชการและรายงาน
การดำเนินการ

( ว 903 / 4 พฤศจิกายน 2557 )
 แบบฟอร์มรายงานฯ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2557
( ว 728 / 26 สิงหาคม 2557 )
   คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนฯ
ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากร
และงบดำเนินงานของพนักงานราชการ

( ว 675 / 4 สิงหาคม 2557 )

การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
( ว 366 / 9 เมษายน 2557 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ
ประจำปี 2557

( ว 354 / 3 เมษายน 2557 )
  หลักเกณฑ์การขอพระราชทานฯ
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ
( ว 321 / 27 มีนาคม 2557 )

มาตรฐานกำหนดตำแหน่งฯ
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
( ว 20 / 6 มกราคม 2557 )

  
ตัวอย่างการคำนวณ
  ปี 2556
ตอบข้อหารือการเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 1456 / 15 พฤศจิกายน 2556 )
การเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
( ว 1260 / 3 ตุลาคม 2556 )

การติดตามประเมินผลระบบพนักงานราชการ

( ว 1221 / 26 กันยายน 2556 )

ขอให้จังหวัดส่งข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการที่บรรจุเป็นข้าราชการพลเรือน
ก่อน 11 ธันวาคม 2555
 

( ว 1018/15 สิงหาคม 2556 )
   ข้อมูลการรับราชการและการปฏิบัติงานเป็นพนักงานราชการหรือลูกจ้างชั่วคราว
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
( ว 1056 / 21 สิงหาคม 2556 )
   คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายงบบุคลากรและงบดำเนินงานของพนักงานราชการ
( ว 1009 / 14 สิงหาคม 2556 )

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่พนักงานราชการ ประจำปี 2556
( ว 295 / 11 มีนาคม 2556 )
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
( ว 294 / 11 มีนาคม 2556 )
   อ้างถึง 1 หนังสือที่ นร 1008.5 / 7 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2556   
   อ้างถึง 2-3   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องค่าตอบแทนพนักงานราชการ
( ฉบับที่ 6 )  
    ดาวน์โหลด  ตัวอย่างการคำนวณปรับเงิน 1 มกราคม 2556
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
( ว 25 / 4 มกราคม 2556 )