ปี 2555
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณวุฒิ ที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
พนักงานราชการสายงานต่างๆ
(ว200 / 19 เมษายน 2555)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( ว 121 / 14 มีนาคม 2555 )  
  ดาวน์โหลด    ตัวอย่างการคำนวณอัตราส่วนค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ
กลุ่มบริหารทั่วไป ( ป.ตรี) กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.)
 
    ปี 2554
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการดำเนินการ เกี่ยวกับพนักงานราชกา
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
(ประกาศสำนักนายกฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้อง
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(ว 275/ 21 ตุลาคม 54)
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ
(ว 267/ 7 ตุลาคม 54)
ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 12 สายงาน
(ว 242/30 ส.ค. 54)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานราชการ    (ปรับปรุง 1 กันยายน 2554)
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
(ว 224/16 ส.ค. 54)
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ว 119/29 เม.ย.54 )
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
( ว 82/29 มี.ค.54) 
(ปรับปรุงวันที่ 7 เม.ย.54)
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2 )
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3 )
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตารางการคำนวณเงินค่าตอบแทน ณ 1 เมษายน 2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ว 119/29 เม.ย.54 )
 />
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ