ปี 2553

 ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (6 ตำแหน่ง...คลิก..

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย 2. นักวิชาการสาธารณสุข 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 เพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง..คลิก นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ว 347/30 พ.ย.53)
   การเบิกจ่ายเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ สูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ (ว 336/19 พ.ย.53)
  
 ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ เพิ่มเติม (ว 317/26 ต.ค.53)
 ปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ "ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้" เป็น "ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้" (ว 313/19 ต.ค.53)
   รายงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(ค.ต.ส.) ของพนักงานราชการ (ว 306/13 ต.ค.53)
 การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (ว 302/8 ต.ค.53)
 ตอบข้อหารือค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.) (ว 301/8 ต.ค.53)
 ระบบพนักงานราชการ

ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ

(จากการประชุม การบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8-11 สิงหาคม 2553 จังหวัดอุดรธานี)
 การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 (ว 231/3 ส.ค.53)
(ปรับปรุงเอกสารหมายเลข 1-4 วันที่ 16 ส.ค.53)
 ไขปัญหาข้องใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.)
 คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ปรับปรุง 13 ต.ค. 53)
    คำสั่งมอบอำนาจฯของพนักงานราชการ ที่ 685/18 ก.พ.53
 การจัดทำประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตามรูปแบบคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด (ว 44/4 ก.พ.53)
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
 การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 2/5 ม.ค.53)
 การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (หนังสือสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ว 17/ 1 ก.พ.53)
ปี 2552
   ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นผู้ประกันตน
(ว 273/27 พ.ย.52)
   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
(ว 272/25 พ.ย.52)
   ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 3 เรื่อง
    ดาวน์โหลด
    เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
    ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒
    หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
(ว215/5 ต.ค.52)
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปรับปรุงเมื่อ 13 ธ.ค. 53)
(ว 199/16 ก.ย.52)
 ให้พนักงานราชการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีเป็นกรณีพิเศษ
(ว 180/20 ส.ค.52)
 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 115/27 พ.ค.52)
   ถาม - ตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ
   แบบสอบถามพนักงานราชการ (เฉพาะส่วนราชการที่ได้รับหนังสือ ว 52/24 มีนาคม 2552)
   ไขปัญหาเกี่ยวกับพนักงานราชการ ที่พัทยา ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552
   การปรับปรุงชื่อสายงานตำแหน่งพนักงานราชการ
(ว 17/28 มกราคม 52)
   กลุ่มงานพนักงานราชการ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 52)
   ปัญหาในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ปี 2551


      ดาว์นโหลด
      มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตาม พรบ.2551
(ว 262/17 ธันวาคม 51)

 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเินินการจัดสรรตำแหน่งพนักงานราชการ
(ว 252/2 ธันวาคม 51)
   ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ
ขั้นตอนการดำเนินการจัดสรรและสรรหาพนักงานราชการ
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
(ว
216 /13 ตุลาคม 2551)
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
(ว 171 /15 สิงหาคม 2551)
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2551
(ว 165 /7 สิงหาคม 2551)
ให้ตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2551 (ให้แจ้งภายในวันที่ 1 ก.ย.51)  
(ว 139 /3 กรกฎาคม 2551)
ตัวอย่างคำสั่งฯ ให้ัพนักงานราชการไ้ด้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวและยกเลิกคำสั่งให้พนักงานราชการ
ได้รับเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
(คำสั่ง 2032/2551)
กรอบอัตรากำลังพนักงานราชการปีงบประมาณ 2552 - 2555
(ว 132/
23 ุมิถุนายน 2551)
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)
(หนังสือกลุ่มกฎหมาย ว 505/23 มิถุนายน 2551)
การเิบิกค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(ว 45/
28 กุมภาพันธ์ 2551)
ปี 2550
คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

(คำสั่ง 3077/4 ธ.ค.50)
ตารางเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ฉบับที่ 6) ปรับปรุงเมื่อ 9 พ.ย.50
หลักเำกณฑ์การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ
(หนังสือกระทรวงการคลัง ว 74/25 ต.ค.50)
แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
(ว 212/12 ต.ค.50)
ตัวอย่างแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการพิเศษ
การออกบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐสำหรับพนักงานราชการ  (ว 35/13 ก.พ.50)
การสรรหาและเลือกสรรบุคคลมาเป็นพนักงานราชการ (ว 18/30 ม.ค.2550)
ปี 2549
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ     (ว 190/2 พ.ย..2549)
แก้ไขเพิ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก
   และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยิ่งมงกุฎไทย(เฉพาะบัญชีที่ 32 ของพนักงานราชการ)
  (ว 180/26 ตุลาคม 2549)
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (ว 174/17 ต.ค.49)
ตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการทั่วไป
หลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติว่าด้วยการลาของพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  (ว 149/18 ส.ค.49)
บัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานราชการ)   (ว 144/11 ส.ค.49)
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานราชการ (ว 142/11 ส.ค.49)
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการให้พนักงานราชการได้รับค่าตอบแทนและสิทธิประโยช
  (ว
131 / 27 ก.ค.49 "หนังสือแนบท้ายที่ นร 1008.5/80ลว.31ส.ค.48" )
มอบอำนาจการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการให้ผ ู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนและข้อกำหนด
  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว93/3 พ.ค.49)
แก้ไขแบบประเมินผลการปฏิบัติงานและบัญชีการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ว 60/24 มี.ค.49)
 แนวทางการขอใช้บัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรของส่วนราชการอื่นในการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (ว 57/15 มี.ค.49)
  หลักเกณฑ์การลาออกจากการปฏิบัติงานในระหว่างสัญญาจ้างของพนักงานราชการ (ว 49/2 มี.ค.49)
ค่าครองชีพพิเศษพนักงานราชการ (ว 48/2 มี.ค.49)
มอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพพิเศษให้กับพนักงานราชการ
  และการอนุญาตให้พนักงานราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน
(ว 21/6 ก.พ.49)
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ
  (หนังสือเวียนกลุ่มกฏหมาย ว 13/30 ม.ค.49)
ขอให้ดำเนินการตรวจสอบประวัติผู้ซึ่งจะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการ (ว 11/26 ม.ค.49)
ปี 2548
การสรรหาพนักงานราชการ (ว 279/18 พ.ย.48)
การดำเนินการบริหารพนักงานราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 272, ว 26/11 พ.ย.48)
รายชื่อโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่ทุรกันดารและขาดแคลนบุคลากร (หนังสือกลุ่มกฏหมาย ว129/7 เม.ย.48)
แนวทางการปรับอัตราค่าตอบแทนและเครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ (ว 260/4 พ.ย.48)
การมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการบริหารงานบุคคลของพนักงานราชการ
  (หนังสือกลุ่มกฏหมาย ว 245/25 ต.ค.48)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
คู่มือการบริหารพนักงานราชการ
การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ (ว 213/20 ก.ย.48)
การจ่ายเงินรางวัลการสอบพนักงานราชการ (ว 212/20 ก.ย.48)
คู่มือการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและการจัดทำสัญญาจ้าง
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 3) (ว 65/21 มี.ค.48)
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2)