ปี 2560

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่ง
เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ้างลูกำจ้างชั่วคราวรายวัน

( ว 1543 / 31 พฤษภาคม 2560 ) / Post 31 May 60 : 16.24

ข่าวประชาสัมพันธ์ด่วนมาก
การประชุมสัมมนาเชิงวิชาการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติราชการของลูกจ้างส่วนราชการ
และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559

( ว 009 / 2 กุมภาพันธ์ 2560 )
กำหนดการประชุม
โครงการ
แบบตอบรับ
แผนที่จัดการประชุม

ปี 2559


ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ

( ว 1930 / 5 กันยายน 2559 )

     แนวทางปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
     แบบฟอร์มบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
     แบบฟอร์มแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน  
ปี 2558
การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในระบบบริหารงานบุคคลใหม่
( ว 379 / 10 กรกฎาคม 2558

    สิ่งที่ส่งมาด้วย
การบันทึกและตรวจสอบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนในระบบบริหาร
งานบุคคลใหม่

( ว 198 / 16 เมษายน 2558 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินและการปรับค่าจ้างประจำปีของลูกจ้างชั่วคราว
( ว 224 / 24 มีนาคม 2558 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
ปี 2557
การคำนวณค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
(หนังสือสำนักงาน ก.พ ที่ นร 1008.5/ว 25 ลงวันที่ 8 กันยายน 2547)
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
( ว 769 / 8 กันยายน 2557 )


   สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ                      
       
ด่วนมาก
ซ้อมความเข้าใจระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
( ว 726 / 26 สิงหาคม 2557 )
ด่วนมาก
ระงับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) และเงินรายได้สถานศึกษา ทุกตำแหน่ง
( ว 686 / 8 สิงหาคม 2557 )
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย สำหรับใช้ในการจ้างลูกจ้างชั่วคราว
( ว 228/27 กุมภาพันธ์ 2557 )
ปี 2556
การคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
( ว 1442 / 13 พฤศจิกายน 2556 )
 
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงตำแหน่งแพทย์แผนไทย
( ว 1169 / 16 กันยายน 2556
)

 การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างฃั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่นอกเหนือ
จากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ( เพิ่มเติม )

( ว 563 / 14 พฤษภาคม 2556 )
 Download   บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง

เครือข่าย1 เครือข่าย2 เครือข่าย3
ด่วนมาก
ขอให้จังหวัดส่งข้อมูล ตาม ว 22 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2556 เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
( ว 22 / 21 มีนาคม 2556 )
   บัญชีสำรวจลูกจ้างชั่วคราว ( เงินนอกงบประมาณ ) ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ระงับการจ้างงานลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) และเงินรายได้สถานศึกษา
 ( ว 497 / 30 เมษายน 2556)


ด้วยได้รับการประสานเป็นการภายในจากสำนักงาน ก.พ. ว่า อาจจะให้นำระยะเวลาในระหว่างที่เป็น
ลูกจ้างชั่วคราวมานับเพื่อประกอบการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2556 ให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว ที่ได้รับการบรรจ

ุเป็นข้าราชการ ในวันที่ 1 มีนาคม 2556 ดังนั้น จึงขอให้ส่วนราชการกันวงเงินไว้ เพื่อเลื่อนเงินเดือนให้แก่ข้าราชการ
กลุ่มดังกล่าว และเมื่อได้รับข้อมูลนี้แล้ว ขอได้แจ้งยืนยันไปให้เจ้าหน้าที่ กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย
ผู้รับผิดชอบส่วนราชการนั้น ๆ ทราบด้วย


การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ  
ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด
( ว 488 / 25 เมษายน 2556)

 ดาวน์โหลด   บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง

เครือข่าย 1 เครือข่าย2 เครือข่าย3 เครือข่าย4


ห้เจ้าหน้าที่ สสจ./รพศ./รพท.ที่ยังไม่ดำเนินการส่งรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว เพื่อรองรับ
การเข้าสู่ระบบพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติม
ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  ภายในวันที่ 26 เมษายน 2556ขอให้ส่งรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการ ผู้ได้รับการบรรจุ
ุในวันที่ 1 มีนาคม และ 1 เมษายน 2556

ดาวน์โหลด      แบบฟอร์มรายชื่อพนักงานราชการ

เครือข่าย 1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4

ดาวน์โหลด    แบบฟอร์มรายชื่อลูกจ้างชั่วคราว

เครือข่าย 1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4การเบิกจ่ายเงินเดือนสำหรับตำแหน่งเพิ่มใหม่ สำหรับบรรจุแต่งตั้งลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานราชการ
(ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว) ตั้งแต่ปี พ.ศ.
2551

(ว 373/29 มีนาคม 2556)

สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
( ว 22 / 21 มีนาคม 2556 )


บัญชีสำรวจลูกจ้างชั่วคราว เงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข


ขอให้การเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์์ โรงพยาบาลทั่วไป
ดำเนินการแก้ไขข้อมูล ลูกจ้างชั่วคราวในระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวให้สมบูรณ์ รายละเอียดตามเอกสาร
และไฟล์ข้อมูลที่แนบท้ายนี้   
  
ข้อมููลแต่ละจังหวัดที่่ต้องแก้ไขให้ส่วนราชการรายงานข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบพนักงาน กระทรวงสาธารณสุข 
 
 


การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุพนักงานราชการ ( ที่เคยเป็นลูกจ้างชั่วคราว ) เป็นข้าราชการ
( ว 255 / 28 กุมภาพันธ์ 2556 ) 

    ดาวน์โหลด  สิ่งที่ส่งมาด้วย
เครือข่าย 1 เครือข่าย 2 เครือข่าย 3 เครือข่าย 4สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ที่นอกเหนือจากหลักเกณฑ์
ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกำหนด

( ว 254 / 28 กุมภาพันธ์ 2556 )
  แบบสำรวจข้อมูลเอกสารหมายเลข 1 - 7

คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนสำหรับบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเป็นข้าราชการ ณ วันที่ 1 มีนาคม 2556
ระกาศ การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ขอให้จังหวัดดำเนินการ...(คลิก)

การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ( เงินบำรุง ) ที่จ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ลงไป
( ว156 / 8 กุมภาพันธ์ 2556 ) 

          ดาวน์โหลด  บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง   

เครือข่าย1 เครือข่าย2 เครือข่าย3 เครือข่าย 4

การบริหารตำแหน่งว่างและการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ว 97/28 มกราคม 2556)

หลักเกณฑ์และการจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
และพนักงานราชการ (ที่เคยจ้างไว้เป็นลูกจ้างชั่วคราว)  และจ้างไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 ลงไป

(ว 76/21 มกราคม 2556)
การดำเนินการตรวจสอบ แก้ไข เพิ่มเติมข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว ในระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
 เพื่อใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นประกอบการบรรจุเป็นข้าราชการและจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
 
  คู่มือระบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว  
  ปี 2555
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
(ว 611 / 10 กันยายน 2555)
ระชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนเงินเพื่อปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
เครื่องแบบปฏิบัติการของลูกจ้างชั่วคราว
(ว 516 / 1 สิงหาคม 2555)
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงที่ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยสาธารณสุข
(ว 507 / 30 กรกฎาคม 2555)
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทย ด้านการนวดไทย
(ว 492 / 24 กรกฎาคม 2555)
ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการปรับอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 มกราคม 2555

(ว 411 / 4 กรกฎาคม 2555)
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพและ
กลุ่มสนับสนุน สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 385 / 20 มิถุนายน 2555)
ซ้อมความเข้าใจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ว197 / 18 เม.ย. 2555)
ประชาสัมพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)18 เมษายน 2555
เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว169 / 30 มีนาคม 2555)
คำสั่งมอบอำนาจฯ (คำสั่งกลุ่มกฎหมาย สป.)... คลิก
การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
การยกเลิกข้อความใน 1.3 แห่งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2554 (การบริหารงานบุคคล)
ซ้อมความเข้าใจการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ว197 / 18 เม.ย. 2555)
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว

เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว169 / 30 มีนาคม 2555)
ประชาสัมพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)18 เมษายน 2555
  ปี 2554
การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์ (ว 252/ 12 ก.ย. 54)
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ว 239/25 ส.ค. 54)
  แบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)  สำหรับกลุ่มวิชาชีพ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 142/24 พ.ค.54 )
การจ้างผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ว 118/27 เม.ย.54 )
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 107/12 เม.ย.54 )
การกำหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 101/7เม.ย.54)(ปรับปรุงวันที่ 6 มิย .54 )
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง)กลุ่มวิชาชีพ
ถาม-ตอบ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ปรับปรุงวันที่ 18 กรกฎาคม 2554)