ปี 2555  
  เงินค่าครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว169 / 30 มีนาคม 2555)
 
  ประชาสัมพันธ์ลูกจ้างชั่วคราว (เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว)18 เมษายน 2555  
  หนังสือกลุ่มกฎหมาย ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.042.5/ว 37 ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2555
เรื่อง คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว
 
 
    ปี 2554  
  การจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีอายุเกิน  60  ปีบริบูรณ์ (ว 252/ 12 ก.ย. 54)  
  ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ว 239/25 ส.ค. 54)
 ดาวน์โหลด แบบข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว
 
  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)  สำหรับกลุ่มวิชาชีพ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 142/24 พ.ค.54 )
 
  การจ้างผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทย์แผนไทย หรือแพทย์แผนไทยประยุกต์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( ว 118/27 เม.ย.54 )
 
  บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 107/12 เม.ย.54 )
 
  การกำหนดบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) สำหรับกลุ่มวิชาชีพ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 101/7เม.ย.54)(ปรับปรุงวันที่ 6 มิย .54 )
 
  ดาวน์โหลดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบํารุง)กลุ่มวิชาชีพ  
  ถาม-ตอบ การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
(ปรับปรุงวันที่ 18 กรกฎาคม 2554)