ปี 2553
การจ้างเอกชนดำเนินงาน (ว 60/23 ส.ค.53)(ปรับปรุงวันที่ 14 ต.ค.53)
ถาม - ตอบ ไขข้อข้องใจการบริหารตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว
(จากการประชุมวิชาการ "การบริหารผลการปฏิบัติงานเพื่อนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศฯประจำปี 2553)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ว 218/14 ก.ค.53)
ดาวน์โหลด คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งฯ ตามหนังสือที่อ้างถึง 2 (ว 199/16 ก.ย.52)
ปี 2552
ถาม - ตอบ ข้อข้องใจการปรับขั้นค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ สธ 0201.034/ว 36 ลงวันที่ 5 มีนาคม 2552
ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นผู้ประกันตน
(ว 273/27 พ.ย.52)
ขอสำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล (1 ปี) (ว 270/24 พ.ย.52)
การจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง รายคาบ หรือรายวัน (ว 242/26 ต.ค.52)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ว 211/1 ต.ค.52)
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ว 187/1 ก.ย.52)
เอกสารประกอบการประชุมลูกจ้างชั่วคราว เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2552
ณ ห้องประชุมชั้น 9 สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
1.การพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะของบุคลากรสาธารณสุข
2.สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.2545
3.บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง
4.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2552
5.หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจ่ายเงินค่าตอบแทน ฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552
คำถาม-คำตอบ ประชุมวันที่ 8 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมชั้น 9 ตึกสำนักงานปลัดกระทวงสาธารณสุ
บัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 36/5 ม.ค.52) (ปรับปรุงวันที่ 19 เม.ย.54)
ปี 2551
ตอบข้อหารือระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบำรุงของหน่วยบริการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2544

(หนังสือกลุ่มกฎหมาย ที่ สธ 0201.045.2/1842 ลว. 17 พ.ย. 51)
การเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างที่จ้างจากเงินนอกงบประมาณ
(หนังสือกรมบัญชีกลาง ว 103/19 กันยายน 2551)
การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 158/31 กรกฎาคม 2551)
การจ่ายเงินค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.)
(หนังสือกลุ่มกฎหมาย ว 505/23 มิถุนายน 2551)
 การจ้างผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรการแพทย์แผนไทยหรือแผนไทยประยุกต์เป็นลูกจ้างชั่วคราว
เงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 46/3 มีนาคม 2551)
ปี 2550
 การปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)
(ว 245/4 ธ.ค.50)
ซักซ้อมความเ้ข้าใจเกี่ยวกับระยะเวลาในการขอทำความตกลงจ้างลูกจ้างชั่วคราว
ชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง

(ว 242/22 พ.ย.50)
อัตราค่าจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) สังกัดสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข
 (ว 196/18 ก.ย.50)
การปรับบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง และการปรับ
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

(ว 182/11 ก.ย.50)
อัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ว 52/12 มีนาคม 2550)
ปี 2549
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกููลของลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2545
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ว 139/ส.ค. 49)
ขอให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง) (ว 87/28 เม.ย.49)
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ (ว 36/16 ก.พ.49)
 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำตัวผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (ว 31/10 ก.พ.49)
 การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำตัวผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ (ว 31/10 ก.พ.49)
ปี 2548
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชาวต่างประเทศที่มีสัญญาจ้าง (ว 251/26 ต.ค.48)
การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ว 250/26 ต.ค.48)
อัีตราค่าจ้างนักเรียนทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ว 218/30 ก.ย.48
การจ้างแพทย์เกษียณเป็นลูกจ้างชั่วคราว (เงินบำรุง) (ว 207/14 ก.ย.48)
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ว 173/4 ส.ค.48)
การดำเนินการบรรจุนักเรียนทุนลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง)
ขอให้ปรับเพิ่มอัตราค่าจ้างและสวัสดิการให้กับลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (ว 165/26 ก.ค.48)
ขอทราบข้อมูลการปฏิบัติงานของนักเรียนทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่สำเร็จการศึกษา ตั้งแต่ปี 2545   เป็นต้นไป และได้รับการบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) (ว 92/11 เม.ย.48)
ปี 2547
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างผู้่ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้วเป็นลูกจ้างชั่วคราว
(ว 674/29 ต.ค.2547)
แนวทางปฏิบัติการบรรจุนักเรียนทุนกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2548
พร้อมบัญชีรายละเอียดเกี่ยวกับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์เกื้อกูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ

(ว 294/1
ธ.ค. 2547)
การจ้างนักเรียนทุนหลักสูตร 4 ปี ที่จบการศึกษาปี พ.ศ.2547 เป็นลูกจ้างชั่วคราว
   (ว 216/10 ก.ย.2547)
คำสั่งมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับลูกจ้างชั่วคราว
   (คำสั่งที่ 1031/12 พ.ค.47)
ปี 2546
การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง การจ้างผู้ที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์แล้ว เป็นลูกจ้างชั่วคราว
  (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ว
160/19 มิ.ย.46)
 หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ (ว 84/28 เม.ย.46)
ปี 2545
หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข การจ่ายเงินบำรุงเพื่อเป็นค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวหรือลูกจ้างรายคาบของหน่วยบริการ
  ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545