หนังสือเวียน ปี 2556 - 2559  

 

 

 

 

 

  ปี 2555
เปลี่ยนชื่อตำแหน่งและปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
(ว814 / 20 พฤศจิกายน 2555)
พนักงานราชการแม้ได้คะแนนระดับดี ก็ไม่ต่อสัญญาได้
การต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
(ว 668 / 27 กันยายน 2555)
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555
(ว 608 / 6 กันยายน 2555)
  คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2556
  ตัวอย่างการคำนวณวงเงินการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555)
ขอให้ตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรและงบดำเนินงาน ที่ใช้เป็นค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

(ว 440 / 11 กรกฎาคม 2555)
สถาบันอุดมศึกษาที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการวิชาชีพ
(ตำแหน่งนักการแพทย์แผนไทย)
update 21 มิถุนายน 2555
ขอให้ตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่าย งบบุคลากรและงบดำเนินงาน ที่ใช้เป็นค่าตอบแทน
พนักงานราชการ

(ว 440 / 11 กรกฎาคม 2555)
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ
(ว 304 / 22 พฤษภาคม 2555)
หารือเรื่องเครื่องแบบปฏิบัติราชการและบัตรประจำตัวของพนักงานราชการ
(ว 232 / 30 เมษายน 2555)
  การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หนังสือที่อ้างถึง ว 2 / 5 มกราคม 2553)
คำสั่งมอบอำนาจฯ (คำสั่งกลุ่มกฎหมาย สป.)... คลิก
  การมอบอำนาจการดำเนินการเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการพิจารณาหรืออนุญาตการลาของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว
  การยกเลิกข้อความใน 1.3 แห่งคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 886/2554 ลงวันที่
28 กรกฎาคม 2554 (การบริหารงานบุคคล)
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและคุณวุฒิ ที่ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
พนักงานราชการสายงานต่างๆ
(ว200 / 19 เมษายน 2555)
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งพนักงานราชการ สป.  (ปรับปรุง 1 พฤษภาคม 2555)
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ ( ว 121 / 14 มีนาคม 2555 )  
  ดาวน์โหลด   ตัวอย่างการคำนวณอัตราส่วนค่าตอบแทนใหม่ของพนักงานราชการ
กลุ่มบริหารทั่วไป ( ป.ตรี) กลุ่มงานเทคนิค (ปวช.)
 
   ปี 2554
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนด้านการดำเนินการ
เกี่ยวกับพนักงานราชกา
สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
(ประกาศสำนักนายกฯ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554)
แบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย และคำร้อง
ขอรับเงินทดแทน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
(ว 275/ 21 ตุลาคม 54)
การสรรหาและเลือกสรรคนพิการเป็นพนักงานราชการ
(ว 267/ 7 ตุลาคม 54)

ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ 12 สายงาน

(ว 242/30 ส.ค. 54)
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2554
(ว 224/16 ส.ค. 54)
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ว 119/29 เม.ย.54 )
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
ได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
( ว 82/29 มี.ค.54) 
(ปรับปรุงวันที่ 7 เม.ย.54)
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 2 )
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ.2554 (ฉบับที่ 3 )
แนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ
ตารางการคำนวณเงินค่าตอบแทน ณ 1 เมษายน 2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ ( ว 119/29 เม.ย.54 )
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554 ได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ

 

 

 

 

 

20 ก.พ. 2558