หนังสือเวียน ปี 2556 - 2560

 

  • หนังสือเวียน
ปี 2554
ตารางการคำนวณเงินค่าตอบแทน ณ 1 เมษายน 2554
ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ
   ( ว 119/29 เม.ย.54)
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนของพนักงานราชการ พ.ศ. 2554
  ได้ปรับปรุงเงินค่าตอบแทนพนักงานราชการ กลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ
  ( ว 82/29 มี.ค.54)  (ปรับปรุงวันที่ 7 เม.ย.54 )
ปี 2553

ปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ (6 ตำแหน่ง...คลิก..)

1. นักวิทยาศาสตร์การแพทย 2. นักวิชาการสาธารณสุข 3. นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
 เพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง 1 ตำแหน่ง..คลิก นักวิชาการตรวจสอบภายใน
(ว 347/30 พ.ย.53)
 การเบิกจ่ายเงินทดแทนสำหรับพนักงานราชการที่ประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือ สูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ (ว 336/19 พ.ย.53)
  
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของพนักงานราชการตำแหน่งต่าง ๆ เพิ่มเติม (ว 317/26 ต.ค.53)
 ปรับเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ "ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้" เป็น "ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้" (ว 313/19 ต.ค.53)
 รายงานการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนสำหรับ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ(ค.ต.ส.) ของพนักงานราชการ (ว 306/13 ต.ค.53)
การสรรหาบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการ (ว 302/8 ต.ค.53)
ตอบข้อหารือค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.) (ว 301/8 ต.ค.53)
ระบบพนักงานราชการ

ถาม - ตอบ ปัญหาเกี่ยวกับระบบพนักงานราชการ

(จากการประชุม การบริหารทรัพยากรบุคคล วันที่ 8-11 สิงหาคม 2553 จังหวัดอุดรธานี)
การเลื่อนขั้นค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนพิเศษ ในวันที่ 1 ตุลาคม 2553 (ว 231/3 ส.ค.53)
(ปรับปรุงเอกสารหมายเลข 1-4 วันที่ 16 ส.ค.53)
ไขปัญหาข้องใจเกี่ยวกับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ต.ส.)
คำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน ด้านการดำเนินการเกี่ยวกับพนักงานราชการ (ปรับปรุง 13 ต.ค. 53)
   คำสั่งมอบอำนาจฯของพนักงานราชการ ที่ 685/18 ก.พ.53
การจัดทำประกาศรับสมัครพนักงานราชการ ตามรูปแบบคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด (ว 44/4 ก.พ.53)
ดาวน์โหลด
ตัวอย่างประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
การแต่งกายและเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 2/5 ม.ค.53)
การเบิกจ่ายค่าตอบแทนสำหรับพนักงานราชการผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (หนังสือสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ว 17/ 1 ก.พ.53)
ปี 2552
 ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นผู้ประกันตน
(ว 273/27 พ.ย.52)
 หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.2552
(ว 272/25 พ.ย.52)
 ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) 3 เรื่อง
    ดาวน์โหลด
   เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
   ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๕๒
   หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ และแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๕๒
(ว215/5 ต.ค.52)
 มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปรับปรุงเมื่อ 13 ธ.ค.53)
(ว 199/16 ก.ย.52)
ให้พนักงานราชการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีเป็นกรณีพิเศษ
(ว 180/20 ส.ค.52)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ของพนักงานราชการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 115/27 พ.ค.52)
 ถาม - ตอบข้อข้องใจเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 แบบสอบถามพนักงานราชการ (เฉพาะส่วนราชการที่ได้รับหนังสือ ว 52/24 มีนาคม 2552)
 ไขปัญหาเกี่ยวกับพนักงานราชการ ที่พัทยา ณ วันที่ 13 มีนาคม 2552
 การปรับปรุงชื่อสายงานตำแหน่งพนักงานราชการ
(ว 17/28 มกราคม 52)
 กลุ่มงานพนักงานราชการ (ปรับปรุงเมื่อวันที่ 28 มกราคม 52)
 ปัญหาในการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ
ปี 2551

 การปรับปรุงชื่อตำแหน่งพนักงานราชการตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง พรบ.2551
      ดาว์นโหลด
    มาตรฐานกำหนดตำแหน่งตาม พรบ.2551
(ว 262/17 ธันวาคม 51)