บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ
กลุ่มบริหารงานบุคคล  สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หน้าที่ความรับผิดชอบ

          ตามกฎกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2545
ได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ไว้ดังนี้

1. จัดระบบการบริหารงานบุคคลของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
2. จัดระบบงานและบริหารงานบุคคลที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของกระทรวง
3. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับ
มอบหมาย

โครงสร้าง กลุ่มบริหารงานบุคคลแบ่งโครงสร้างภายในออกเป็น 1 ฝ่าย 9 กลุ่มงาน ดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป
2. กลุ่มงานอัตรากำลัง
3. กลุ่มงานสรรหาบุคคล
4. กลุ่มงานบริหารลูกจ้าง
5. กลุ่มงานพัฒนาระบบและมาตรฐานงาน
6. กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
7. กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย
8. กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ
9. กลุ่มงานประเมินบุคคลและวิชาการ

10. กลุ่มงานพนักงานกระทรวงสาธารณสุข