ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

โครงการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง
Post 8 มกราคม 2561 : 15:15
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 12 รายการ
Post 21 ธันวาคม 2560 : 16:10
โครงการการดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง 1 / 2561
Post 15 ธันวาคม 60 : 14.00
โครงการจ้างบริการถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่
Post 28 กันยายน 60 : 09.20
โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดา จำนวน 3 รายการ
จ้างเหมาพนักงานบริการ 1 ราย
จ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ 1 ราย
จ้างเหมาพนักงานการเงินและบัญชี 1 ราย
Post 22 กันยายน 60 : 15.20
โครงการซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 27 รายการ
Post 22 Aug 60 : 09.10
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ
Post 17 Aug 60 : 15.50
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 17 รายการ
Post 4 Aug 60 : 09.47
โครงการจัดซื้อซองพร้อมพิมพ์ส่วนราชการหน้าซอง
Post 24 July 60 : 09.05
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
Post 21 July 60 :16.18
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 8 รายการ
Post 30 June 60 : 09.34
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ
Post 30 June 60 : 09.34
โครงการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ
Post 29 June 60 : 10.28
โครงการจ้างเหมาบริการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการสอบแข่งขันโดยวิธีกรณีพิเศษ
Post 9 June 60 : 14.30
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 6 รายการ
Post 30 march 60 : 09.45
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
Post 22 march 60 : 14.00
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
Post 20 march 60 : 10.10
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
Post 3 march 60 : 14 : 27
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 21 รายการ
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 5 รายการ
ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )
โครงการดำเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการสอบแข่งขัน โดยวิธีพิเศษ
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 7 รายการ
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ  
โครงการจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์ประจำปี 2559
โครงการจ้างบริการถ่ายเอกสารพร้อมเจ้าหน้าที่ 
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 5 รายการ  
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  
โครงการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 6 รายการ      
โครงการซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ   
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 7 รายการ 
ครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ   
โครงการจ้างพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ พร้อมตรวจข้อสอบ     
โครงการ ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ  
โครงการ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ  
โครงการจัดซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ  
โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ   แก้ไข 14 มิถุนายน 2559
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ    
โครงการจ้างรถตู้ปรับอากาศขนเอกสารเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 19-21 กุมภาพันธ์ 2559    
โครงการเช่า รถยนต์ (ตู้) ปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ      
โครงการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 23 รายการ      
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 2 รายการ
โครงการจ้าง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด ขนส่งเอกสาร (ลับ)
โครงการจ้างดำเนินการจัดจ้างหน่วยงานภายนอกในการดำเนินการสอบแข่งขัน โดยวิธีพิเศษ
โครงการจ้างพิมพ์ข้อสอบ กระดาษคำตอบ พร้อมตรวจ โดยวิธีกรณีพิเศษ
โครงการจ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศพร้อมพนักงานขับรถ
โครงการจ้างบริการถ่ายเอกสาร
โครงการซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 9 รายการ
ราคากลางจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ประจำปีงบประมาณ 2559