ll หน้าหลัก ll


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
รับย้าย/รับโอน ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 22 กันยายน 2560

Post 23 Aug 2017 : 14.20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี
รับโอน/รับย้าย จำนวน 5 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560
Post 22 Aug 2017 : 17.00
โรงพยาบาลบ้านนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
รับย้าย/ รับโอน ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2560
Post 22 Aug 2017 : 09.40

โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
รับโอน / รับย้าย ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้
Post 21 Aug 2017 : 15.40
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเดชอุดม จ.อุบลราชธานี
รับย้าย/รับโอน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ / ชำนาญการ
ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม - 8 กันยายน 2560

Post 21 Aug 2017 : 09.30
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
รับสมัครเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 11 - 18 สิงหาคม 2560
Download ใบสมัคร www.scphtrang.ac.th

Post 17 Aug 2017 : 14.50
โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก
รับย้าย / รับโอนข้าราชการ จำนวน 7 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 15 กันยายน 2560

Post 17 Aug 2017 : 14.50
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560

Post 17 Aug 2017 : 11.30
โรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2560 )
16 Aug 2017 : 10.28
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษ

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2560 )
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 28 สิงหาคม 2560 )
15 Aug 2017 : 16.04
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ง แพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.yala.ac.th
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 22 สิงหาคม 2560 )
15 Aug 2017 : 14.30
กรมสุขภาจิต
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการ
ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก ระดับชำนาญการ (ด้านจิตวิทยาคลินิค)

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2560 )
11 Aug 2017 : 13.59
กรมสุขภาพจิต
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 5 ตำแหน่ง

สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://dmh.job.thai.com www.dmh.go.th www.hr.dmh.go.th
(ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 16 สิงหาคม 2560 )
11 Aug 2017 : 13.52
กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
รับโอน-รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์เชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://www.dit.go.th
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 )
10 Aug 2017 : 13.49

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ รพ.สต. (นักวิชารสาธารณสุข) ระดับชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 9 - 23 สิงหาคม 2560 )
9 Aug 2017 : 17.45
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 )
9 Aug 2017 : 17.45

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)
รับโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 สิงหาคม 2560 )
4 Aug 2017 : 14.02

กรมพละศึกษา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 17 สิงหาคม 2560 )
4 Aug 2017 : 13.53
กระทรวงวัฒนธรรม
รับโอนข้าราชการในสังกัดกระทรวงและกรมต่างๆ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง นิติกร 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2560 )
4 Aug 2017 : 13.36
โรงพยาบาลสิรินธร จังหวัดขอนแก่น
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 กรกฎาคม - 15 สิงหาคม 2560 )
2 Aug 2017 : 16.54
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2560 )
2 Aug 2017 : 16.40
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ )
2 Aug 2017 : 16.32
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
รับย้าย - รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 31 สิงหาคม 2560 )
1 Aug 2017 : 16.38
โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์
รับย้าย - รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินจำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาผู้มาดำรงตำแหน่งได้ )
1 Aug 2017 : 16.23
กรมศิลปากร
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อให้มาดำรงตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

สามารถพูรายละเอียดในเว็บไซต์ www.finearts.go.th
24 july 2017 : 14.30
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ( ด้านการพยาบาล )
สามารถดูรายละเอียดได้ที่
https://wwwnko.moph.go.th
21 july 2017 : 10.10
โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง หัวหน้าพยาบาล (พยาบาลวิชาชีพเี่ยวชาญ) จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสม้คร ตั้งแต่วันที่ 24 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2560 )
19 july 2017 : 13.17
สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 )
17 july 2017 : 15.06
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 3 ตำแหน่ง

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 7 - 11 สิงหาคม 2560 )
07 july 2017 : 16.40


ประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ 
จำนวน 1 ราย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เบอร์โทรศัพท์
037-311151 ต่อ 138 หรือกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 037-311151 ต่อ 254"

07 july 2017 : 09.54


กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ )
04 july 60 : 16.35
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย - รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง ทันตแพทย์ปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา ( สถาบันทันตกรรม )
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา ( โรงพยาบาลสงฆ์ )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ( โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน / ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา ( โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี )

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้ )
29 June 60 : 16.35

โรงพยาบาลหนองแค จังหวัดสระบุรี
มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่ กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล

โทรศัพท์ 0 3622 3118 ต่อ 122 ในวันและเวลาราชการ
27 June 60 : 13.14

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ )
12 June 60 : 15.02

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ( โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี )
ตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ /ขำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ )
8 June 60 : 11.19

กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน - รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ( สถาบันทรวงอก )
ตำแหน่ง เภสัชกรปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ด้านเภสัชกรรมคลินิก หรือเภสัชกรรมการผลิต จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งได้ )
8 June 60 : 11.19
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th