ll หน้าหลัก ll


สังกัดโรงพยาบาลกงไกรลาศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการย้ายมาดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ)
ตั้งแต่วันที่ 17-24 มกราคม 2561


Post 15 มกราคม 2561 : 10:50


กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป
จำนวน 8 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 12-22 มกราคม 2561


Post 15 มกราคม 2561 : 10:25

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ตำแน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านสาธารณสุข)
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในเชี่ยวชาญ (ด้านตรวจสอบภายใน)
ตั้งแต่วันที่ 12-22 มกราคม 2561


Post 12 มกราคม 2561 : 15:40โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2561

Post 12 มกราคม 2561 : 13:40

เอกสารแนบ(ฉบับเดิม)

ใบสมัครเข้ารับราชการเพื่อเลื่อนระดับ

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลา

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก


สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
จำนวน 8 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

Post 12 มกราคม 2561 : 10:40
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
จำนวน 23 อัตรา
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 8-12 มกราคม 2561

Post 11 มกราคม 2561 : 15:20

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จำนวน 1 อัตรา
ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561

Post 11 มกราคม 2561 : 08:55
สังกัดสำนักนันทนาการ กรมพลศึกษา
รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Post 10 มกราคม 2561 : 14:15
สังกัดโรงพยาบาลชลบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 10 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 16 มกราคม 2561

Post 10 มกราคม 2561 : 13:30
สังกัดโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลพบุรี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15-19 มกราคม 2561

Post 9 มกราคม 2561 : 15:30
สังกัดโรงพยาบาลนครนายก สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครนายก
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 11-17 มกราคม 2561

Post 9 มกราคม 2561 : 14:50
กรมการแพทย์
รับโอน รับย้ายข้าราชการ
ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด ระดับปฏิบัติการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2561

Post 9 มกราคม 2561 : 14:35

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ และตำแหน่งประเภทวิชาการ ดังนี้

ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ จำนวน ๓ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบางสะพาน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๒.ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทรายทอง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓.ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านหินเทิน (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ) ตำบลแสงอรุณ สำนักงานสาธาณสุขอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561


ตำแหน่งประเภทวิชาการ จำนวน ๒ ตำแหน่ง ดังนี้
๑.ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน ๑ ตำแหน่ง
๒.ตำแหน่ง สาธารณสุขอำเภอ (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
จำนวน ๑ ตำแหน่ง

ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 15 มกราคม 2561
Post 4 มกราคม 2561 : 15:50

โรงพยาบาลเสนา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

Post 3 มกราคม 2561 : 14:25


โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 10-18 มกราคม 2561

Post 29 ธันวาคม 2560 : 09:05

เอกสารแนบท้ายหนังสือ

ฟอร์มใบขอย้าย

ฟอร์มใบขอโอน


โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสว่างแดนดิน
สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสกลนคร
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 10 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2561

Post 28 ธันวาคม 2560 : 09:05

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรี
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการ 2 ตำแหน่ง
1.นักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา
2.เจ้าพนักงานเวชสถิตติปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Post 26 ธันวาคม 2560 : 16:28

โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ จังหวัดสงขลา
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการ
ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ ปฏิบัติการ/ชำนาญการ 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 มกราคม 2560
Post 26 ธันวาคม 2560 : 16:25
กรมการประมง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ปฏิบัติการ 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 - 17 มกราคม 2561

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www4.fisheries.go.th/person
Post 26 ธันวาคม 2560 : 16:20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

Post 25 ธันวาคม 2560 : 16:30
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Post 25 ธันวาคม 2560 : 09:50
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

Post 22 ธันวาคม 2560 : 16:45
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ประเภททั่วไป
ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

Post 22 ธันวาคม 2560 : 16:40

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ประเภทวิชาการ
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

Post 22 ธันวาคม 2560 : 16:35


สังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

Post 21 ธันวาคม 2560 : 15:30

 

สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561

Post 21 ธันวาคม 2560 : 15:00


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี สังกัดโรงพยาบาลชลบุรี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561

Post 21 ธันวาคม 2560 : 14:30

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ สถานีอนามัยรวมทรัพย์ ตำบลน้ำหยด
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 22 ธันวาคม 2560

Post 20 ธันวาคม 2560 : 16:25
กรมการแพทย์
มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ตัั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

Post 20 ธันวาคม 2560 : 15:50

กรมการแพทย์
มีความประสงค์จะรับโอน รับย้ายข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์
ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ/ชำนาญการพิเศษ
ด้านสาธารณสุข หรือ ด้านเวชกรรม หรือ ด้านเวชกรรมป้องกัน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

Post 20 ธันวาคม 2560 : 15:45

 

โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร จ.ชัยนาท
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Post 20 ธันวาคม 2560 : 10:10

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2561

Post 19 ธันวาคม 2560 : 11:18

ใบสมัครเข้ารับราชการเพื่อเลื่อนระดับ

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการพิจารณาขอนับระยะเวลา

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือก


โรงพยาบาลพรหมบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
รับย้ายข้าราชการ เพื่อย้ายไปดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ฝ่ายบริหารทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 7-26 ธันวาคม 2560

Post 18 ธันวาคม 2560 : 16:00
สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการ
ตำแหน่งที่รับโอน
ตำแน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 12 มกราคม 2561

Post 18 ธันวาคม 2560 : 10:53
กรมชลประทาน
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.rid.go.th หรือ http://rid.job.thai.com
กลุ่มบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง
รับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุด
ตั้งแต่วันที่ 6 - 27 ธันวาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://job.amincourt.go.th
โรงพยาบาลสุรินทร์
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 18 - 22 ธันวาคม 2560

Post 15 ธันวาคม 2560 : 14:10
กลุ่มโรคติดต่ออุบัติใหม่อุบัติซ้ำ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะสรรหาบุคคลไปดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

Post 14 ธันวาคม 2560 : 14:05
กรมการประมง
รับสมัครเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักเดินเรือปฏิบัติการ
ตำแหน่งนายช่างกลเรือปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเดินเรือปฏิบัติงาน
ซึ่งมีอัตราว่างที่จะบรรจุและแต่งตั้งครั้งแรก จำนวน 10 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8 - 19 ธันวาคม 2560

สามารถสมัครได้ที่เว็บไซต์ http://www.fisheriers.go.th
Post 14 ธันวาคม 2560 : 10:40
กรมป่าไม้
รับโอนข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน จำนวน 4 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2560

สามารถ Downdload ได้ที่ www.forest.go.th/person
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
รับย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง
1.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สถานีอนามัยตำบลบางกระบือ2
2.ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)สถานีอนามัยอำเภออินทร์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 ธันวาคม 2560

Post 13 ธันวาคม 2560 : 14:50
โรงพยาบาลมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561

Post 13 ธันวาคม 2560 : 10:50
กลุ่มอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการ 1 อัตรา
ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

Post 13 ธันวาคม 2560 : 10:55

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี
รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งนายแพทย์ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

Post 13 ธันวาคม 2560 : 11:00

โรงพยาบาลสงฆ์
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการ จำนวน 2อัตรา
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ / ชำนาญการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

Post 13 ธันวาคม 2560 : 11:05
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) กรมการแพทย์
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นังสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้
Post 4 ธันวาคม 2560 : 16:25
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2560

Post 4 ธันวาคม 2560 : 16:20
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์
ครั้งที่ 6 / 2560 จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 ธันวาคม 2560

Post 4 ธันวาคม 2560 : 13:25

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสิงห์บุรี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงคำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.sbo.moph.go.th
Post 4 ธันวาคม 2560 : 13:20

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรม สาขากุมารศัลยกรรม (ศัลยกรรมทรวงอก)

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
Post 4 ธันวาคม 2560 : 13:15

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ

ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
Post 4 ธันวาคม 2560 : 13:10

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ / ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://btc.ddc.moph.go.th
Post 4 ธันวาคม 2560 : 13:05

กรมอนามัย
รับคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการใน
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งทันตแพทย์ปฏิบัติการ
ตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน
ตั้งแต่วันที่ 4 - 12 ธันวาคม 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://anamai.job.thai.com
Post 4 ธันวาคม 2560 : 13:00

สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กรมควบคุมโรค
รับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ระดับ ปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://btc.ddc.moph.go.th
Post 4 ธันวาคม 2560 : 11:55

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์
รับย้าย/รับโอนข้าราชการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ/ชำนาญการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 -20 ธันวาคม 2560
Post 1 ธันวาคม 2560 : 15.25

ใบข้อย้าย

ใบขอโอน

กรมการแพทย์
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนายแพทย์เชี่ยวชาญ

สาขากุมารศัลยกรรม (ศัลยกรรมทรวงอก)
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - 31 มกราคม 2561
Post 30 มกราคม 2560 : 13.40

โรงพยาบาลตรัง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับ
ตำแหน่งเภสัชกรชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ

แบบฟอร์มเอกสารประกอบการคัดเลือกฯ

ข้อเสนอแนวคิด/วิธีการเพื่อการพัฒนาฯ

Post 29 พฤศจิกายน 2560 : 16.20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง จำนวน 3 ตำแหน่ง ดังนี้
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 8 ธ.ค. 60
Post 27 พฤศจิกายน 2560 : 10.30
ี้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการจำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธ.ค. 60

Post 27 พฤศจิกายน 2560 : 10.35

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ (ย้าย) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

Post 23 พฤศจิกายน 2560 : 07.50

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ปฎิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560

Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 11.35
กรมประมง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ซึ่งมีอัตราว่าง ในส่วนกลางและภูมิภาค 50 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560

Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 16.15
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th