ll หน้าหลัก ll


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ (ย้าย) แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับเชี่ยวชาญ
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

Post 23 พฤศจิกายน 2560 : 07.50

กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการตำแหน่งนักวิชาการพยาบาล ปฎิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2560

Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 11.35
กรมประมง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ซึ่งมีอัตราว่าง ในส่วนกลางและภูมิภาค 50 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2560

Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 16.15
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดขยายเวลา
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชี ปฏิบัติการ
ขยายเวลาตั้งแต่วันที่ 10 - 24 พฤศจิกายน 2560

Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 16.10

กรมการแพทย์
ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
จำนวน 15 ตำแหน่ง 63 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560

Post 10 พฤศจิกายน 2560: 10.30

คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ด้านชีวสถิติ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Post 10 พฤศจิกายน 2560: 10.30
โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช จังหวัดลพบุรี
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 16 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 8 - 14 พฤศจิกายน 2560

Post 10 พฤศจิกายน 2560: 10.20
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา
รับโอน/รับย้าย ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งจำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560

Post 10 พฤศจิกายน 2560: 10.20
กรมสุขภาพจิต
รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ จำนวน 5 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Post 10 พฤศจิกายน 2560: 10.20

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รับโอนข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 5 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 พฤศจิกายน 2560

Post 8 พฤศจิกายน 2560: 14.30

โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2560

Post 8 พฤศจิกายน 2560: 14.30

โรงพยาบาล 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ จังหวัดอุบลราชธานี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2560

Post 3 พฤศจิกายน 2560: 14.30

โรงพยาบาลมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)เชี่ยวชาญ
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

Post 3 พฤศจิกายน 2560: 14.12

โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี
รับโอน/รับย้าย ข้าราชการตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ปฏิบัติการ-ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560
Post 31 ตุลาคม 2560: 10.08
โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่
รับโอน/รับย้าย ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้

Post 31 ตุลาคม 2560: 10.05
สถาบันเวชศาสตร์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ
รับโอน/รับย้าย ข้าราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน
ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2560

Post 31 ตุลาคม 2560: 10.00
โรงพยาบาลนครนายก
รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับข้าราชการ
ตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2560

Post 30 ตุลาคม 2560: 13.25
โรงพยาบาลอำนาจเจริญ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 - 9 พฤศจิกายน 2560

Post 27 ตุลาคม 2560: 14.25
สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรี
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง
1. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์) จำนวน 2 อัตรา
2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านประสานงานการเมือง) จำนวน 3 อัตรา
3. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (ด้านพิธีการ) จำนวน 1 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 1 - 28 พฤศจิกายน 2560

สามารถดาวน์โหลดขอมูลทาง http://spm.thaigov.go.th หัวข้อ ประกาศรับสมัครบุคลากร
Post 25 ตุลาคม 2560: 11.45
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง
1. นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ (ด้านบริการทางวิชาการ)
2. นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 - 31 ตุลาคม 2560

Post 20 ตุลาคม 2560: 11.45
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
1.นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ จำนวน 1 อัตรา
2.นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา
3.เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.dtam.moph.go.th
Post 20 ตุลาคม 2560: 11.45

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
รับโอนข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
1.นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ-ชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
2.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ - ชำนาญการ จำนวน 2 อัตรา

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
Post 20 ตุลาคม 2560: 11.35
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับโอน / รับย้าย ข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ-ชำนาญการ
สมัครได้ที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถนภาพทางการแพทย์แห่งชาติ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

Post 20 ตุลาคม 2560: 11.20

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง (ย้าย) ไปดำรงตำแหน่งนิติกรชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560

Post 19 ตุลาคม 2560: 15.30

สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข
รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 1 ตำแหน่ง
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

Post 18 ตุลาคม 2560: 13.30

กองสาธารณสุขฉุกเฉิน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2560

ผู้สนใจสามารถโทรสอบถามรายละเอียดได้ที่ 02 590 1771
Post 17 ตุลาคม 2560: 10.30

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ จำนวน 5 ตำแหน่ง
ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม - 9 พฤศจิกายน 2560

สามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบได้ที่ http://่job.cad.go.th
Post 17 ตุลาคม 2560: 10.30

กรมสุขภาพจิต
รับย้าย / รับโอน ข้าราชการ
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน 1 อัตรา สมัครที่ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมสุขภาพจิต จ.นนทบุรี
ตำแหน่งนักกิจกรรมบำบัด 1 อัตรา สมัครที่โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี
ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ 1 อัตรา สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานวิทยาศาสรต์การแพทย์ 1 อัตรา สมัครที่ โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครรินทร์
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา สมัครที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล สถาบันราชานุกูล เขตดินแดง กรุงเทพฯ
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 24 ตุลาคม 2560

Post 5 ตุลาคม 2560: 10.50

โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
ประกาศรับสมัคร รับย้าย / รับโอน
เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
ตั้งแต่วันที่ 9 - 27 ตุลาคม 2560

Post 29 กันยายน 2560: 13.50

ประกาศรับสมัคร

แบบฟอร์มนับเกื้อกูล

เอกสารประกอบการคัดเลือก

ใบสมัคร

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th