ด่วนมาก
การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

(ว1497 / 12 กรกฎาคม 2559)
ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
วิธีปฏิบัติและตัวอย่างการให้สัปทานตามระเบียบ
แบบรายงานปี 58, 59 ม. 33
แบบรายงานปี 58, 59 ม. 35
แผนปี 60, 61 ม. 33
แผนปี 60, 61 ม.35
การปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงาน คนพิการในหน่วยงานของรัฐ ปี 2558
กำหนดจำนวนคนพิการ พม 2554
หลักเกณฑ์การสรรหาและเลือกสรร คนพิการเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ และพนักงานราชการ