ll หน้าหลัก ll ll รับสมัคร ll ll ประกาศรายชื่อ ll ll การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได ll


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์
จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 18 มกราคม 2561

Post 12 มกราคม 2561 : 11:15


สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว จากเงินนอกงบประมาณ
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ระหว่างวันที่ 8 มกราคม - 6 กุมภาพันธ์ 2561

Post 9 มกราคม 2561 : 15:50


สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนักวิชาการวัคซีน จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Post 9 มกราคม 2561 : 15:05

 

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดตรัง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 5- 12 มกราคม 2561

Post 8 มกราคม 2561 : 11:35


ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครลูกจ้าง (จ้างเหมาบริการ)
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 - 15 มกราคม 2561

Post 3 มกราคม 2561 : 10:35

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

Post 28 ธันวาคม 2560 : 11:25

 

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักโภชนาการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2560

Post 25 ธันวาคม 2560 : 15:35

 

สังกัดโรงพยาบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2561

Post 25 ธันวาคม 2560 : 14:50

โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแน่งที่รับสมัคร
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเวชสถิติ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2561

Post 25 ธันวาคม 2560 : 10:15


โรงพยาบาลอ่างทอง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

Post 22 ธันวาคม 2560 : 09:55
โรงพยาบาลอ่างทอง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 25-29 ธันวาคม 2560

Post 22 ธันวาคม 2560 : 09:30

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี
ตั้งแต่วันที่ 4-12 มกราคม 2561

Post 19 ธันวาคม 2560 : 13.25สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 22-28 ธันวาคม 2560

Post 18 ธันวาคม 2560 : 11.30


สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20 - 29 ธันวาคม 2560

Post 13 ธันวาคม 2560 : 16.20
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 1 อัตรา
ตำแหน่งวิศวกรโยธา 1 อัตรา
ตำแหน่งวิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 21 - 29 ธันวาคม 2560

Post 13 ธันวาคม 2560 : 09.20
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13-19 ธันวาคม 2560

Post 12 ธันวาคม 2560 : 09.20
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 12-18 ธ.ค. 60

Post 4 ธันวาคม 2560 : 09.35
โรงพยาบาลอินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 7-18 ธ.ค. 60
Post 27 พฤศจิกายน 2560 : 11.45
กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านสมรรถนภาพทางการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 24 - 30 พฤศจิกายน 2560

Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 11.35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 11.35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 27 ธันวาคม 2560

Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 11.30
โรงพยาบาลบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 8 ธันวาคม 2560

Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 16.00
โรงพยาบาลเลย
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560

Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 15.50

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสระบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13 - 21 พฤศจิกายน 2560


โรงพยาบาลปทุมธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 พฤศจิกายน 2560

Post 16 พฤศจิกายน 2560 : 09.00

โรงพยาบาลนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 20 - 24 พฤศจิกายน 2560

Post 14 พฤศจิกายน 2560 : 10.36

โรงพยาบาลสระบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 พฤศจิกายน 2560

Post 2 พฤศจิกายน 2560 : 11.50

กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 โทรศัพท์ 0 2590 1421 โทรสาร 0 2590 1424
E-mail : person1@health.moph.go.th