จังหวัดพิษณุโลก
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2560 - 18 ธันวาคม 2560
Post 6 Dec 60 : 09.10

โรงพยาบาลมุกดาหาร
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 6 - 15 กันยายน 2560

Post 29 Aug 60 : 15.25
โรงพยาบาลสมุทรปราการ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กันยายน 2560
Post 29 Aug 60 : 10.43
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
จำนวน 2 ตำแหน่ง จำนวน 2 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 8 - 16 พฤษภาคม 2560 )
Post 3 May 60 : 13.43
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช จังหวัดราชบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 17 พฤษภาคม 2560 )
Post 3 May 60 : 13.43
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 ตำแหน่ง จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่4 - 11 พฤษภาคม 2560 )
Post 3 May 60 : 13.43
วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 15 - 19 พฤษภาคม 2560 )
Post 2 May 60 : 16.50
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จังหวัดอุบลราชธานี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 3 - 11 พฤษภาคม 2560 )
Post 25 April 60 : 09.35
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชลบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 - 5 พฤษภาคม 2560 )
Post 21 April 60 : 11.35
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดตรัง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป ตำนวน 1 อัตรา

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.bcnt.ac.th
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2560 )
Post 21 April 60 : 10.04
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

( ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ) / Post 10 April 60 : 11.15
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

หรือสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://somdej17.moph.go.th
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2560 )
Post 12 April 60 : 10.38
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี
ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 28 เมษายน 2560 )

Post 12 April 60 : 10.10
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดยะลา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2560 )
Post 10 April 60 : 13.34
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 12 - 21 เมษายน 2560 )
Post 5 April 60 : 15.58
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2560 )
Post 5 April 60 : 15.58
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 เมษายน 2560 )
Post 4 April 60 : 16.36
โรงพยาบาลระนอง จังหวัดระนอง
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 เมษายน 2560
Post 3 April 60 : 16.00
โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 ตำแหน่ง

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 18 - 24 เมษายน 2560 )
Post 27 Mar 60 : 09.19
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 จังหวัดสุพรรณบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

( ระยะเวลารับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม - 4 เมษายน 2560 )
Post 20 Mar 60 : 13.50