หลักเกณฑ์การเสนอ
      ขอพระราชทานเครื่องราชฯ
      กรณีบริจาคทรัพย์สิน

      (แก้ไข 5 ตุลาคม 2558)

            
 ดาวน์โหลด

   แบบหนังสือรับรองแสดง
      รายการการบริจาคทรัพย์สิน
     
 
แบบ นร.1
        สำหรับการรับรองแสดง
        ผลงาน (ตามมาตรา 8 (1) )

      แบบ นร.1/1
        สำหรับการรับรองกรณีมี
        ผลงานในการผลักดันให้
        นิติบุคคลหรือคณะบุคคล
        บริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณะ
        ประโยชน์

      แบบ นร.2
        สำหรับการรับรองแสดง
        รายการการบริจาคทรัพย์สิน
        (ตามมาตรา 8 (2) )

      แบบ นร.3
        สำหรับบันทึกข้อมูลของ
        ผู้บริจาคหรือมีผลงาน


   แบบรายงานความดีความชอบ
         (แบบกรณีพิเศษ)


   

  ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551

 การบันทึกรายการ ก.พ.7
 การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
 การแต่งเครื่องแบบข้าราชการ

sarepun01
   แผ่นพับเพื่อให้หน่วยงาน Print
สำหรับเผยแพร่แก่ข้าราชการ ผู้บริจาค
ผู้มีผลงานความดีความชอบและผู้สนใจ
ที่จะเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์ฯ เหรียญจักรพรรดิมาลา
     ดิเรกคุณาภรณ์
          ( แก้ไข 5 ตุลาคม 2558 )
    ช้างเผือก : มงกุฎไทย
       
( แก้ไข 23 มิถุนายน 2557 )
    เหรียญจักรพรรดิมาลา
       
( 21 มกราคม 2558 )
 

เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครือ่งราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

( ว 1721 / 15 มิถุนายน 2560 )/ Post 15 June 60 : 14.52

เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ กลุ่ม หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม

( ว 1560 / 1 มิถุนายน 2560 ) / Post 31 May 60 : 14.53
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอปี 2560

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เรื่อง เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560 เพิ่มเติม

( ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 )
/Post 31 may 60 09.13

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (สสจ. รพศ. รพท.)
( ว 1290 / 9 พฤษภาคม 2560 ) / Post 9 May 60 : 14.49
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ผู้มีคุณสมบัติครบ 5 ธ.ค. 59
กรณีปกติ
กรณีเกษียณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ผู้มีคุณสมบัติครบ 28 ก.ค. 60
กรณีปกติ
กรณีเกษียณ

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (กรมต่างๆ)
( ว 295 / 9 พฤษภาคม 2560 )/ Post 9 May 60 : 17.49
เรื่องการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2560
(วันที่ 30 มีนาคม 2560)
/ Post 30 march 60 :16.13
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560
( ว 848 / 22 มีนาคม 2560 ) / Post 22 march 60 :15.33
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2560 ( กรมต่างๆ )

( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์
ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 83 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 82 / 12 มกราคม 2560 )
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 81 / 12 มกราคม 2560 )
ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( ว 80 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเหริยญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)

( ว 24 / 12 มกราคม 2560 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 6 มกราคม 2560 )
เรื่อง รับภาพถ่ายพระราชทานฯ และการคืนชั้นรอง

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ป.ม. ประจำปี 2558
( ว 2809 / 22 ธันวาคม 2559 )
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2553 

ด่วนที่สุด
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

( ว 2158 / 4 ตุลาคม 2559 ) 
  เรื่อง การเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
  เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ประจำปี 2558
  รายชื่อเข้าเฝ้าฯ
 แบบฟอร์มการขอรับบัตรเข้าเฝ้าฯ
  แบบแสดงบัตรเพื่อประกอบการขอรับภาพถ่ายพระราชทาน
  ภาพถ่ายประกอบขอรับภาพถ่ายพระราชทาน (ชั้น ป.ม.)
  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2559
เพิ่มเติม


( ว 1943 / 7 กันยายน 2559 ) 
ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
    หมวด 2 การประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 17 มิถุนายน 2559 )
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

( ว 1314 / 16 มิถุนายน 2559 )  
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ม.ป.ช. ม.ว.ม.และ ป.ข.ประจำปี 2558
( ว 1267 / 13 มิถุนายน 2559)

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เรื่อง  การขอพระราชทานภาพถ่าย ( 3 พฤษภาคม 2559)
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.)และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.)
ประจำปี 2558
   สิ่่งที่ส่งมาด้วย 1-2


การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558
( ว675 / 1 เมษายน 2559 )

  เอกสารขั้นตอนปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ และเอกสารประกอบคำอธิบาย
ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทาน และการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์

บัญชีรายชื่อ

 

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรคิมาลา ประจำปี 2559
( ว160 / 15 มีนาคม 2559)
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558
( ว212 / 2 กุมภาพันธ์ 2559 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 25 มกราคม 2559)
เรื่อง  แบบประวัติสำหรับเสนอพระราชทานเหรียญจักพรรดิมาลา
  
การขอเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2559

( ว41 / 8 มกราคม 2559)  
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2559
 
(ว40 / 8 มกราคม 2559)   

     ข้อเสนอแนะในการจัดทำเอกสารประกอบการเสนอขอพระราชทานฯ
การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2559
(ว 39 / 8 มกราคม 2559)   
   
      ข้อเสนอแนะในการจัดทำแบบประวัติข้าราชการ
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (9 ธันวาคม 2558)
เรื่อง  รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558
(ว 1030 / 14 ธันวาคม 2558)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (9 ธันวาคม 2558)
เรื่อง  รายนามผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
       ประจำปี 2558

(ว 1029 / 14 ธันวาคม 2558)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (30 พฤศจิกายน 2558)
เรื่อง  พระราชบัญญัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก พุทธศักราช 2484

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (10 พฤศจิกายน 2558)
เรื่อง  ตรวจสอบรายชื่อและคุณสมบัติผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558

**หนังสือที่ นร 0508 /ว (ท) 9517 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2558**
**หนังสือที่ สธ 0201.038/ว 934 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558**

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (12 ตุลาคม 2558)
เรื่อง รับภาพถ่ายพระราชทานฯ และการคืนชั้นรอง
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (6 ตุลาคม 2558 )
รายชื่อนิติบุคคลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ที่สามารถออกหนังสือรับรองแสดงรายการการบริจาคทรัพย์สิน (นร.2) ให้ผู้บริจาค
รวบรวมไปเสนอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ได้
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 23 สิงหาคม 2558 )
การขอรับภาพถ่ายพระราชทาน
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 26 มิถุนายน 2558 )
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557 และใบประกาศนียบัตร
กำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 26 มิถุนายน 2558 )
การขอรับภาพถ่ายพระราชทาน ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ (6 พฤษภาคม 2558)   
การเข้าเฝ่ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ปม.)
และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2557
(ด่วนที่สุด นร 0508/ว(ท) 99 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2558

ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (9 เมษายน 2558)   
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
(ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกุฏ (ม.ว.ม.) และประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2557

(ด่วนที่สุด ที่ นร 0508/ว (ท) 2995 ลงวันที่ 8 เมษายน 2558)
   
ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 4 ธันวาคม 2557 )
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี
เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 17 พฤศจิกายน 2557 )
เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
     ประจำปี 2557
ประชาสัมพันธ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 11 พฤศจิกายน 2557 )   
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 22 ตุลาคม 2557 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 1 ตุลาคม 2557 )
เรื่อง ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
      รุ่นวันที่ 6 กันยายน 2557
      รุ่นวันที่ 6 ตุลาคม 2557
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 23 กันยายน 2557 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 20 พฤษภาคม 2557 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 12 พฤศจิกายน 2556 ) 
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 11 ตุลาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 23 กันยายน 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 16 กันยายน 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 17 กรกฏาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 16 กรกฏาคม 2556 )  
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 3 กรกฏาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 9 พฤษภาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 3 พฤษภาคม 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 24 เมษายน 2556 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 2 เมษายน 2556 )

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( 13 มีนาคม 2556 )

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ ( 20 กุมภาพันธ์ 2556)
 

ด้วยงานทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ได้ตรวจสอบพบว่ายังมีหน่วยงานหลายแห่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้ผู้กระทำ
ความดีความชอบกรณีบริจาคทรัพย์สิน แต่ยังมิได้รับเหรียญจากกลุ่มบริหารงานบุคคล
เพื่อมอบให้ผู้ได้รับพระราชทานดังนี้  คลิ๊กดูรายละเอียด....  

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(28 พฤศจิกายน 2555)
 

ขอให้ส่วนราชการขอถอนรายชื่อข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ได้รับการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2555  กรณีลาออก ถึงแก่กรรม ก่อนวันที่  5  ธันวาคม 2555 หรือขาดคุณสมบัติในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ด้วยเหตุใดๆ และถ้ามีผู้ใดถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดทางวินัยอย่างร้ายแรงและถูกตั้งกรรมการสอบสวนแล้ว หรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างสอบสวนของพนักงานสอบสวน หรืออยู่ระหว่างการดำเนินคดีอาญาในศาล (ยกเว้นความผิดลหุโทษหรือความผิดที่มีโทษปรับสถานเดียว) โดยให้แจ้งพฤติการณ์ถึงสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขทางโทรศัพท์หรือส่งแฟ็กซ์รายชื่อผู้ขอถอนพร้อมสาเหตุโดยด่วน
ภายในวันที่  6 ธันวาคม 2555
โทร. 0 2590 1422 โทรสาร.  0 2590 1413 แล้วแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษร ต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(20 สิงหาคม 2555)
 

กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จะส่งเรื่องเสนอขอพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณ์์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2555 หากหน่วยงานใดยังไม่ส่งสำเนา
คำสั่งเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 เมษายน 2555 ขอให้เร่งดำเนินการส่งสำเนาคำ่สั่ัง
ดังกล่าว ให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2555
หากไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนดจะทำให้ข้าราชการเสียสิทธิ
ในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯดังกล่าว


ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (2 กรกฎาคม 2555)
ดาวน์โหลด รายละเอียดข้อ 1-3 ได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/RKJ/announce/search.jsp
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(22 มิถุนายน 2555)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(16 พฤษภาคม 2555)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ(14 พฤษภาคม 2555)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (18 เมษายน 2555)
ใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายประจำปี 2550 และ ปี 2551 ซึ่งตกค้างอยู่ไม่มีผู้มารับ
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (3 เมษายน 2555)
แจ้งวันเข้ารับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นสายสะพาย (สาย 4 3 2) ประจำปี 2555
ส่งคืน ทวงถาม เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองของแต่ละตระกูล คืนจากผู้ที่ได้รับพระราชทาน
เลื่อนชั้นตราสูงขึ้น (เพิ่มเติม) 19 มีนาคม 2555
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ( ว 51 / 8 กรกฎาคม 2554) เพิ่มเติม
ขอให้เร่งรัดการส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองตามกฏหมาย (ว69/27ก.พ.55) 
การแต่งกายประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ( เพิ่มเติม ) 22 กุมภาพันธ์ 2555
ขอให้ผู้ที่ได้รับเครื่งราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปี 2554 มารับเครื่องราชฯ โดยด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์รายชื่อข้าราชการผู้ที่ยังไม่ได้รับภาพถ่ายพระราชทานขณะเข้าเฝ้าฯ ปี 2553 และประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ ( 9 กุมภาพันธ์ 2555 )
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ (21 พ.ย.54)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ (20 ต.ค.54)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ (26 ก.ย.54)
ขอให้ส่งผู้แทนไปรับระกาศนียบัตร กำกับ์เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯลฯ
และ ภาพถ่ายพระราชทาน ฯลฯ....
  คลิ๊กดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ (21 ก.ย.54)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ขอให้จังหวัดเสนอขอพระราชทานชั้นสายสะพายเพิ่มเติมให้ผู้มีคุณสมบัติครบโดยด่วน
ภายในวันที่ 30 กันยายน 2554 เพื่อส่งเรื่องถึงสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2554...คลิ๊กดูรายละเอียด
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
ขอให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการเสนอขอพระราชทาน เครื่องราชฯ ชั้นสายสะพายประจำปี 2554
เพื่อนำเข้า ประชุม คณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2554 ...
คลิกดูรายละเอียด
ขอให้หน่วยงานที่ยังไม่ได้ไปรับเอกสารเกี่ยวกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ
ส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบไปติดต่อขอรับโดยด่วน...คลิ๊กดูรายละเอียด
(ปรับปรุงวันที่ 26 กรกฎาคม 2554)
ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขที่ยังไม่ได้ส่งเรื่อง

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2554
ส่งเรื่องเสนอขอตามที่กำหนดไว้โดยด่วน