รับสมัครพนักงานราชการ  (Up 24 ส.ค. 60)
กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ
พนักงานราชการ (up 3 ก.ค. 60)
ลูกจ้างประจำ (up 18 เม.ย. 60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 31 พ.ค. 60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(up 12 ก.ค. 60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up 18 ส.ค.60)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(up  28 ก.ย.58)
จุลสาร 4 เม.ย. 60
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 3 พ.ค. 60 )26 มิ.ย. 6027 เม.ย. 60

9 ส.ค. 60


รับสมัคร / 23 ส.ค. 60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


13 มี.ค. 60


7ส.ค. 601 ส.ค. 2560

29 พ.ค. 60     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Post 22 Aug 2017: 16.30
  ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
  ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 - 12
เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพเพื่อเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

( ว 597 / 18 สิงหาคม 2560 ) / Post 18 Aug 2017: 16.12
เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3


 
เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ( ตำแหน่ง นพ.สสจ., ผอ.รพศ./ รพท.)

( ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ) / Post 16 Aug 2017: 13.50


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/
ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในโรงพยาบาลชุมชน

( ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ) / Post 15 Aug 2017: 11.51
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ฯ

เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

( ว 2289 / 10 สิงหาคม 2560 ) / Post 11 Aug 2017: 10.19เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง เปิดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS )

( ว 2301 / 11 สิงหาคม 2560 ) / Post 11 Aug 2017: 10.07


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

( ว 2244 / 7 สิงหาคม ) / Post 11 Aug 2017: 10.07
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรตำแหน่งเพื่อจัดสรรพยาบาลวิชาชีพ

เรียน ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

( ว 2288 / 10 สิงหาคม 2560 ) / Post 10 Aug 2017: 16.18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

( ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 )/ Post 9 Aug 2017: 15.56

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
( ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) (เพิ่มเติม)

( ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ) / Post 8 Aug 2017: 11.07


เอกสารใช้ในการบรรยายโครงการนี้เท่านั้น
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี Post 8 Aug 2017: 10.55
เอกสารการบรรยาย กลุ่มงาน PMS

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานเงินเดือนฯ

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานประเมินฯ

เอกสารการบรรยาย โครงสร้างกองบริหารทรัพยากรบุคคล 4.0

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานสรรหาฯ ร่วมกับ สนง.กพ

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ว 20/2558 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือก

ว16/2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตัวอย่างประกาศจังหวัดรับสมัครคัดเลือก

ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก
.

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานอัตรากำลังฯ

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานรูปแบบการจ้างทางเลือกฯ

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่อง ฯ

แบบประเมินโครงการ

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ข้าราชการปฏิบัติราชการ

( ว 2239 / 7 สิงหาคม 2560 ) Post 7 Aug 2017: 13.59

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ( ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์))
ประเภทอำนวยการระดับสูง สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่
กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ Email : aofkubb2@gmail.com

( ว0208.10 / ว 572 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ) Post 4 Aug 2017: 16.20
คุณสมบัติผู้เข้าร้บการคัดเลือกฯ
ใบสมัครตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวง
ใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข / ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในโรงพยาบาลชุมชน

( ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ) / Post 4 Aug 2017: 11.31


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 2206 / 3 สิงหาคม 2560 ) / Post 4 Aug 2017: 10.19
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2242 / 2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
และประเภทบริหาร ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก และตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง)

( ว 2003 / 3 สิงหาคม 2560 ) / Post 3 Aug 2017: 15.03
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯเรียน ผู้อำนวยการเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

( ว 2178 / 1 สิงหาคม 2560 ) / Post 2 Aug 2017: 17.12
โครงการอบรมฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม


กรมชลประทาน
รับสมัครบุคคลเลือกสรรเป็นพนักงานกองทุน(เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการชลประทาน)

จำนวน 9 ตำแหน่ง 71 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 22 - 30 สิงหาคม 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://www.ridgo.th
หรือ Link ที่ http://rid.job.thai.com
Post 24 Aug 2017 : 10.15

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
รับโอน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 15 - 31 สิงหาคม 2560

Post 17 Aug 2017 : 11.00


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล โดยวิธีสอบราคา
( ประกาศ ณ วันที่ 4 สิงหาคม 2560 )

/Post 4 Aug 2017 : 10.00

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ครั้งที่ 1/2560
และ ครั้งที่ 3/2560

 
โรงพยาบาลนครนายก มีความประสงค์รับย้ายข้าราชการ ตำแหน่งทันตแพทย์ 
จำนวน 1 ราย ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อหัวหน้ากลุ่มงานทันตกรรม เบอร์โทรศัพท์
037-311151 ต่อ 138 หรือกลุ่มงานทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ 037-311151 ต่อ 254"

07 july 2017 : 09.54

ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเครื่องปรับอากาศขนาด 2400 บีทียู
พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 เครื่อง

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
และอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ของกลุ่มบริหารงานบุคคลโดยวิธีสอบราคา

( ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559 )  

 

 


ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน
แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร
ประจำปี 2560
   
   
      การจ้างงานคนพิการ
               4 พ.ย..59

28 ก.พ. 60

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

5 ก.ค. 60
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551
  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.

6 มิ.ย. 60

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ

 10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการการคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

ว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558


........................................................................................................................................................................................................
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th