18 ก.ย. 60

กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ update หนังสือเวียนสิงหาคม 60
พนักงานราชการ (up 3 ก.ค. 60)
ลูกจ้างประจำ (up 18 เม.ย. 60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 31 พ.ค. 60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(up 12 ก.ค. 60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up 18 ส.ค.60)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(up  28 ก.ย.58)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
จุลสารกองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 60
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 3 พ.ค. 60 )26 มิ.ย. 6027 เม.ย. 60

9 ส.ค. 60


รับสมัคร / 21 ก.ย. 60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


13 มี.ค. 60


7ส.ค. 601 ส.ค. 2560

29 พ.ค. 60     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. เดือนสิงหาคม 2560

1.หน่วยงานความผิดปกติของข้อมูล กบข.

2.หนังสือแจ้งความผิดปกติของข้อมูลสมาชิก กบข.

3.รายงานข้อมูลความผิดปกติของ กบข.

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. เดือนสิงหาคม 2560

1.หน่วยงานแนบหนังสือผิดปกตินำส่งเงิน กบข.

2.หนังสือแจ้งติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.บรรจุใหม่

3.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกบรรจุใหม่

Post 20 sep 2017: 14.50


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ คัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
Post 20 sep 2017:12.55

ให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา

(ที่ นร 0505/ว 453 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560)
Post 19 sep 2017: 11.00


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านพิจารณา
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

PoPost 14 sep 2017: 15.00

ขอเชิญสมาชิก กบข.ลงทะเบียนรับ e - statement
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
2.ระบบบริการทันใจ GPF service
* GPF web service
* Gpf Mobile Application
Post 14 sep 2017: 15.00
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะราย)

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560
Post 19 sep 2017: 09.10
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงานและนักโภชนาการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560)
Post 15 sep 2017: 15.00
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
(ว 2662/14 กันยายน 2560)
Post 14 sep 2017: 15.00
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2737/2560
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 59 ตำแหน่ง


แนวทางการใช้ตำแหน่งเกษียณที่จัดสรรคืนร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์ คปร.

บัญชีตำแหน่งข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560

Post 14 sep 2017: 13.40

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง
(ว2631/12 กันยายน 2560)
Post 14 sep 2017: 10.35
คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรฯ
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
(ว684/14 กันยายน 2560)

Post 14 sep 2017: 10.00
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง, ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
(ว 2649/13 กันยายน 2560)
Post 13 sep 2017: 15.00
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2723/2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 17 ตำแหน่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2724/2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่องตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 175 ตำแหน่ง
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
(ว2648 / 13 กันยายน 2560)
Post 13 sep 2017: 13.30
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
Post 12 sep 2017: 10.00
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2561
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ว2615 / 11 กันยายน 2560)
Post 11 sep 2017: 13.50

กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย
ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ว 6819 / 6 กันยายน 2560)

Post 7 sep 2017: 15.40


สรุปข้อมูลการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

(ว 2570 / 6 กันยายน 2560)
Post 7 sep 2017: 14.35
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ

โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 9 -11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
Post 6 sep 2017: 10.48

ประเด็นถาม - ตอบ

รับสมัครย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2560
(ว2553 / 5 กันยายน 2560)
Post 5 sep 2017: 17.35

ใบสมัคร

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดพระบรมราชชนก ปี 2560

(ว 2552 / 5 กันยายน 2560)
Post 5 sep 2017: 17.35

แบบแสดงความจำนง (นักวิชาการศึกษา)

แบบแสดงความจำนง (วิทยาลัยพยาบาล)


ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ

(ที่ นร 1012.4/71 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560)
Post 5 sep 2017: 16.35


การต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

(ว 654 / 4 กันยายน 2560)
Post 4 sep 2017: 16.00
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
Post 4 sep 2017: 15.30


เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
( ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560
/ Post 4 sep 2017: 14.45

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 12 เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 7   เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8   เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 10   เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่ 11   เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 12   เขตสุขภาพที่ 12
เขตสุขภาพที่ 12      
การเลื่อนเงินเดือนและการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

(ว2530 / 5 กันยายน 2560)
Post 4 Sep 2017 : 12.00
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(HROPS-nonHR)สำหรับบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว623 / 31 สิงหาคม 2560)
Post 1 Sep 2017 : 15.15


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
Post 1 Sep 2017 : 11.30  หนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค.60

เรืยน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 - 12
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

( ว 663 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.55

เรียน ผู้อำนวยการกอง/ สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ
และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำ ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ
ตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 659 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.47

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 - 13
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่สำนักงานงานเขตสุขภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 658 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.38

เรียน อธิบดีกรมทุกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 552 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.30

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเลื่อนเงินข้าราชการและการให้ข้าราชการไดรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ที่ สธ 0208.11 / ว 2160 / 31 กรกฎาคม 2560 / Post 1 Aug 2017: 10.15
สรุปการดำเนินการของส่วนราชการ
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ที่ไปช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน.
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการช่วยราชการในหน่วยงานอื่น
แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
เงินเดือนของส่วนราชการ
คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ

โรงพยาบาลศรีสังวร จังหวัดสุโขทัย
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการให้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กันยายน 2560

สามารถดาว์นโหลด ใบสมัครได้ที่ http://srisangworn.go.th
Post 12 sep 2017: 14.50


 

 


ระบบแจ้งย้ายหมุนเวียน
แพทย์ ทันตแพทย์
และเภสัชกร
ประจำปี 2560
   
   
      การจ้างงานคนพิการ
               
4 พ.ย..59

28 ก.พ. 60

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

5 ก.ค. 60
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551
  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.

6 มิ.ย. 60

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ

 10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


การคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558
.....................................................................................................................................
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th