21 พ.ย.60

กฎระเบียบ / หนังสือเวียน
ข้าราชการ update หนังสือเวียน ต.ค.60
พนักงานราชการ (up 17 พ.ย.60)
ลูกจ้างประจำ (up 18 เม.ย. 60)
ลูกจ้างชั่วคราว (up 31 พ.ค. 60)
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข(up 17 พ.ย.60)
ขั้นตอนการขอรับบริการ
การบรรจุกลับ
การโอน
การย้ายและการปฏิบัติราชการ

แบบฟอร์ม
ข้าราชการ  (up 18 ส.ค.60)
พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ ชั่วคราว
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(up  28 ก.ย.58)
รูปภาพที่เกี่ยวข้อง
จุลสารกองบริหารทรัพยากรบุคคล

25 สิงหาคม 60
   Download  
   ติดต่อเรา       ( up 3 พ.ค. 60 )26 มิ.ย. 6027 เม.ย. 60

9 ส.ค. 60รับสมัคร / 23 พ.ย.60
ู่มือการใช้บัตรเครดิตราชการ


13 มี.ค. 60


7ส.ค. 6016 พ.ย. 2560

9 พ.ย.60     1 ก.พ.60
                         
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
มีแก้ไขข้อบังคับ9/10/60


ตรวจสอบราคากลาง
28 กันยายน 60


กำหนดการโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
Post 24 พฤศจิกายน 2560 : 10: 50เรื่อง การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวดเดือนธันวาคม 2560
เรียน อธิบดี /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการสถาบัน /โรงพยาบาล
สำนัก กอง ศูนย์
ื( ที่ RED-PVD.S 257 / 2017 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
Post 23 พฤศจิกายน 2560 : 08: 10


เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
(ว3372 / 22 พฤศจิกายน 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
Post 22 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 30เรื่อง การใช้แผ่นพิมพ์รายการประวัติการดำรงตำแหน่งของข้าราชการที่พิมพ์ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์

(ว3344 / 20 พฤศจิกายน 2560)
ถึง กอง สำนัก สถาบัน/ศูนย /กลุ่ม ์และหน่วยงานต่าง ๆในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระราชชนกทุกแห่ง
Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 25


เรื่อง โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561
(ว 3357 / 21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
กรมทุกกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /สำนักนายกรัฐมนตรี
กอง/สถาบัน/ศูนย /กลุ่ม ์และหน่วยงานต่าง ๆในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระราชชนกทุกแห่ง
Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 20เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รองอธิบดี และรองเลขาธิการฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 7 ตำแหน่ง

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 852 / 21 พฤศจิกายน 2560)

ใบสมัครรองอธิบดี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

หลักสูตร ก.พ.รับรอง
Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 11 : 10


ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง ( ว 3342 / 20 พฤศจิกายน 2560)
Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 15 : 30

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2
เรื่อง การบริหารตำแหน่งว่าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(ว 3338 / 20 พฤศจิกายน 2560)
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีรายละเอียดการอนุมัติตำแหน่งว่าง
 
เขต 1 เขต 5 เขต 9
เขต 2 เขต 6 เขต 10
เขต 3 เขต 7 เขต11
เขต 4 เขต 8 เขต 12
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มขอใช้ตำแหน่งว่าง ขอรับการจัดสรรตำแหน่ง
  Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 13 : 25

 

ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 3323 / 17 พฤศจิกายน 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 10 : 20ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
( ว 3322 / 17 พฤศจิกายน 2560)
Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 10 : 00

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3
ถึง จังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดพระบรมราชชนก

(ว3311 / 16 พฤศจิกายน 2560)
Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 09.30เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน/และหัวหน้าหน่วยงานใน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งว่าง
(ว3310 / 16 พฤศจิกายน 2560)

Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 09.00
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1659 / 2560 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3642 / 2560
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 10 ราย
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3643 / 2560
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย

Post 16 พฤศจิกายน 2560 : 14.20ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุขหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ว 3290 / 15 พฤศจิกายน 2560)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 - 12
Post 15 พฤศจิกายน 2560 : 15.20

 

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

(ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)
Post 14 พฤศจิกายน 2560 : 15.58


มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และเป็นผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน

(ว788 / 14 พฤศจิกายน 2560)
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน/ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Post 14 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 35

แจ้งผลขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

( ว 3262 / 13 พฤศจิกายน 2560)
Post 14 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 30

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

การแจ้งผลการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ถีง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

(ว 3240 / 10 พฤศจิกายน 2560)
Post 10 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 00
กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560

Post 10 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 00
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(ว3231 / 10 พฤศจิกายน 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
Post 10 พฤศจิกายน 2560 : 13 : 15

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
Post 10 พฤศจิกายน 2560 : 10 : 55


เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก
กำแพงเพชร จันทบุรี ตราด ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี สงขลา และ ยะลา
(ว 3218 / 9 พฤศจิกายน 2560)

Post 9 พฤศจิกายน 2560 : 15 : 40

เตรียมพร้อมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สุง (HIPPS)
รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ว 863 / 2 พฤศจิกายน 2560 )

Post 8 พฤศจิกายน 2560 : 11 : 20

หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว3201 / 8 พฤศจิกายน 2560 )

Post 8 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 50


หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไงการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
(ว827 / 7 พฤศจิกายน 2560)

Post 8 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 10
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
  เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารหมายเลข 2
  เอกสารหมายเลข 3
  เอกสารหมายเลข 4
  เอกสารหมายเลข 5
  เอกสารหมายเลข 6
  เอกสารหมายเลข 7
  เอกสารหมายเลข 9
  บัญชีรายละเอียดแนบท้าย เอกสารหมายเลข 9
  เอกสารหมายเลข 10

ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบและยืนยันการขอใช้ตำแหน่งว่างของ
หน่วยงานในเขตสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 - 12
(ว 3161 / 3 พฤศจิกายน 2560)
Post 3 พฤศจิกายน 2560 : 14 : 20

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และ รายชื่อข้าราชการที่เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

(ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)
Post 2 พฤศจิกายน 2560 : 11 : 30


เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ว 762 / 2 พฤศจิกายน 2560

เรียน จังหวัดทุกจังหวัด
ว 3142 /
2 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
สธ 0208.10 / 31598 ลงวันที่
2 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
สธ 0208.10 / 31596 ลงวันที่
2 พฤศจิกายน 2560

Post 2 พฤศจิกายน 2560 : 09 :50

 
  หนังสือเวียนเกี่ยวกับเรื่องการเลื่อนเงินเดือน ณ วันที่ 1 ต.ค.60

เรืยน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 - 12
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

( ว 663 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.55

เรียน ผู้อำนวยการกอง/ สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ
และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำ ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของ
ตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 659 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.47

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 - 13
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่สำนักงานงานเขตสุขภาพ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 658 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.38

เรียน อธิบดีกรมทุกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 552 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.30

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเลื่อนเงินข้าราชการและการให้ข้าราชการไดรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ
ตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี ีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ ลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ที่ สธ 0208.11 / ว 2160 / 31 กรกฎาคม 2560 / Post 1 Aug 2017: 10.15
สรุปการดำเนินการของส่วนราชการ
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ที่ไปช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน.
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการช่วยราชการในหน่วยงานอื่น
แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อน
เงินเดือนของส่วนราชการ
คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม - -30 พฤศจิกายน 2560
สามารถดูรายละเอียดได้ทาง http://www.cifs.moj.go.th
Post 11 ตุลาคม 2560: 15:10
ศูนย์อนามัยที่ 5 อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 6 - 17 พฤศจิกายน 2560

สามารถดูรายละเอียดได้ที่ http://hpc.go.th
Post 7 พฤศจิกายน 2560 : 09: 30
รายงานผลตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(รอบ 12 เดือน) ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน
( สธ 0219 / 926 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560)
Post 4 ตุลาคม 2560: 10.20
กรมการแพทย์รับโอน/รับย้าย ข้าราชการ ให้ดำรงตำแหน่งดังนี้
1.นายแพทย์ปฏิบัติการ / ชำนาญการ / ชำนาญการพิเศษ สาขาเวชกรรม สาขาศัลยกรรม
2.นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านสาธารณสุข หรือด้านเวชกรรม หรือเวชกรรมป้องกัน
3.นักวิชาการโสตทัศน์ศึกษาปฏิบัติการ / ชำนาญการ
4.บรรณารักษ์ปฏิบัติการ / ชำนาญการ
ตั้งแต่บัดนี้หรือจนกว่าจะสรรหาบุคคลมาดำรงตำแหน่งดังกล่าวได้
Post 28 sep 2017: 10.25

 

 


การเรียกตัวผู้สอบแข่งขัน
ได้ บรรจุเข้ารับราชการ
จากบัญชี สป.


8 พ.ย. 2560

การจัดสรรแพทย์
ทันตแพทย์
เภสัชกร ประจำปี 2560
   
   
      การจ้างงานคนพิการ
               4 พ.ย..59

28 ก.พ. 60

มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข

5 ก.ค. 60
เพิ่มใหม่ 1 ตำแหน่ง
   ประชาสัมพันธ์งานทะเบียนประวัติ
   ตาม พ.ร.บ.2551
  การบันทึกรายการ ก.พ.7
  การระบุตำแหน่งในบัตรประจำตัว
  การแต่งเครื่องแบบข้าราชการแจ้งเปลี่ยนแปลง
รายชื่อผู้แทน ก.พ.

6 มิ.ย. 60

ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ

 10 ส.ค.59

รายงานการเบิกจ่าย
เงินงบประมาณ

ของพนักงานราชการ


การคัดเลือกบรรจุทายาทของ
เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษว 417 / 1 มีนาคม 2559

ว 734 / 15 กันยายน 2558
.....................................................................................................................................
กองบริหารทรัพยากรบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ถนนติวานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
E-mail : person1@health.moph.go.th