ระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ข้าราชการ


การขอใช้ Token Keyสำหรับส่วนราชการที่ได้รับการยกฐานะจาก
โรงพยาบาลชุมชนเป็นโรงพยาบาลทั่วไป
ประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มข้อมูลเพื่อการลงทะเบียน (ตัวอย่าง)
แบบลงทะเบียนผู้มีสิทธิ์ขอใช้ CGD directpayment Token

สำรวจส่วนราชการเพิ่มเติม/แก้้ไขในระบบจ่ายตรง

              ประชาสัมพันธ์
                           ส่วนราชการเปิดใหม่
                                   รายชื่อส่วนราชการเปิดใหม่ (เพิ่มเติม)
                                   หน่วยงานที่ต้องแก้ไข (เพิ่มเติม)  

              แบบฟอร์มส่วนราชการเพิ่มเติม/แก้ไข
                              ส่วนราชการที่เปิดใหม/แก้ไขส่วนราชการ (เพิ่มเติม)

         
ประชาสัมพันธ์การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนข้ามหน่วยเบิกภายในจังหวัด