เดือนพฤศจิกายน 2560

เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

(ว3484 / 30 พฤศจิกายน 2560)
บัญชีรายละเอียดผลการจัดสรรตำแหน่ง

Post 28 พฤศจิกายน 2560 : 11.35

รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 )


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำเดือน กันยายน 60


1. ติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.

หนังสือที่ กบข.6010/ว6324/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60
เรื่อง ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.

เอกสารแนบประจำเดือน กันยายน 2560

หน่วยงานที่ กบข. ติดตามใบแจ้งข้อมูล

2. ชี้แจงความผิดปกติการนำส่งเงิน กบข.

หนังสือที่ กบข. 6010 / ว 6334/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 60
เรื่อง ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติการนำส่งเงิกบข.
Post 29 พฤศจิกายน 2560 : 15.45

ประชาสัมพันธ
กองบริหารทรัพยากรบุคคล จะดำเนินการแจ้งเวียนคำสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ
ทาง Website กองบริหารทรัพยากรบุคคล
https://hr.moph.go.th/site/hr_moph ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป /
ประสานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง
เพื่อขอรับรหัสเข้าสู่ระบบที่เบอร์ 02 590 1450, 02 590 1456, 02 590 1962
คู่มือการดาวน์โหลดคำสั่งและหนังสือแจ้งจังหวัด

เรื่อง ขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไปที่เกี่ยวข้อง
(ว3430 / 28 พฤศจิกายน 2560)
Post 28 พฤศจิกายน 2560 : 13.40

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3


ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาความสุขของบุคลากรและองค์กร (Happyy MOPH)

ปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 6-8 ธันวาคม 2560
ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560
Post 28 พฤศจิกายน 2560 : 10.05
ประกาศกองบริหารทรัพยากรบุคคล
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาจ้างตำแหน่งพนักงานบริการ

ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
Post 27 พฤศจิกายน 2560 : 15: 30
กำหนดการโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
ระหว่างวันที่ 13 - 15 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ
P
ost 24 พฤศจิกายน 2560 : 10: 50
เรื่อง การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวดเดือนธันวาคม 2560
เรียน อธิบดี /นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด /ผู้อำนวยการสถาบัน /โรงพยาบาล
สำนัก กอง ศูนย์
ื( ที่ RED-PVD.S 257 / 2017 ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560)
Post 23 พฤศจิกายน 2560 : 08: 10
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป
(ว3372 / 22 พฤศจิกายน 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
Post 22 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 30
เรื่อง การใช้แผ่นพิมพ์รายการประวัติการดำรงตำแหน่งของข้าราชการที่พิมพ์ด้วย
ระบบคอมพิวเตอร์

(ว3344 / 20 พฤศจิกายน 2560)
ถึง กอง สำนัก สถาบัน/ศูนย /กลุ่ม ์และหน่วยงานต่าง ๆในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระราชชนกทุกแห่ง
Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 25
เรื่อง โครงการเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2561
(ว 3357 / 21 พฤศจิกายน 2560
ถึง
กรมทุกกรม สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา /สำนักนายกรัฐมนตรี
กอง/สถาบัน/ศูนย /กลุ่ม ์และหน่วยงานต่าง ๆในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระราชชนกทุกแห่ง
Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 20

เรื่อง ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยปลัดกระทรวง รองอธิบดี และรองเลขาธิการฯ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวน 7 ตำแหน่ง

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว 852 / 21 พฤศจิกายน 2560)

ใบสมัครรองอธิบดี

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

หลักสูตร ก.พ.รับรอง
Post 21 พฤศจิกายน 2560 : 11 : 10
ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง ( ว 3342 / 20 พฤศจิกายน 2560)
Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 15 : 30

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2


เรื่อง การบริหารตำแหน่งว่าง
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(ว 3338 / 20 พฤศจิกายน 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 บัญชีรายละเอียดการอนุมัติตำแหน่งว่าง
เขต 1 เขต 5 เขต 9
เขต 2 เขต 6 เขต 10
เขต 3 เขต 7 เขต11
เขต 4 เขต 8 เขต 12

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์มขอใช้ตำแหน่งว่าง ขอรับการจัดสรรตำแหน่ง

Post 20 พฤศจิกายน 2560 : 13 : 25
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 3323 / 17 พฤศจิกายน 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 10 : 20
ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง
( ว 3322 / 17 พฤศจิกายน 2560)
Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 10 : 00

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งและเปลี่ยนตำแหน่งพนักงานราชการ

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

ถึง จังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
สังกัดพระบรมราชชนก

(ว3311 / 16 พฤศจิกายน 2560)
Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 09.30
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่มงาน/และหัวหน้าหน่วยงานใน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เรื่อง การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน กรณีตำแหน่งว่าง
(ว3310 / 16 พฤศจิกายน 2560)

Post 17 พฤศจิกายน 2560 : 09.00
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1659 / 2560 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3642 / 2560
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 10 ราย

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3643 / 2560
ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 1 ราย

Post 16 พฤศจิกายน 2560 : 14.20

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อสร้างเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
เพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กำลังคนด้านสาธารณสุขหลักสูตร การพัฒนาสมรรถนะด้าน
การบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

(ว 3290 / 15 พฤศจิกายน 2560)
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพ ที่ 1 - 12
Post 15 พฤศจิกายน 2560 : 15.20
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

(ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560)
Post 14 พฤศจิกายน 2560 : 15.58


มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
และเป็นผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน

(ว788 / 14 พฤศจิกายน 2560)
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข / อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา / ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านเวชกรรมป้องกัน/ผู้อำนวยการกอง/สถาบัน/ศูนย์และหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Post 14 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 35
แจ้งผลขอกำหนดตำแหน่งและตำแหน่งเลขที่พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไป ที่เกี่ยวข้อง

( ว 3262 / 13 พฤศจิกายน 2560)
Post 14 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 30

สรุปหน่วยงานที่ขอกำหนดตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

การแจ้งผลการกำหนดตำแหน่งพนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ถีง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

(ว 3240 / 10 พฤศจิกายน 2560)
Post 10 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 00
กลุ่มภารกิจอำนวยการ กองบริหารทรัพยากรบุคคล
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รับสมัครบุคคลธรรมดาตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
ตั้งแต่วันที่ 13 - 22 พฤศจิกายน 2560

Post 10 พฤศจิกายน 2560 : 16 : 00
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(ว3231 / 10 พฤศจิกายน 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
Post 10 พฤศจิกายน 2560 : 13 : 15

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2560

ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560
Post 10 พฤศจิกายน 2560 : 10 : 55

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการเป็นกรณีพิเศษ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ลำปาง เชียงราย เชียงใหม่ น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร นครนายก
กำแพงเพชร จันทบุรี ตราด ร้อยเอ็ด สุราษฎร์ธานี สงขลา และ ยะลา
(ว 3218 / 9 พฤศจิกายน 2560)

Post 9 พฤศจิกายน 2560 : 15 : 40
เตรียมพร้อมคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สุง (HIPPS)
รุ่นที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
( ว 863 / 2 พฤศจิกายน 2560 )

Post 8 พฤศจิกายน 2560 : 11 : 20
หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการย้าย การให้ปฏิบัติราชการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว3201 / 8 พฤศจิกายน 2560 )

Post 8 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 50


หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไงการพิจารณาสิทธิประโยชน์ให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
(ว827 / 7 พฤศจิกายน 2560)

Post 8 พฤศจิกายน 2560 : 09 : 10


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

เอกสารหมายเลข 1

เอกสารหมายเลข 2

เอกสารหมายเลข 3

เอกสารหมายเลข 4

เอกสารหมายเลข 5

เอกสารหมายเลข 6

เอกสารหมายเลข 7

เอกสารหมายเลข 9

บัญชีรายละเอียดแนบท้าย เอกสารหมายเลข 9

เอกสารหมายเลข 10

เอกสารวิธีการคำนวณการได้รับเงินเดือน

เอกสารแบบทดสอบ
ขอเชิญประชุมเพื่อตรวจสอบและยืนยันการขอใช้ตำแหน่งว่างของ
หน่วยงานในเขตสุขภาพ

เรียน ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 1 - 12
(ว 3161 / 3 พฤศจิกายน 2560)
Post 3 พฤศจิกายน 2560 : 14 : 20

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ และ รายชื่อข้าราชการที่เข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์

(ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560)
Post 2 พฤศจิกายน 2560 : 11 : 30


เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาราชการในตำแหน่ง

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ว 762 / 2 พฤศจิกายน 2560

เรียน จังหวัดทุกจังหวัด
ว 3142 /
2 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
สธ 0208.10 / 31598 ลงวันที่
2 พฤศจิกายน 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
สธ 0208.10 / 31596 ลงวันที่
2 พฤศจิกายน 2560

Post 2 พฤศจิกายน 2560 : 09 :50
  เดือนตุลาคม 2560
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2560

(ว3103 / 30 ตุลาคม 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

ข้าราชการ พนักงานราชการ  
1.ข้าราชการ สป.ชั้น ท.ม. 1.สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
องค์การมหาชน
2.ข้าราชการ สป. ชั้น ท.ช. 2.กรมอนามัย เหรียญจักรพรรดิมาลา
กระทรวงสาธารณสุข
3.ข้าราชการ สป.ชั้น ต.ช.-จ.ม. 3.กรมสุขภาพจิต ลูกจ้างประจำ
กระทรวงสาธารณสุข
4.กรมอนามัย 4.กรมสนับสนุนบริการ สุขภาพ  
5.กรมสุขภาพจิต 5.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
6.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 6.กรมควบคุมโรค  
7.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 7.กรมการแพทย์แผนไทยฯ  
8.กรมควบคุมโรค 8.กรมการแพทย์  
9.กรมการแพทย์แผนไทยฯ 9.เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
 
10.กรมการแพทย์    
11.เลขาธิการคณะกรรมการ
อาหารและยา
   
Post 30 ตุลาคม 2560 : 15:40


เรื่อง ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
(ว 3100 / 30 ตุลาคม 2560)

เรียน อธิบดีกรมทุกกรม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ทุกแห่ง
Post 30 ตุลาคม 2560 : 10:40

เรื่อง แจ้งการติดต่อราชการ
(ว 853 / 27 ตุลาคม 2560)
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์
โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง
/วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี / วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร ทุกแห่ง
Post 27 ตุลาคม 2560 : 16:10
เรื่อง แจ้งการติดต่อสื่อสาร
(ว 887 / 27 ตุลาคม 2560)
เรียน ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
Post 27 ตุลาคม 2560 : 16:13

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่ม/และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี

ว 749 / 27 ตุลาคม 2560
เรียน จังหวัดทุกจังหวัด
ว 3088 / 27 ตุลาคม 2560
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด
สธ 0208.10 / 30462 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
สธ 0208.10 / 30463 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560

Post 27 ตุลาคม 2560 : 10:25

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
(เฉพาะกรม)
(ว739 / 20 ตุลาคม 2560)
Post 20 ตุลาคม 2560 : 11:15
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2561
(ว 3006 / 17 ตุลาคม 2560)
Post 18 ตุลาคม 2560 : 10:35


อนุญาตให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา ตามมติคณะรัฐมนตรี

(ว 769 / 17 ตุลาคม 2560)
Post 17 ตุลาคม 2560 : 13:35
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
(ว 3005 / 17 ตุลาคม 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3182/2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ จำนวน 156 ราย
เขต 9 -12
Post 19 ตุลาคม 2560 : 13:45
เปิดให้บริการ"โปรแกรมช่วยสรุปทายาทผู้มีสิทธิรับเงิน กบข.และโปรแกรมจัดทำแบบขอรับเงิน
กรณีสมาชิกเสียชีวิต"

( กบข.6020/6318/1952/2560 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560)
Post 17 ตุลาคม 2560 : 10:55


เร่งรัดการต่อสัญญาจ้าง การเพิ่มค่าจ้าง และการปรับค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 2993 / 16 ตุลาคม 2560)
Post 16 ตุลาคม 2560: 16:45
การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป

(ว761 / 16 ตุลาคม 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
อธิบดีกรมทุกกรมใรสังกัดดระทรวงสาธารณสุข
ผู้อำนวยการกอง / หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
Post 16 ตุลาคม 2560: 16:35
สำนักวิชาการสาธารณสุขประกาศผลการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาบริการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเลขานุการ

ประกาศ ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2560
Post 16 ตุลาคม 2560: 10:25
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2561
(ว 2964 / 11 ตุลาคม 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
Post 11 ตุลาคม 2560: 10:05
เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพายและ
ชั้นต่ำกว่าสายสะพายประจำปี 2561

(ว 2963 / 11 ตุลาคม 2560)
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
Post 11 ตุลาคม 2560: 10:00


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

เรื่อง หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว2947 / 10 ตุลาคม 2560)

หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนข้าราชการผู้ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

Post 10 ตุลาคม 2560: 16:00

แก้ไขข้อบังคับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 และแบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุน

(ว 751 / 10 ตุลาคม 2560)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ข้อบังคับ ฉบับแก้ไข

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบฟอร์ม

Post 10 ตุลาคม 2560: 15:30

แต่งตั้งข้าราชการ
(ว 711 / 10 ตุลาคม 2560)

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธาณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มและหัวหน้าหนวยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
ว 2946 / 10 ตุลาคม 2560

เรียน จังหวัดทุกจังหวัด
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1439 / 2560 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2560
เรื่อง โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 2 ราย


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1454 / 2560 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ 2 ราย


Post 10 ตุลาคม 2560: 10:30
การบันทึกภาพถ่ายเจ้าหน้าที่ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
(ว 2934 / 9 ตุลาคม 2560)
เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธาณสุข และ เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการกอง/สำนัก/สถาบัน/ศูนย์และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆในสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
และวิทยาลัยในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
Post 9 ตุลาคม 2560: 11:00


การอบรมการใช้งานระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปีบนอินเตอร์เน็ต
(ว 2961 / 6 ตุลาคม 2560)
(เฉพาะกรม)
Post 6 ตุลาคม 2560: 13:15
การปรับราคาชดใช้แทนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ไม่สามารถส่งคืนตามกฎหมาย
(ว 2911 / 5 ตุลาคม 2560
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี2560
(ว 2910 / 5 ตุลาคม 2560)
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560
(ว 2909 / 5 ตุลาคม 2560)
Post 5 ตุลาคม 2560: 10:40
แบบฟอร์มรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน (นอกเวลาราชการ)
Post 4 ตุลาคม 2560: 15:30
การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
(ว 2805 / 27 กันยายน 2560)
Post 3 ตุลาคม 2560: 15:10


เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน และ ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1437/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2560
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 3083/2560 ลงวันที่ 2 ต.ค. 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาการแทนเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/รักษาราชการแทนตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่

ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง/รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป เดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่


Post 3 ตุลาคม 2560: 15:10

แต่งตั้งนายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ว 692 / 2 ตุลาคม 2560
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธาณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการกอง/กลุ่มและหัวหน้าหนวยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
ว2862 / 2 ตุลาคม 2560 (เรียน จังหวัดทุกจังหวัด)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1415 / 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
23 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1416 / 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ 27 ราย

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1417 / 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 7 ราย

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3071 / 2560 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 3 ราย

ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 732 / 2 ตุลาคม 2560)
Post 2 ตุลาคม 2560: 09.30
การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ
และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

( ว 2836 / 27 กันยายน 2560)
Post 2 ตุลาคม 2560 : 09.25
การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
์ประจำปีบนอินเตอร์เน็ต
(เฉพาะกรม)
(ว2841 / 29 กันยายน 2560 )
Post 29 กันยายน 2560 : 11.35
วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2562
(ว 2834 / 29 กันยายน 2560)
เรื่อง ขออนุมัติให้เป็นวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติการ
(ที่ นร 1004.2/82 ลงวันที่ 28 กันยายน 2560)
Post 29 กันยายน 2560 : 09.50
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560
Post 28 กันยายน 2560 : 09.10
ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. เดือนสิงหาคม 2560

1.หน่วยงานความผิดปกติของข้อมูล กบข.

2.หนังสือแจ้งความผิดปกติของข้อมูลสมาชิก กบข.

3.รายงานข้อมูลความผิดปกติของ กบข.

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. เดือนสิงหาคม 2560

1.หน่วยงานแนบหนังสือผิดปกตินำส่งเงิน กบข.

2.หนังสือแจ้งติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.บรรจุใหม่

3.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกบรรจุใหม่

Post 20 sep 2017: 14.50
  เดือนกันยายน 2560
  การปรับปรุงหลักเกณฑ์การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานประเภทวิชาการ
และประเภททั่วไป โดยไม่เปลี่ยนประเภทตำแหน่งและสายงาน

( ว 2836 / 27 กันยายน 2560)
การจัดกลุ่มตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภทวิชาการและตำแหน่งประเภททั่วไป
(ว 2805 / 27 กันยายน 2560)
Post 3 ตุลาคม 2560: 15:10
การประชุมชี้แจงการใช้งานระบบการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
์ประจำปีบนอินเตอร์เน็ต
(เฉพาะกรม)
(ว2841 / 29 กันยายน 2560 )
Post 29 กันยายน 2560 : 11.35
วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ
พ.ศ.2561-2562

(ว 2834 / 29 กันยายน 2560)
Post 29 กันยายน 2560 : 09.50
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศ ณ วันที่ 25 กันยายน 2560
Post 28 กันยายน 2560 : 09.10
ประกาศจังหวัดสุุรินทร์
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ จำนวน 88 อัตรา
ในวันที่ 29 กันยายน 2560 ณ โรงพยาบาลสุรินทร์

Post 27 กันยายน 2560 : 14.25

ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. เดือนสิงหาคม 2560

1.หน่วยงานความผิดปกติของข้อมูล กบข.

2.หนังสือแจ้งความผิดปกติของข้อมูลสมาชิก กบข.

3.รายงานข้อมูลความผิดปกติของ กบข.

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. เดือนสิงหาคม 2560

1.หน่วยงานแนบหนังสือผิดปกตินำส่งเงิน กบข.

2.หนังสือแจ้งติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.บรรจุใหม่

3.แบบแจ้งข้อมูลสมาชิกบรรจุใหม่

Post 20 sep 2017: 14.50
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ คัดเลือกข้าราชการเพื่อให้ดำรง
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

ประกาศ ณ วันที่ 20 กันยายน 2560
Post 20 sep 2017:12.55
เห็นชอบให้ข้าราชการลาอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยไม่ถือเป็นวันลา

(ที่ สธ 0208.07/ว2756 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560)
ที่ นร 0505/ว 453 ลงวันที่ 8 กันยายน 2560
Post 22 sep 2017: 15.00ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านพิจารณา
เข้ารับการทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2560

PoPost 14 sep 2017: 15.00
ขอเชิญสมาชิก กบข.ลงทะเบียนรับ e - statement
ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
1. เว็บไซต์ กบข. www.gpf.or.th
2.ระบบบริการทันใจ GPF service
* GPF web service
* Gpf Mobile Application
Post 14 sep 2017: 15.00
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (เฉพาะราย)

ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2560
Post 19 sep 2017: 09.10
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงานและนักโภชนาการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ประกาศ ณ วันที่ 12 กันยายน 2560)
Post 15 sep 2017: 15.00
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
(ว 2662/14 กันยายน 2560)
Post 14 sep 2017: 15.00
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2737/2560
ลงวันที่ 13 กันยายน 2560 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 59 ตำแหน่ง

แนวทางการใช้ตำแหน่งเกษียณที่จัดสรรคืนร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์ คปร.
บัญชีตำแหน่งข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2560

Post 14 sep 2017: 13.40

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาภาครัฐที่ ก.พ.รับรอง
(ว2631/12 กันยายน 2560)
Post 14 sep 2017: 10.35
คู่มือการรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรฯ
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข อธิบดีทุกกรม เลขาธิการ
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน
(ว684/14 กันยายน 2560)

Post 14 sep 2017: 10.00
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง, ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
(ว 2649/13 กันยายน 2560)
Post 13 sep 2017: 15.00
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2723/2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 17 ตำแหน่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2724/2560
ลงวันที่ 12 กันยายน 2560 เรื่องตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 175 ตำแหน่ง
ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
(ว2648 / 13 กันยายน 2560)
Post 13 sep 2017: 13.30
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
Post 12 sep 2017: 10.00
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษประจำปี 2561
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

(ว2615 / 11 กันยายน 2560)
Post 11 sep 2017: 13.50


กรมอนามัย รับสมัครคัดเลือกเพื่อขอรับทุนพัฒนาข้าราชการกรมอนามัย
ไปศึกษาวิชา ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
(ว 6819 / 6 กันยายน 2560)

Post 7 sep 2017: 15.40


สรุปข้อมูลการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

(ว 2570 / 6 กันยายน 2560)
Post 7 sep 2017: 14.35
แบบฟอร์มการบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศฯ
โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
ระหว่างวันที่ 9 -11 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
Post 6 sep 2017: 10.48
ประเด็นถาม - ตอบ


รับสมัครย้ายผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ปี 2560
(ว2553 / 5 กันยายน 2560)
Post 5 sep 2017: 17.35

ใบสมัครรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลสังกัดพระบรมราชชนก ปี 2560

(ว 2552 / 5 กันยายน 2560)
Post 5 sep 2017: 17.35

แบบแสดงความจำนง (นักวิชาการศึกษา)

แบบแสดงความจำนง (วิทยาลัยพยาบาล)
ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการมีรายได้หลังเกษียณ

(ที่ นร 1012.4/71 ลงวันที่ 1 กันยายน 2560)
Post 5 sep 2017: 16.35


การต่อสัญญาจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 654 / 4 กันยายน 2560)
Post 4 sep 2017: 16.00
ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานราชการ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560
(ว 2538 / 4 กันยายน 2560)
Post 4 sep 2017: 15.30
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
( ประกาศ ณ วันที่ 4 กันยายน 2560
/ Post 4 sep 2017: 14.45

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ


นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 12 เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 7   เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8   เขตสุขภาพที่ 9
เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 10   เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่ 11   เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 12   เขตสุขภาพที่ 12
เขตสุขภาพที่ 12      
การเลื่อนเงินเดือนและการให้ได้รับสิทธิประโยชน์ กรณีข้าราชการไปศึกษา
ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

(ว2530 / 5 กันยายน 2560)
Post 4 Sep 2017 : 12.00
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(HROPS-nonHR)สำหรับบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว623 / 31 สิงหาคม 2560)
Post 1 Sep 2017 : 15.15


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
Post 1 Sep 2017 : 11.30
  สิงหาคม 2560
การใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(HROPS-nonHR)สำหรับบุคลากรในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว623 / 31 สิงหาคม 2560)
Post 1 Sep 2017 : 15.15

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 1 กันยายน 2560
Post 1 Sep 2017 : 11.30
ขอให้แก้ไขหรือชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
1.หน่วยงานที่ต้องชี้แจงความผิดปกติของการนำส่ง กบข.
2.หนังสือจาก กบข. ที่ กบข.6010/ว4720/2560
3.เอกสารแนบ เดือน กค 60

ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ประจำเดือนกรกฎาคม 2560
1. หน่วยที่ กบข.ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
2. หนังสือจาก กบข. ที่ กบข. 6010/ว4770/2560
3. เอกสารแนบเดือน กค 60
Post 1 Sep 2017 : 11.00

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การขอตำแหน่งว่าง การขอรับการจัดสรรตำแหน่งว่าง
(ว 2500 / 31 สิงหาคม 2560)
Post 31 Aug 2017: 15.25

เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เอกสารแนบ 4

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน นักโภชนาการปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

ประกาศ ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2560
Post 30 Aug 2017: 13.55
ซักซ้อมการจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

(ว 2432 / 25 สิงหาคม 2560)
Post 25 Aug 2017: 10.00

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นิติกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
Post 22 Aug 2017: 16.30


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1 - 12
เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งว่างพยาบาลวิชาชีพเพื่อเลือกบรรจุเข้ารับราชการ

( ว 597 / 18 สิงหาคม 2560 ) / Post 18 Aug 2017: 16.12
เอกสารแนบ 1

เอกสารแนบ 2

เอกสารแนบ 3

เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร
สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ( ตำแหน่ง นพ.สสจ., ผอ.รพศ./ รพท.)

( ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ) / Post 16 Aug 2017: 13.50
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข/
ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในโรงพยาบาลชุมชน

( ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ) / Post 15 Aug 2017: 11.51
กำหนดการสอบสัมภาษณ์ฯ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560

( ว 2289 / 10 สิงหาคม 2560 ) / Post 11 Aug 2017: 10.19


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง เปิดระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS )

( ว 2301 / 11 สิงหาคม 2560 ) / Post 11 Aug 2017: 10.07

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

( ว 2244 / 7 สิงหาคม ) / Post 11 Aug 2017: 10.07
บัญชีรายละเอียดการจัดสรรตำแหน่งเพื่อจัดสรรพยาบาลวิชาชีพ
เรียน ผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง หลักเกณฑ์การส่งผลงานทางวิชาการเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

( ว 2288 / 10 สิงหาคม 2560 ) / Post 10 Aug 2017: 16.18
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

( ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม 2560 )/ Post 9 Aug 2017: 15.56
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
( ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) (เพิ่มเติม)

( ประกาศ ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ) / Post 8 Aug 2017: 11.07
เอกสารใช้ในการบรรยายโครงการนี้เท่านั้น
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลของบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน
ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนภูมิภาค)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560" ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2560
ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี Post 8 Aug 2017: 10.55
เอกสารการบรรยาย กลุ่มงาน PMS

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานเงินเดือนฯ

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ HR จังหวัดขอเปลี่ยน

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานประเมินฯ

เอกสารการบรรยาย โครงสร้างกองบริหารทรัพยากรบุคคล 4.0

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานสรรหาฯ ร่วมกับ สนง.กพ

การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ว 20/2558 เรื่อง วุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้คัดเลือก

ว16/2551 เรื่อง การคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ตัวอย่างประกาศจังหวัดรับสมัครคัดเลือก

ตัวอย่างคำสั่งจังหวัดแต่งตั้งกรรมการคัดเลือก


เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานอัตรากำลังฯ

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานรูปแบบการจ้างทางเลือกฯ

เอกสารการบรรยาย กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่อง ฯ

แบบประเมินโครงการ

คดีปกครองเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐ

ประเด็น ถาม - ตอบ โครงการอบรมเรื่อง " การพัฒนาสมรรถนะด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลฯ


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ข้าราชการปฏิบัติราชการ

( ว 2239 / 7 สิงหาคม 2560 ) Post 7 Aug 2017: 13.59

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ( ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์))
ประเภทอำนวยการระดับสูง สำนักการแพทย์ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ข้าราชการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ท่านใดมีความประสงค์สมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่
กลุ่มงานสร้างความต่อเนื่องทางการบริหาร กองบริหารทรัพยากรบุคคล หรือ Email : aofkubb2@gmail.com
( ว0208.10 / ว 572 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2560 ) Post 4 Aug 2017: 16.20
คุณสมบัติผู้เข้าร้บการคัดเลือกฯ
ใบสมัครตำแหน่งผู้ตรวจการกระทรวง
ใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ทันตแพทย์ (ด้านทันตสาธารณสุข / ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และในโรงพยาบาลชุมชน

( ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2560 ) / Post 4 Aug 2017: 11.31
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 2206 / 3 สิงหาคม 2560 ) / Post 4 Aug 2017: 10.19
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2242 / 2560 ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2560

เกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
และประเภทบริหาร ระดับสูง (ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ทางเลือก และตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง)

( ว 2003 / 3 สิงหาคม 2560 ) / Post 3 Aug 2017: 15.03
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ
เรียน ผู้อำนวยการเขตสุขภาพ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ และผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม

( ว 2178 / 1 สิงหาคม 2560 ) / Post 2 Aug 2017: 17.12
โครงการอบรมฯ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
  กรกฎาคม 2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อวันความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 13.11
กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง

นักวิชาการ
คอมพิวเตอร
นักวิชาการ สาธารณสุขปฏิบัติการ จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
รายชื่อ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 1
  เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 5
  เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 6
  เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 12 เขตสุขภาพที่ 7
  เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 7   เขตสุขภาพที่ 8
  เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8   เขตสุขภาพที่ 9
  เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 10   เขตสุขภาพที่ 10
  เขตสุขภาพที่ 10 เขตสุขภาพที่ 11   เขตสุขภาพที่ 11
  เขตสุขภาพที่ 11 เขตสุขภาพที่ 12   เขตสุขภาพที่ 12
  เขตสุขภาพที่ 12      


จัดสรรตำแหน่งสายสนับสนุนให้เขตสุขภาพ
( ว 2149 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 2 Aug 2017: 08.55
บัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน


เรืยน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 - 12
เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือ

( ว 663 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.55
เรียน
ผู้อำนวยการกอง/ สถาบัน / ศูนย์ / กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง การให้ลูกจ้างประจำ
ได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 659 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.47
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่ 1 - 13
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ที่มาช่วยราชการหรือปฏิบัติราชการที่สำนักงานงานเขตสุขภาพ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 658 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.38

เรียน อธิบดีกรมทุกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 552 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 1 Aug 2017: 10.30

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเลื่อนเงินข้าราชการและการให้ข้าราชการไดรับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ การเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีพนักงานราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง
การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษ
ลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ที่ สธ 0208.11 / ว 2160 / 31 กรกฎาคม 2560 / Post 1 Aug 2017: 10.15
สรุปการดำเนินการของส่วนราชการ
ตัวอย่างบัญชีรายชื่อผู้ที่ไปช่วยราชการในสายงาน กอ.รมน.
ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดการช่วยราชการในหน่วยงานอื่น
แบบรายงานการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเลื่อนเงินเดือนของส่วนราชการ
คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560

( ว 2150 / 31 กรกฎาคม 2560 ) / Post 31 July 2017: 13.30
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2142 / 2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 1 Aug 2017
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2143 / 2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560 15 กันยายน 60
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2144 / 2560 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2560

เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( ว 2057 / 20 กรกฎาคม 2560 ) / Post 21 July 2017: 10.52
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2066 / 2560 ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2560

รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
และค่าจ้างประจำเดือน มิ.ย. 60

( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) /
Post 20 July 2017: 14.33
1. ติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.เดือน มิ.ย. 60
หนังสือที่ กบข.6010/ว3951/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60 เรื่อง ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.
รายชื่อสมาชิก กบข.บรรจุใหม่ ประจำเดือน มิ.ย. 2560
หน่วยงานที่มีรายชื่อสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ ประจำเดือน มิ.ย. 2560
2. ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
หนังสือที่ กบข. 6010 / ว 3921/2560 ลงวันที่ 3 ก.ค. 60 เรื่อง ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติฯ
เอกสารแนบชี้แจงที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารแนบชี้แจงที่ส่งมาด้วย 2
หน่วยงานชี้แจงความผิดปกติการนำส่งเงินกบข. มิ.ย. 60


ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)

( ว 2056 / 20 กรกฎาคม 2560 ) / Post 20 july 2017 : 09.46


ด่วนมาก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง สำรวจข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขและเจ้าพนักงานสาธารณสุข

( ว 2044 / 19 กรกฎาคม 2560 ) / Post 19 july 2017 : 15.18


รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ (เพิ่มเติม)
และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 

( ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ) / Post 19 july 2017 : 09.04


ผลการเลือกกรรมการผู้แทนสมาชิก กบข. และผู้เข้ารับการคัดเลือกเป็นอนุกรรมการสมาชิกสัมพันธ์

( ว 1960 / 12 กรกฎาคม 2560 ) Post 18 july 2017 :15.14ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประวัติบุคลากรเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข(HROPS)
( ว 2001 / 17 กรกฎาคม 2560 ) Post 18 july 2017 :11.59
>>ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560

( ว 2020 / 18 กรกรฎาคม 2560 ) Post 18 july 2017 :11.48
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2041 / 2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2042 / 2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2043 / 2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2560


เรียน
อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผอ.หน่วยงานในสำนักงาน สป.สธ. หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธาณสุข (ส่วนกลาง)

( ว 2019 / 18 กรกฎาคม 2560 ) Post 18 july 2017 : 11.02
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัครเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง รับสมัครย้ายข้าราชการ ( นพ. สสจ./ ผอ.รพศ/ท )

( ว 2007 / 17 กรกฎาคม 2560 ) Post 17 july 2017 :17.47
ตำแหน่งจะว่าง
ใบขอย้ายเรียน
อธิบดี เลขาธิการ ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง หลักเกณหลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป

( ว 2008 / 17 กรกฎาคม 2560 ) Post 17 july 2017 :17.36
หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนฯ
หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
ประกาศรับสมัคร
แบบแสดงความจำนงฯ ขออยู่ปฏิบัติราชการที่เดิม
แบบแสดงความจำนงฯ เข้ารับการคัดเลือก
กำหนดการคัดเลือก
รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกตำแหน่งนายแพทย์สสจ. ผอ.รพศ/ รพท. ปี 2558/2559เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 2006 / 17 กรกฎาคม 2560 ) Post 17 july 2017 :17.00
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัครเรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 516 / 17 กรกฎาคม 2560 ) / Post 17 july 2017 :17.00
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัครเรียน อธิบดีกทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยกาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีและวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดกระทรวงสาธาณสุข
( กองแผนงานและวิชาการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ )

( ว 1958 / 12 กรกฎาคม 2560 ) / Post 12 july 2017 : 12.04
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯยืนยันรายชื่อรพ.สต./สอ.เฉลิมพระเกียรติ เพื่อคัดเลือกพวช.โครงการผลิตพยาบาล ตามรอยสมเด็จย่าที่จบในปี พ.ศ. 2559-2560

( ว 1944 / 7 ก.ค. 2560 ) / Post 7 July 2017: 16.18


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2560 ( รอบ 2 )

( ว 1939 / 7 กรกฎาคม 2560 ) / Post 7 July 2017: 15.04
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1952 / 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1953 / 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1954 / 2560 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2560ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ( วุฒิปริญญาโท ) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 )
/ Post 7 July 2017: 14.14
ใบรับรองแพทย์
ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี)
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสารและขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำเดือน พ.ค. 60

( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 7 July 2017: 11.26
1. ติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.เดือน พ.ค.60 
จดหมายติดตามแบบแจ้งบรรจุใหม ่พ.ค. 60
หน่วยงานติดตามข้อมูลกบข. พ.ค. 60
รายละเอียดแนบจดหมายติดตาม พ.ค. 60
2. ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
หนังสือสาธารณสุข เดือน พ.ค. 60
เอกสารแนบชี้แจงที่ส่งมาด้วย 1
เอกสารแนบชี้แจงที่ส่งมาด้วย 2
หน่วยงานชี้แจงความผิดปกติการนำส่งเงินกบข. พ.ค. 60การจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร

( ว 507 / 5 กรกฎาคม 2560 ) / Post 5 July 2017: 15.47
หนังสือที่ นร 1002/63 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
แบบฟอร์มกรอกข้อมูลความเชี่ยวชาญของบุคลากร


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการเพราะครบ
เกษียณอายุุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

( ว 1894 / 5 กรกฎาคม 2560 ) / Post 5 July 2017: 13.41
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560


ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ปพ.1 )

( ว 1891 / 5 กรกฎาคม 2560 ) / Post 5 July 2017: 16.04


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

( ว 1876 / 4 กรกฎาคม 2560 ) / Post 4 July 2017: 16.04


ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ เข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

( ประกาศ ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ) / Post 4 July 2017: 10.16

  มิถุนายน 2560
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560
( รอบแรก )
( ว 1861 / 30 มิถุนายน 2560 ) / Post 30 June 60 : 16.24
บัญชีรายชื่อหน่วยงานที่มีคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งฯ
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1888 / 2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 11 july 2017
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1889 / 2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 5 july 2017
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1890 / 2560 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2560 4 july 2017ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติ
การนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ด้านอายุรเวช)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

(ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2530) / Post 30 June 60 : 15.32


นวก.
คอมพิวเตอร์
นวก. สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
รายชื่อผู้สอบผ่าน เขต 1 เขต 3 เขต 8 เขต 1
  เขต 2 เขต 4 เขต 9 เขต 5
  เขต 3 เขต 5 เขต 11 เขต 6
  เขต 4 เขต 6 เขต 12 เขต 7
  เขต 5 เขต 7   เขต 8
  เขต 6 เขต 8   เขต 9
  เขต 7 เขต 10   เขต 10
  เขต 10 เขต 11   เขต 11
  เขต 11 เขต 12   เขต 12
  เขต 12      


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 1847 / 29 มิถุนายน 2560 ) / Post 29 June 60 : 15.59
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 899 / 2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1844 / 2560 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2560ประชาสัมพันธ์
เชิญสมาชิก กบข. เข้าร่วมโครงการให้ความรู้เรื่องการวางแผนทางการเงินและการลงทุน
2560
/ Post 29 June 60 : 14.51ขยายระยะเวลาการตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ
( ว 468 / 29 มิถุนายน 2560 ) / Post 29 June 60 : 11.12


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2560 ) / Post 28 June 60 : 14.50ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข (ด้านบริหารสาธารณสุข ) ระดับเชี่ยวชาญ สำนังานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎ์ธานี

( ประกาศ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2560 ) / Post 26 June 60 : 14.27

เรื่อง การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคคลากรภาครัฐ ( เฉพาะส่วนกลาง )
( ว 443 / 21 มิถุนายน 2560 ) / Post 26 June 60 : 11.04


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

( ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ) / Post 23 June 60 : 16.48


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขี้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์ ( ด้านทันตแพทย์ / ด้านทันตกรรม ) ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน

( ว 1800 / 23 มิถุนายน 2560 ) / Post 23 June 60 : 16.15
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ
รายละเอียดผลงานที่เสนอให้ประเมิน
รายละเอียดตำแหน่งทันตแพทย์
แบบรับสมัครฯเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( ว 1773 / 21 มิถุนายน 2560 ) / Post 22 June 60 : 15.05
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1755 / 2560 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ย้ายทันตแพทย์หมุนเวียน ประจำปี 2559

( ว 1752 / 20 มิถุนายน 2560 ) / Post 21 June 60 : 15.05
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1686 / 2560 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2560

เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง เพื่อใช้ในการบรรจุ นายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2560

( ว 1772 / 21 มิถุนาย น 2560 ) / Post 21 June 60 : 14.34
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1752 / 2560 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2560 22 June 60เรื่อง การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560

( ว 1721 / 15 มิถุนายน 2560 ) / Post 15 June 60 : 14.52


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง โครงสร้างและกรอบอัตรากำลังหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค

( ว 1707 / 14 มิถุนายน 2560 ) 15 June 60 : 09.22
ดาวน์โหลดรายละเอียด
1. โครงสร้าง ภารกิจและตำแหน่ง ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 27 ก.ย.60
2. บัญชีโครงสร้างและกรอบอัตรากำลังฯ ( ส่งให้ส่วนราชการแล้ว )
3. บัญชีรายละเอียดสายสนับสนุวิชาชีพหลักและวิชาชีพเฉพาะ 27 ก.ย.60
4. กรอบและรายละเอียดสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office )
5. กรอบการจ้างเหมาบริการ ( Outsource )
6. แผนดำเนินการจัดคนลงตามโครงสร้างและกรอบอัตรากำลัง
เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การระงับและปิดระบบ HROPS การขอใช้ตำแหน่งว่าง การปรับปรุงตำแหน่งการเกลี่ยอัตรากำลัง และการจัดทำคำสั่ง ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี

( ว 1706 / 14 มิถุนายน 2560 ) / Post 14 June 60 : 16.50สำรวจข้อมูลข้าราชการผู้เคยดำรงตำแหน่งพนักงานของรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 1681 / 13 มิถุนายน 2560 ) / Post 12 June 60 : 17.20


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ) / Post 12 June 60 : 14.44


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( ว 1643 / 9 มิถุนายน 2560 ) / Post 12 June 60 : 09.00
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 818 / 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1606 / 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1607 / 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1608 / 2560 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2560


เรื่อง ยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1 )

( ว 1644 / 9 มิถุนายน 2560 ) / Post 9 June 60 : 16.03
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี เขต 17
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2
หนังสือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกาาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )
( ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2560 ) / Post 9 June 60 : 14.41ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

( ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2560 ) / Post 7 June 60 : 09.33การเพิ่มอัตราตั้งใหม่ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ Post 2 June 60 : 15.30
ตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป และผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์ของหน่วยงานบริการสุขภาพ

( ว 1433 / 23 พฤษภาคม 2560 ) / Post 2 June 60 : 16.03
เว็บไซต์สำหรับบันทึกการสำรวจข้อมูลพิกัดทางภูมิศาสตร์เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1578 / 2 มิถุนายน 2560 ) / Post 2 June 60 : 11.03
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
การเปลี่ยนด้านความเชี่ยวชาญ สำหรับตำแหน่งวิชาการ
การเปลี่ยนชื่อตำแหน่งในสายงาน


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
ราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง ผู้อำนวยการสำนัก สถาบัน ศูนย์ กลุ่ม หน่วยงานต่างๆ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม

( ว 1560 / 1 มิถุนายน 2560 ) / Post 31 May 60 : 14.53
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการเสนอขอปี 2560

  พฤษภาคม 2560

เรียน
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่ง
เรื่อง สำรวจข้อมูลการจ้างลูกำจ้างชั่วคราวรายวัน

( ว 1543 / 31 พฤษภาคม 2560 ) / Post 31 May 60 : 16.24ประกาศผลรายชื่อนักศึกษา แพทย์  ทันตแพทย์ และเภสัชกรเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2560
/ Post 24 May 60 : 10.56  
1.แพทย์
1.แพทย์โครงการจับสลากทั่วไป 31 May 60 : 11.23
2.แพทย์โครงการ CPIRD 
3.แพทย์โครงการ ODOD 
4.แพทย์โครงการ Fammed    
5.ข้าราชการลาเรียน 
6.แพทย์โครงการพี่เลี้ยง 31 May 60 : 11.23
7.แพทย์โครงการทุนมหาดไทย 
8.แพทย์โครงการนอกสังกัดฝากฝึก  30 May 60
2.ทันตแพทย์
    รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย
3.เภสัชกร
   รายชื่อนักศึกษาเภสัชกรเรียน
ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป ทุกแห่ง
เรื่อง สำรวจพยาบาลวิชาชีพ แลพยาบาลเทคนิคปฏิบัติงานจริงทุกประเภทการจ้างงานและนักศึกษา
พยาบาลวิชาชีพที่จะจบการศึกษาในปี 2560

( ว 1530 / 31 พฤษภาคม 2560 ) /Post 31 May 60 : 09.59
สิ่งที่ส่งมาด้วย

เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 8 เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 3 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 9 เขตสุขภาพที่ 12

ประชาสัมพันธ์งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เรื่อง เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี 2560 เพิ่มเติม

( ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 )

/Post 31 May 60 : 09.15


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ผ่านการคัดเลือก
เพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1 )

(ประกาศ ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ) / Post 29 May 60 :14.33


เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักจัดการทั่วไปปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ) / Post 29 May 60 : 13.52


เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นักโภชนาการปฏิบัติการ และนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ) / Post 29 May 60 : 10.53เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์กรณีสอบไม่ผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม

( ว 1485 / 26 พฤษภาคม 2560 ) / Post 29 May 60 : 10.17
สิ่งที่ส่งมาด้วยเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล ( แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
)
( ว 1483 / 26 พฤษภาคม 2560 ) / Post 29 May 60 : 10.00


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการตำแหน่งนายแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร หมุนเวียน ประจำปี 256
0
( ว 1489 / 26 พฤษภาคม 2560 ) / Post 29 May 60 : 09.48
1. บัญชีแนบท้ายคำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 738 / 2560 ( สายงานนายแพทย์ )
2. บัญชีแนบท้ายคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
คำสั่งสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1422 / 2560 ( สายงานนายแพทย์ )
คำสั่งสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1423 / 2560 ( สายงานทันตแพทย์ )
คำสั่งสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1424 / 2560 ( สายงานเภสัชกร )
3. บัญชีสำรวจข้อมูลประกอบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
สิ่งที่ส่งมาด้วย


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น
พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (วุฒิปริญญาโท) นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เศรษฐกร นักวิชาการศึกษา และนิติกร

( ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ) / Post 29 May 60 : 09.21
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล (วุฒิปริญญาโท)
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งเศรษฐกร
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
ตำแหน่งนิติกรประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล
เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ) / Post 25 May 60 : 16.56  

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ
( ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ) / Post 25 May 60 : 16.56  

นวก.
คอมพิวเตอร์
นวก. สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
กทม./ปริมณฑล เขตพื้นที่ 1 เขตพื้นที่ 3 เขตพื้นที่ 8 เขตพื้นที่ 1
  เขตพื้นที่ 2 เขตพื้นที่ 4 เขตพื้นที่ 9 เขตพื้นที่ 5
  เขตพื้นที่ 3 เขตพื้นที่ 5 เขตพื้นที่ 11 เขตพื้นที่ 6
  เขตพื้นที่ 4 เขตพื้นที่ 6 เขตพื้นที่ 12 เขตพื้นที่ 7
  เขตพื้นที่ 5 เขตพื้นที่ 7   เขตพื้นที่ 8
  เขตพื้นที่ 6 เขตพื้นที่ 8   เขตพื้นที่ 9
  เขตพื้นที่ 7 เขตพื้นที่ 10   เขตพื้นที่10
  เขตพื้นที่ 10 เขตพื้นที่ 11   เขตพื้นที่ 11
  เขตพื้นที่ 11 เขตพื้นที่ 12   เขตพื้นที่ 12
  เขตพื้นที่ 12      


เรื่อง กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการของตน
ได้อย่างสม่ำเสมอ

( ว 1438 / 23 พฤษภาคม 2560 ) / Post 24 May 60 : 10.56
 


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ( ด้านบริหารสาธารณสุข )
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 1434 / 23 พฤษภาคม 2560 ) / Post 24 May 60 : 09.41
ประกาศรับสมัคร
แบบสมัครเข้ารับการคัดเลอก


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน และค่าจ้างประจำเดือน มี.ค. และ เม.ย. 60
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 23 May 60 : 14.10
1. ติดตามใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข.เดือนมี.ค.60 และเม.ย.60 
จดหมายติดตามแบบแจ้งบรรจุใหม ่มี.ค.60
หน่วยงานติดตามข้อมูลกบข.มี.ค.60
รายละเอียดแนบจดหมายติดตามมี.ค.60
จดหมายติดตามแบบแจ้งบรรจุใหม ่เม.ย.60
หน่วยงานที่ติดตามข้อมูลกบข เม.ย.60
รายละเอียดแนบจดหมายติดตาม เม.ย.60
2. ขอให้แก้ไขหรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
ประจำเดือน มีนาคม 2560
ประจำเดือน เมษายน 2560


การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่ 1 / 267 ตำแหน่ง

ว 1334 / 15 พฤษภาคม 2560 / Post 22 May 60 : 10.19
เอกสารแนบท้าย


การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ตำแหน่งข้าราชการได้รับเงินประจำตำแหน่ง ครั้งที่2 / 42 ตำแหน่ง

ว 1335 / 15 พฤษภาคม 2560 / Post 22 May 60 : 10.19
เอกสารแนบท้าย


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( ว 1395 / 19 พฤษภาคม 2560 ) / Post 19 May 60 : 15.46
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1321 / 2560 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2560


เรื่อง การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวด เดือน มิถุนายน 2560

/ Post 19 May 60 : 11.28เรื่อง ตอบแบบสำรวจความประสงค์ของหน่วยงานเกี่ยวกับการให้ข้าราชการในสังกัดที่มีอายุครบ
หกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

( ว 1387 / 18 พฤษภาคม 2560 ) Post 18 May 60 : 16.39
สิ่งที่ส่งมาด้วย


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล

(วุฒิปริญญาโท) ( ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ) 18 May 60เรื่อง ขอเชิญประชุมแพทย์เกษียณในปีงบประมาณ 2560 เพื่อต่ออายุราชการ

( ว 1361 / 17 พฤษภาคม 2560 ) / Post 17 May 60 : 14.28
แบบยืนยันเข้าร่วมประชุม
กำหนดการประชุม


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์

( ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ) / Post 16 May 60 : 16.55


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นิติกร

( ประกาศ ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ) / Post 16 May 60 : 15.19


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

( ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ) / Post 16 May 60 : 14.07เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ประชุมชี้แจง กรณี ครม. มีมติไม่อนุมัติอัตราข้าราชการตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ

( ว 1336 / 15 พฤษภาคม 2560 ) / Post 15 May 60 : 18.02


เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง เศรษฐกร

( ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2560 ) / Post 15 May 60 : 14.57ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ว 341 / 15 พฤษภาคม 2560 ) / Post 15 May 60 : 12.50
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
วิธีดำเนินการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน
เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร
กำหนดเวลาการคัดเลือกข้าราชการฯ
ใบสมัคร


เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 1 เพื่อเข้ารับการเลือกสรร
เป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง นายช่างเทคนิค (ด้านโยธา, ไฟฟ้า)

( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ) / Post 15 May 60 : 11.24


รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน
นักโภชนาการปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ) / Post 15 May 60 : 11.00แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ กรณีแพทย์ที่ต้องไปปฏิบัติงานเพิ่มพูน
ทักษะนอกพื้นที่จังหวัดที่ได้รับจัดสรร (ข้ามจังหวัด)
หมายเหตุ : สำเนาส่งโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

( ว1295 / 9 พฤษภาคม 2560 )/ Post 11 May 60 : 09.22การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (สสจ. รพศ. รพท.)

( ว 1290 / 9 พฤษภาคม 2560 ) / Post 9 May 60 : 14.49

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ผู้มีคุณสมบัติครบ 5 ธ.ค. 59
กรณีปกติ
กรณีเกษียณ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ผู้มีคุณสมบัติครบ 28 ก.ค. 60
กรณีปกติ
กรณีเกษียณการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2560 เพิ่มเติม (กรมต่างๆ)

( ว 295 / 9 พฤษภาคม 2560 )/ Post 9 May 60 : 17.49ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ว 327 / 5 พฤษภาคม 2560 ) / Post 8 May 60 : 10.08
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
รายละเอียดแนบท้ายประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล
วิธีดำเนินการคัดเลือกของแต่ละหน่วยงาน
เอกสารที่ต้องส่งในการสมัคร
กำหนดเวลาการคัดเลือกข้าราชการฯ
ใบสมัคร 9 May 60 : 11.28


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2560 ) / Post 8 May 60 : 11.00รายชื่อข้าราชการผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 13
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (การคัดเลือกขั้นตอนที่ 1)

( ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ) / Post 5 May 60 : 10.51


ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนลดลงจากการย้ายเปลี่ยนสายงาน

(ว1227 /4 พฤษภาคม 2560 ) / Post 5 May 60 : 10.06


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การตัดโอนตำแหน่ง

( ว 1232 / 4 พฤษภาคม 2560 ) / Post 4 May 60 : 15.16
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1182 / 2560 ลงวันที่ 26 เมษายน 2560


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

( ว 1224 / 3 พฤษภาคม 2560 )/ Post 4 May 60 : 10.19
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 569 / 2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ


เรียน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

( ว 312 / 2 พฤษาคม 2560 ) / Post 4 May 60 : 10.19
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 569 / 2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 570 / 2560 ลงวันที่ 27 เมษายน 2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ


ด่วนมาก
แจ้งโครงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานประเมินผลงานสายงานแพทย์และติดตามประเมินผลที่เขตสุขภาพ
( ว 253 / 25 เมษายน 2560 ) 4 May 60


เรื่อง  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ

( ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ) / Post 4 May 60 : 08.51


ด่วนมาก
เรื่อง ประชุมใหญ่สมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ประจำปี 2559
( ว 208 / 3 เมษายน 2560 ) / Post 3 April 60 :16.25
สิ่งที่แนบมาด้วย 1 กำหนดการประชุมใหญ่
สิ่งที่แนบมาด้วย 2 แบบตอบรับเข้าร่วมประชุม
สิ่งที่แนบมาด้วย 3 หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดผู้แทนสมาชิก 4 April 60
แผนที่ประชุมใหญ่ ประจำปี 2559 18 April 60
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนฯ 1 May 60 : 10.49เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน
กับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

( ว 1177 / 27 เมษายน 2560 ) / Post 1 May 60 : 10.43
เอกสารแนบ 2
เอกสารแนบ 3
เอกสารแนบ 4
หนังสือเวียน ที่ สธ 0201.032 / ว 1119 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
คู่มือตัวอย่างการกรอกข้อมูล
คู่มือการบันทึกข้อมูลโปรแกรมนักเรียนทุน 3 สายงาน
คู่มือการเขียน กพ.7 และแบบแสดงเจตนาฯ 22 May 60

  เมษายน 2560
ด่วนมาก
แจ้งโครงการส่งทีมเจ้าหน้าที่ร่วมปฏิบัติงานประเมินผลงานสายงานแพทย์และติดตามประเมินผลที่เขตสุขภาพ
( ว 253 / 25 เมษายน 2560 ) / Post 27 April 60 : 12.08

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 1017 / 10 เมษายน 2560 ) / Post 26 April 60 : 13.58
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 969 / 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ

( ว 1159 / 25 เมษายน 2560 ) / Post 25 April 60 : 16.08
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1103 / 2560 ลงวันที่ 25 เมษายน 2560


เรื่อง โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ว 1145 / 24 เมษายน 2560 ) / Post 25 April 60 : 09.21
รายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วยเรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุคบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

( ว 1139 / 24 เมษายน 2560 ) / Post 24 April 60 : 11.26


เรียน อธิบดีทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุคบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

( ว 672 / 24 เมษายน 2560 ) / Post 24 April 60 : 11.26เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเขตสุขภาพที่ 1-12
เรื่อง การให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีอายุคบหกสิบปีบริบูรณ์รับราชการต่อไป

( ว 673 / 24 เมษายน 2560 ) / Post 24 April 60 : 11.26


ประกาศ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง การแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิใน อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน 2560 )
/ Post 21 April 60 : 11.28
คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 13 / 2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560


แบบประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (ผู้อำนวยการระดับต้น)
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)
สถาบันพระบรมราชชนก สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

/ Post 20 April 60 : 15.27

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 1106 / 20 เมษายน 2560 ) / Post 20 April 60 : 15.13
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1048 / 2560 ลงวันที่ 19 เมษายน 2560

ด่วน
เลื่อนกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
(ด้านบริหารสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จากเดิม วันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. เป็นวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560
เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
/ Post 20 April 60 : 09.55


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ

( ว 1080 / 19 เมษายน 2560 ) / Post 20 April 60 : 09.24

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในแต่ละระดับ
( ว 1059 / 12 เมษายน 2560 )
/ Post 18 April 60 : 10.23
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย
หนังสือกระทรวงการคลัง (ว 27 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560 )
ตัวอย่างการปรับอัตราจ้างลูกจ้างประจำส่วนราชการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559
บัญชีรายละเอียดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ - สูง ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ
ตัวอย่างและวิธีการให้ลูกจ้างประจำได้รับค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูง
สรุปบัญชีโครงสร้างอัตราค่าจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามหนังสือกระทรวงการคลัง


เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ที่ http://hr.moph.go.th/person/indexforms_HIPP1.htm

/ Post 18 April 60 : 09.42


ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตั้งแต่วันที่ 11 - 21 เมษายน 2560 ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1323

( ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2560 ) / Post 12 April 60 : 15.14


เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขต
เรื่อง การยืนยันจำนวนความต้องการทันตแพทย์และสำรวจความต้องการทันตแพทย์ฯ เพิ่มเติม (รอบ 2)

( ว 232 / 11 เมษายน 2560 ) / Post 11 April 60 : 11.53
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการรับการจัดสรรทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญา ปี 2560

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
เรื่อง การยืนยันจำนวนความต้องการทันตแพทย์และสำรวจความต้องการทันตแพทย์ฯ เพิ่มเติม (รอบ 2)

( ว 1036 / 11 เมษายน 2560 ) / Post 11 April 60 : 11.53
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการรับการจัดสรรทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญา ปี 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 1017 / 10 เมษายน 2560 ) / Post 10 April 60 : 15.59
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 969 / 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

( ว 1016 / 10 เมษายน 2560 )/ Post 10 April 60 : 15.59
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 965 / 2560 ลงวันที่ 5 เมษายน 2560

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ

( ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ) / Post 10 April 60 : 11.15

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 )
/ Post 7 April 60 : 16.51
จำนวน 5 ตำแหน่ง รายละเอียดดังนี้
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( ด้านอายุรเวท )
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ( ด้านเวชกิจฉุกเฉิน )

การสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วนราชการ เรื่อง การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ
( ว 999 / 7 เมษายน 2560 )
/ Post 7 April 60 : 16.17

หนังสือรับรองความประพฤติ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
( ว 998 / 7 เมษายน 2560 ) / Post 7 April 60 : 16.04

จัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่จะครบเกษียณอายุสิ้นปีงบประมาณ 2560 ( เฉพาะกรม )
(ว 992 / 5 เมษายน 2560) / Post 7 April 60 : 07.50
แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ) / Post 5 April 60 : 16.08

เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 5 เมษายน 2560 ) / Post 5 April 60 14:53


เรียน
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

( ว 954 / 3 เมษายน 2560 / Post 3 April 60 :11.06
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 488 / 2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560


เรียน
รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

( 215 / 3 เมษายน 2560 )/ Post 3 April 60 :11.06
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 488 / 2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ

( 8619 / 3 เมษายน 2560 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
( 8620 / 3 เมษายน 2560 )

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
( 8621 / 3 เมษายน 2560 )
/ Post 3 April 60 :10.57
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 488 / 2560 ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

  มีนาคม 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
/ Post 30 march 60 :17.14
( ว 924 / 30 มีนาคม 2560 )


เรียน เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ / เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ /
ผู้อำนวยการองการเภสัชกรรม / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว/ผู้อำนวยการสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล
/ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ /ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

เรื่อง
การยืมตัวข้าราชการ และพนักงานของหน่วยงานในกำกับของรัฐ เพื่อช่วยดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬสภรณ์
และโรงพยาบาลจุฬาภรณ์
/ Post 30 march 60 :17.14
( ว 923 / 30 มีนาคม 2560 )


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการเข้ารับ
การสอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ( ด้านบริหารสาธารณสุข ) ระดับเชี่ยวชาญ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

( ประกาศ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ) / Post 29 march 60 :11.38


สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
(ที่ สธ 0201.032/ว 892 ลว. 28 มี.ค. 2560) 

อ้างถึง : แก้ไขแบบฟอร์มสำรวจฯ ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ สธ 0201.032/ว 717 ลว. 10 มี.ค. 60
/ Post 28 march 60 :15.48

   
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลฯ
เขต 1 เขต 4 เขต 7 เขต 10
เขต 2 เขต 5 เขต 8 เขต 11
เขต 3 เขต 6 เขต 9 เขต 12


ประกาศขอความร่วมมือ เรื่อง หนังสือขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการทบทวนและจัดโครงสร้างภายในของหน่วยงาน
ตามกฎกระทรวงฯ ในวันที่ 30 มีนาคม 2560 (หนังสือ บค. ที่ สธ 0201.035/ว 223 ลว 24 มี.ค. 2560)
เป็นหนังสือแจ้งเวียนเฉพาะหน่วยงานในสังกัด สป. ส่วนกลาง จำนวน 9 หน่วยงานเท่านั้น
จึงขอประชาสัมพันธ์เพื่อชี้แจงผู้รับผิดชอบของหน่วยงานอื่นๆทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่ได้รับหนังสือเวียน
ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์มาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความผิดพลาดเป็นอย่างสูง

/ Post 28 march 60 :15.19


การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี 2560
( ว 848 / 22 มีนาคม 2560 ) / Post 22 march 60 :15.33

การสำรวจความต้องการในการจ้างพนักงานราชการศักยภาพสูง
(ว184 / 21 มีนาคม 2560) / Post 22 march 60 :09.29

เรียน ผู้ใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS )
เรื่อง ขอเชิญตอบแบบสำรวจความพึงพอใจในการใช้ระบบ HROPS ก่อนการปรับปรุงประสิทธิภาพระบบ
เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS ) ปี 2560
( ทั้งนี้ กรอกแบบสำรวจได้ตั้งแต่บัดนี้ - 7 เมษายน 2560 ) ตอบแบบสำรวจได้ที่ http://goo.gl/Er0x9f
/ Post 21 march 60 :15.50


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

(ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560) / Post 21 march 60 :13.30

ประกาศจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

(ประกาศ ณ วันที่ 13 มีนาคม 2560 ) / Post 21 march 60 :10.00

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ไปขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
และกำหนดวันเวลา และสถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง

( ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม 2560 ) / Post 20 march 60 : 15.58


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด/ ผู้อำนวยการหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/ หัวหน้างานสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( จำนวน 6 ตำแหน่ง )
( ว 772 / 16 มีนาคม 2560 ) / Post 16 march 60 : 11.05
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัคร

รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 16 march 60 : 10.34
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ประจำเดือน กพ. 60
ขอให้แก้ไข หรือชี้แจงความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข. ประจำเดือน ก.พ. 60

เรียน อธิบดีทุกกรม/ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข/ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรพยาบาลทั่วไป/ ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก/ผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกแห่ง
เรื่อง มอบอำนาจและมอบหมายให้ข้าราชการดำเนินการเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 156 / 15 มีนาคม 2560 ) / Post 15 march 60 : 10.54

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 370/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 371/2560 ลงวันที่ 15 มีนาคม 2560


สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
(ที่ สธ 0201.032/ว 717 ลว. 10 มี.ค. 2560) / Post 15 march 60 : 09.59

   แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลฯ

เขต 1 เขต 4 เขต 7 เขต 10
เขต 2 เขต 5 เขต 8 เขต 11
เขต 3 เขต 6 เขต 9 เขต 12


เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( จำนวน 6 ตำแหน่ง )

( ว 744 / 14 มีนาคม 2560 ) / Post 14 march 60 : 10.13

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินประจำตำแหน่ง / Post 13 march 60 : 13.36
(ว 665 / 7 มีนาคม 2560 )
บัญชีแสดงตำแหน่งข้าราชการฯ ที่ ก.พ. เห็นชอบให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน
( ว 460 / มีนาคม 2560 )/ Post 13 march 60 : 10.04


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การเปลี่ยนหน่วยงานปฏิบัติราชการชดใช้ทุนของนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.พ.)

(ว 718 / 10 มีนาคม 2560 ) / Post 10 march 60 : 14.09


ขอติดตามการบันทึกข้อมูลข้าราชการในระบบ HROPS
( ว 697 / 9 มีนาคม 2560 ) / Post 9 march 60 : 14.38
แบบฟอร์มการบันทึกในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคคลกรฯ

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกผู้ที่ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ Post 8 march 60 : 15.10
( ประกาศ ณ วันที่ 7 มีนาคม 2560 )แก้ไขการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไปสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการแก้ไขกรอบ
อัตรากำลังโดยนำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน ( Back Office) ตามที่สป. เห็นชอบแล้ว นำมาจัดลงกลุ่มงานตามโครงสร้างตามแบบฟอร์มที่ส่งมา
โดยให้โรงพยาบาลที่มีข้อมูลกรอบอัตรากำลังที่ต้องแก้ไข ( เฉพาะสายงานที่ไม่ตรงกับกรอบ FTE ที่สป. เห็นชอบ) ดำเนินการดังนี้
1. นำข้อมูลกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพจากแผ่นงาน "กรอบวิชาชีพ" และ "กรอบ Back Office"
มากรอกลงในแผ่นงาน "สรุปกรอบ"ช่อง"จำนวนกรอบมติคณะกรรมการ"ให้ครบตามโรงพยาบาลของตนเอง ( ตามสายงานที่ต้องแก้ไข)
2. กรอกข้อมูลอัตรากำลังลงในแผ่นงาน "โครงสร้าง" โดยพิจารณาข้อมูลในแผ่นงาน "สรุปกรอบ" ให้เท่ากับกรอบ (แผ่นงาน "สรุปกรอบ" ชอง "ผลต่าง" มีค่าเป็น 0)
และส่งกลับคืนให้ สป. ภายในวันที่ 9 มีนาคม 2560 ทาง E-mail: v3.manpower@hotmail.com โทร 02590 1341, 02590 1356
/ Post 8 march 60 : 14.47

แบบฟอร์มโครงสร้างจัดกรอบอัตรากำลัง

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ. 2560
( ว 143 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 7 march 60 : 14.55

แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลเภสัชกรผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี 2560

การบันทึกข้อมูลคำสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนดรับราชการต่อไป
/ Post 7 march 60 : 11.45
(ว 633 / 6 มีนาคม 2560 )

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ข้าตอบแทนพิเศษข้าราชการ และการเลื่อนขั้นค่าจ้าง และการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560
( ที่ สธ 0201.0311/ว 634 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2560) / Post 7 march 60 : 10:53

Download ข้าราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
Download ลูกจ้างประจำ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
(คู่มือการเลื่อนขั้นค่าจ้างและการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2560)

การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่ ก.พ. รับรอง
( ว 632 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 7 march 60 : 10: 22
คู่มือรายละเอียดการรับรองคุณวุฒิ ตามหัวข้อหนังสือเวียน ก.พ.


รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ( ด้านบริหารสาธารณสุข ) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
( ว 635 / 6 มีนาคม 2560 ) / Post 6 march 60 : 14: 48
ประกาศรับสมัคร
แบบสมัครเข้ารับการคัดเลือก

  กุมภาพันธ์ 2560

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก/กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หัวหน้าสำนักงานรัฐมตรี
บันทึก สป. ที่ สธ 0201.0312/ว 130 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.51

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
ที่ สธ 0201.0312 / ว 581 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ จำนวน 6 ตำแหน่ง
Post 28 feb 60 : 15.52

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 302 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
Post 28 feb 60 : 15.52

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 303 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง โอนข้าราชการ จำนวน 1 ราย Post 28 feb 60 : 15.53

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 304 / 2560 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่อง เลื่อนข้าราชการ จำนวน 3 ราย Post 28 feb 60 : 15.53

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก
ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560) / Post 27 feb 60 : 15.55

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
( ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 )
/ Post 23 feb 60 : 15.30
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมิน

เปลี่ยนแปลงจำนวนการจัดส่งสำเนาคำสั่ง ที่จังหวัดดำเนินการให้กับ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
/ Post 23 feb 60 : 11.00
(ว 525 / 23 กุมภาพันธ์ 2560 )

กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อประเมินผลงาน
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับ ชำนาญการพิเศษ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )
Post 23 feb 60 : 09.15
( ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 )


เรียน อธิบดีทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

( ว 93 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 13.54
คุณสมบัติผู้สมัคร
ใบสมัคร

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2558

( ว 491 / 21 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 21 feb 60 : 13.20
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 452 / 2560 ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560


เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ 
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง 
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( โรงพยาบาลนครนายก )

( ว 440 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 16.11
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )

(ว 435 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 09.50
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทึ่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 430/2560
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560


เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก )

( ว 117 / 16 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 16 feb 60 : 09.50
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ทึ่ 46/2560 ลงวันที่ 18 มกราคม 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 430/2560
ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2560รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน มกราคม 2560

( ว246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 15 feb 60 : 14.06
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ม.ค. 60
ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ม.ค. 60

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 15 feb 60 : 09.18


เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น, ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก,
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก, ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม,
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม, ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์, ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร,
ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา,
ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี, ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู
สิ่งที่ส่งมาด้วย / Post 14 feb 60 : 11.24
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375
ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559

( ว 395 / 10 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 10 feb 60 : 11.34
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 390 / 2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 1-12
เรื่อง จัดสรรตำแหน่งนักรังสีการแพทย์

( ว 93 / 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 9 feb 60 : 11.34เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง การบริหารตำแหน่งว่าง

( ว 379 / 9 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 9 feb 60 : 11.00

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้ตรวจราชการกระทรวง )

(ว 271 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 8 feb 60 : 15.22
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี


เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่มและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ ( ผู้ตรวจราชการกระทรวง )

( ว 66 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 8 feb 60 : 15.20
ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี

สำรวจข้อมูลความต้องการและยืนยันข้อมูลทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
ประจำปี พ.ศ. 2560

( ว 328 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 8 feb 60 : 09.56
สิ่งที่ส่งมาด้วย
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการรับการจัดสรรทันตแพทย์ฯ ผู้ทำสัญญา ประจำปี พ.ศ. 2560
แบบฟอร์มสำรวจข้อมูลและความต้องการจัดสรรเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560
เกณฑ์และแนวทางการจัดสรรทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
/ Post 7 feb 60 : 16.35
( ว 345 / 7 กุมภาพันธ์ 2560 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการ
/ Post 7 feb 60 : 16.35
( ว 86 / 7 กุมภาพันธ์ 2560 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 146/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 147/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 148/2560 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 375 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ตำ แหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ราย )

( ว 329 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 6 feb 60 : 15.03
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 140/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 141/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
เรียน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขทุกท่าน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการสถาบันพระบรมราชชนก
ผู้อำนวยการสำนัก / กลุ่ม
และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
เรื่อง ย้ายข้าราชการและโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ( ตำแหน่งรองอธิบดี จำนวน 8 ราย )

( ว 82 / 6 กุมภาพันธ์ 2560 )/ Post 6 feb 60 : 14.56
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 140/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 141/2560 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

 /
Post 3 feb 60 : 17:37 
 ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
 ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
 ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คำร้องขอยืนยันการสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)


เรียน การเจ้าหน้าที่ สสจ./รพศ/รพท.
เรื่อง วิธีการบันทึกคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงฯ (ว 347)
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
สำหรับส่วนราชการที่ออกคำสั่งเลื่อนเงินเดือนและคำสั่งให้ข้าราชการได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ไปแล้วยังไม่ได้ทำคำสั่งให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งในระบบ HROPS ขณะนี้กลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ดำเนินการพัฒนา
โปรแกรมและจัดทำคู่มือวิธีการนำเข้าข้อมูลคำสั่งดังกล่าวแล้ว ส่วนราชการสามารถเข้าไปดำเนินการ
ให้เรียบร้อย เพื่อเตรียมข้อมูลในการนับวงเงิน ณ 1 มีนาคม 2560 ที่ถูกต้องต่อไป
ทั้งนี้ ได้แนบไฟล์คู่มือรูปแบบเอกสาร (PDF) และ ภาพเคลื่อนไหว (VDO) มาพร้อมนี้

https://www.youtube.com/watch?v=87Y7RG3uDcA&feature=youtu.be
/ Post 1 feb 60 : 14.47
วิธีการนำเข้าคำสั่งขั้นสูง


รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร และขอให้ตรวจสอบความถูกต้อง
ของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2559
( ว 246 / 30 มกราคม 2560 ) / Post 1 feb 60
: 11.00
ติดตามใบแจ้งสมาชิก กบข. ธ.ค. 59.
ตรวจสอบข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือน ธ.ค. 59 3 feb 60 : 12.03

ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

( ว 284 / 1 กุมภาพันธ์ 2560 ) / Post 1 feb 60 : 10.00


รายงานการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
( ว 268 / 31 มกราคม 2560 ) / Post 1 Feb 60 : 09.30
บัญชีรายงานการบรรจุแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ


การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 266 / 31 มกราคม 2560 )

คุณสมบัติของผู้สมัคร
ใบสมัคร 2 Feb 60 : 15.45

เกณฑ์การพิจารณารับย้ายทันตแพทย์และเภสัชกรใน สสจ.

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์
ที่เขตสุขภาพ

( ว 194 / 24 มกราคม 2560 ) 7 feb 60 : 11.00 ( หน้า 7 )

  มกราคม 2560

เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว262 / 31 มกราคม 2560 )

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ

ขอความร่วมมือสำรวจข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

( ว 250 / 30 มกราคม 2560 )


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือก
เพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
( ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 )

หนังสือคู่มือการบริหารระบบพนักงานราชการ โดยได้รวบรวมแก้ไข ปรับปรุงและเพิ่มเติมระเบียบ ประกาศ แนะแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนทันสมัย
สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.
www.ocsc.go.th/ges
( ว 233 / 26 มกราคม 2560 )

สำเนาหนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการไปปฏิบัติงานนอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญา
( ว 230 / 26 มกราคม 2560 )

สำเนาหนังสือยกเลิกระเบียนแสดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
( ว 216 / 25 มกราคม 2560 )

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์ ที่เขตสุขภาพ
( ว 210 / 25 มกราคม 2560 )

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 25 มกราคม 2560 )

เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์
ที่เขตสุขภาพ

( ว 194 / 24 มกราคม 2560 ) 7 feb 60 : 11.00 ( หน้า 7 )

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพทุกเขต
เรื่อง โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประเมินผลงานวิชาการสายงานแพทย์ที่เขตสุขภาพ

( ว 48 / 24 มกราคม 2560 )

กำหนดวันเวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ นักบริหารระดับต้นในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 21 มกราคม 2560 )


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560

( ว 155 / 18 มกราคม 2560 )

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน (ด้านโยธา) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
มาขึ้นบัญชีเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ

( ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม 2560 )

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง ย้ายแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2559
( ว 126 / 17 มกราคม 2560 )


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 106 / 2560
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
( สั่ง ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 )

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิและการเลือกข้าราชการพลเรือนเพื่อเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ.สามัญ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
( ว 17 / 5 มกราคม 2560 )


ผังห้องสอบการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ, นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาโท),
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ, นิติกรปฏิบัติการ, นักวิเคราะห์นโยบาลและแผน ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดดังนี้
ผังสอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผังสอบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ศูนย์รังสิต)
ผังสอบมหาวิทยาลัยรังสิต

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 ( กรมต่างๆ )
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )


การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณากรณ์ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)
( ว 83 / 12 มกราคม 2560 )


การเสนอขอพระราชทานเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 82 / 12 มกราคม 2560 )


การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)

( ว 81 / 12 มกราคม 2560 )

ขอเชิญส่งข้าราชการ/พนักงานเข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต
( ว 80 / 12 มกราคม 2560 )

การเสนอขอพระราชทานเหริยญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 25 / 12 มกราคม 2560 )

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายและชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2560 (ส่วนกลาง)
( ว 24 / 12 มกราคม 2560 )


แก้ไขเพิ่มเติม
การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลทั่วไป (ยกฐานะ) สป.
ขอให้ รพท.(ยกฐานะ) ทุกแหน่งเก็บภาระงาน (ยกเว้นงาน OP_cal, ER_cal, ใบสั่งยา OPD, ICU Need_day, ใบสั่งยา IPD, c/s, Lab เก็บตัวอย่าง)
เพื่อประกอบการพิจารณากรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
และจัดส่งให้ สป.ทาง E-mail: joy010214@hotmail.comภายในวันที่ 16 มกราคม 2560

แก้ไขปรับภาระงาน FTE_2.5 รพศ., รพท. (ยกฐานะ)


การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 ( สสจ. / รพศ. /รพท.)
(ว 52 / 10มกราคม 2560 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ตารางกำหนดเวลา
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
1. บัญชีจัดสรรให้ข้าราชการ

2.บัญชีจัดสรรให้ลูกจ้างประจำ
3. บัญชีจัดสรรให้พนักงานราชการ
4.
ยอดรวมจัดสรรทั้งหมด


การจัดสรรเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2558 ( กรมต่าง ๆ)
(ว 38 / 10มกราคม 2560 )


เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขทุกเขตสุขภาพ
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 18 / 10 มกราคม 2560 )


เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน

( ว 51 / 10 มกราคม 2560 )จัดทำแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณค่าตอบแทนกรรมการประเมินผลงาน

( ว 14 / 10 มกราคม 2560 )

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ
( ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2559 )

แบบรายการประกอบคำขอประเมินบุคคลและผลงานตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ)


การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์
( ว 38 / 9 มกราคม 2560 )


การจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์ 
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอให้โรงพยาบาลศูนย์ นำกรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพและสายสนับสนุน (Back Office) ตามที่ สป. เห็นชอบแล้วจัดลงกลุ่มงานตามโครงสร้างตามแบบฟอร์มและส่งให้ สป. ภายในวันที่ 11 มกราคม 2560 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 
1. กรอบอัตรากำลังสายวิชาชีพ
2. กรอบอัตรากำลังสายสนับสนุน (Back Office) 
3. แบบฟอร์มการจัดกรอบอัตรากำลังลงกลุ่มงานตามโครงสร้าง