หนังสือเวียนปี 2558
  ธันวาคม 2559
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3787 / 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 )
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3928 / 2559
เรื่อง ย้ายข้าราชการ

( สั่ง ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 )
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3785 / 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

( สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559 )
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อ เลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง )

( ประกาศวันที่ 27 ธันวาคม 2559 )
เอกสารแนบสมัครเพิ่มเติม
การจัดกรอบอัตรากำลังลงกลุ่มงานโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
( ว 2899 / 30 ธันวาคม 2559 )

เอกสารแนบที่ 1 ร่างโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน
เอกสารแนบที่ 2 กรอบอัตรากำลังสายงาน FTE 2.75
เอกสารแนบที่ 3 กรอบอัตรากำลังสายงานสนับสนุน(back office)
เอกสารแนบที่ 4 แบบฟอร์มการจัดกรอบอัตราลังลงกลุ่มงานโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน (แก้ไขเพิ่มเติม)
เอกสารแนบที่ 5 แผนการดำเนินการ
เอกสารแนบที่ 6 คู่มือแนวทางการจัดกรอบอัตรากำลัง
เอกสารแนบที่ 7 แบบฟอร์มชี้แจงภาระงานประกอบการพิจารณา
แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลังโรงพยาบาลชุมชน (ปรับปรุง)
แนวทางการจัดกรอบ รพช.สายวิชาชีพ
แนวทางการจัดกรอบ รพช. สายสนับสนุน (ปรับใหม่ )
ผลการเลือกพื้นที่ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ โครงการ 2

พื้นที่เขตที่ 1 พื้นที่เขตที่ 2 พื้นที่เขตที่ 3
พื้นที่เขตที่ 4 พื้นที่เขตที่ 5 พื้นที่เขตที่ 6
พื้นที่เขตที่ 7 พื้นที่เขตที่ 8 พื้นที่เขตที่ 9
พื้นที่เขตที่ 10 พื้นที่เขตที่ 11 พื้นที่เขตที่ 12
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันฯ และรายชื่อผู้สมัครสอบแนบท้ายประกาศ 5 ตำแหน่ง
ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันฯ 
( ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 )
ตำแหน่งนักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติบัติการ (วุฒิปริญญาโท)
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ปี 2560
( ว 2779 / 21 ธันวาคม 2559 )
ขอให้ส่งรายชื่อข้าราชการเพื่อเป็นคณะกรรมการประเมินผลงาน
( ว 763 / 19 ธันวาคม 2559 )
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ป.ม. ประจำปี 2558
( ว 2809 / 22
รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร เดือน พ.ย.59
( 2759 / 19 ธันวาคม 2559 )

ติดตามเอกสารใบแบบ กบข. พย. 59
รายชื่อสมาชิก กบข.ที่ยังไม่ได้ส่งเอกสาร เดือน พ.ย.59
( 2759 / 19 ธันวาคม 2559 )

ติดตามเอกสารใบแบบ กบข. พย. 59
ประชุมชี้แจงการจัดกรอบอัตรากำลังลงโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน ( VDO Conference )
( ว 2810 / 22 ธันวาคม 2559 )

กรอกข้อมูลรพช.(แก้ไข)
กรอบ Back office รพช
กรอบ_FTE2.75_final รพช PCC
แนวทางการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลชุมชน
ร่างโครงสร้างใหม่ รพช
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

( ประกาศ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 )
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3786 / 2559
เรื่อง ตัดโอนจำแหน่งและอัตราเงินเดือน

สั่ง ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2559
(หนังสือส่งคำสั่ง ว 2756 / 19 ธันวาคม 2559 )
ด่วนที่สุด
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับ
การทดสอบสมรรถนะทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน

( ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2559 )
รับสมัครคัดเลือกบุคคลากรเพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทต่างประเทศ
ของกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
( ว 5847 / 8 ธันวาคม 2559 )


แบบแสดงความจำนงสมัครคัดเลือก
ด่วนที่สุด
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง

( ว 1034 / 16 ธันวาคม 2559 )

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3775 / 2559
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
( สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559 )
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2300 / 2559
เรื่อง ย้ายข้าราชการ
( สั่ง ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2559
)
ประชาสัมพันธ
สถาบันพระบรมราชชนกขอความร่วมมือผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ทั้งในและนอกประเทศ (ยกเว้นวุฒิบัตร, อนุมัติบัตรและหนังสืออนุมัติ)
บันทึกข้อมูลผ่านลิ้งค์ http://goo.gl/forms/KmnYX0NJo15MKbEe2
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง 
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 
( ว 2704 / 13 ธันวาคม 2559
)

ส่วนราชการที่ต้องยืนยัน กบข. พ.ย. 59
บัญชีแนบ กบข. พ.ย. 59
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและตัดโอนตำแหน่ง

( ว 2692 / 9 ธันวาคม 2559 )

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3747/2559
ประชาสัมพันธ์ชี้แจงการดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จะจัดประชุม VDO Conference (Polycom)ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับ
หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
และการบันทึกคำสั่งดังกล่าวในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข (HROPS)
ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน  ด้านบริหารงานบุคคลในสังกัด สสจ./รพศ./รพท.
กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยผ่านระบบ VDO Conference (Polycom)ในวันศุกร์ที่ 9 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น.
ด่วนที่สุด
การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2559
(ว 2657 / 6 ธันวาคม 2559)


สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (บัญชีจัดสรรตำแหน่งฯ)
ตำแหน่งนายแพทย์
ตำแหน่งทันตแพทย์
ตำแหน่งเภสัชกร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 (คำสั่งตัดโอนตำแหน่งฯ)
ตำแหน่งนายแพทย์
ตำแหน่งทันตแพทย์
ตำแหน่งเภสัชกร

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
บัญชีปรับปรุงตำแหน่งนายแพทย์ กรณียังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายแพทย์
เป็นตำแหน่งนายแพทย์/ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเพื่อแต่งตั้งผู้สำเร็จใน
สาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่ยังไม่มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม


สิ่งที่ส่งมาด้วย 4  
  แบบฟอร์มรายละเอียดแพทย์ ทันตแพทย์ ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ


   พฤศจิกายน 2559
รายงานผลการจ้างงานคนพิการปี 58-59
และจัดทำแผนปฏิบัติการจ้างปี 60-61

ขอความร่วมมือสำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด รายงานผลการจ้างานคนพิการปี 58-59
และจัดทำแผนการปฏิบัติการจ้างงานคนพิการให้ครบตามอัตราส่วนที่กำหนดตามกฎหมาย
ปี 60-61 ทั้งนี้เสนอในภาพรวมร่วมกับ รพศ./ รพท. / สสอ. / รพ.สต. เพื่อรวบรวม
ส่งให้กระทรวงพัฒนาสังคมฯ เสนอเข้าคณะรัฐมนตรีต่อไป
( ว 2269 / 18 ตุลาคม 2559 )

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลรายงาน ( ว 2269 / 18 ตุลาคม 2559 )
แบบรายงานปี 58-59 ม. 33
แบบรายงานปี 58-59 ม. 35
แผนปฏิบัติการจ้างปี 60-61 ม. 33
แผนปฏิบัติการจ้างปี 60-61 ม. 35
ด่วนที่สุด
การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ
( ว 2555 / 25 พฤศจิกายน 2559 )

แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ
( ว 2553 / 21 พฤศจิกายน 2559 )
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์ 33 โรงพยาบาลทั่วไป
เรื่องแนวทางจัดกรอบอัตรากำลัง และ FTE2 ที่ปรับ PCC แล้ว
ทั้งนี้ให้ส่งข้อมูล v1.moph@hotmail.com ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559
( ว 2617 / 28 พฤศจิกายน 2559 )
แบบฟอร์มจัดกรอบอัตรากำลังลงโครงสร้างของ รพศ. รพท.
FTE 2 ที่ปรับ pcc วันที่ 22 พย. 59 ( แก้ไขวันที่ 29 พ.ย.59 )
กรอบสาย back office รพศ. รพท.
โครงการสัมมนา เรื่อง การพัฒนาเพื่อเสริมสร้างความรู้ การประเมินผลงาน
สายงานแพทย์ สำหรับผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่
( ว 2618 / 28 พฤศจิกายน 2559 )

การนำส่งเงินและข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพงวดเดือน ธันวาคม 2559
ยกเลิกระเบียนสแดงผลการเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.1)
ซ้อมความเข้าใจการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติม)
( ว 2509 / 16 พฤศจิกายน 2559 )

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 3439 / 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 )


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1982 / 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( สั่ง ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 )


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2019 / 2559
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาในตำแหน่ง
( สั่ง ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559 )

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
( ว 2551 / 21 พฤศจิกายน 2559 )

ใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
ใบสมัครตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย (นวก. ศึกษา) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
ผู้ขึ้นบัญชี

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แนวทางการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
สายวิชาชีพ
สายสนับสนุน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
สายสนับสนุน โรงพยาบาลชุมชน
ขอเชิญประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลทั่วไป
( ว 2540 / 18 พฤศจิกายน 2559 )
โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค สังกัดสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข
( ว 2532 / 17 พฤศจิกายน 2559 )


โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค
ติดตามเอกสารใบแจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. ( แบบ กบข.001/2/2559 )
( ว 2507 / 16 พฤศจิกายน 2559 )


ติดตามใบแจ้งฯ สมาชิกกบข. ต.ค.59

ซ้อมความเข้าใจการย้ายของพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (พิมพ์แก้ไขเพิ่มเติม หน้า 5 , 6)
( ว 2509 / 16 พฤศจิกายน 2559 )

ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง 
ประจำเดือน ตุลาคม 2559 
( ว 2488 / 14 พฤศจิกายน 2559 )

รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ
แต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 )


การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่ง
นักโภชนาการปฏิบัติการของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 )

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) เขตสุขภาพที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นผู้ได้รับ
การคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และกำหนดเวลา และสถานที่การประเมิน
ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
(ประกาศวันที่ 11 พฤศจิกายน 2559 )
ประชาสัมพันธ์
การบรรจุและแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญา ประจำปี 2559
เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการกำหนดตำแหน่งตั้งใหม่ ดังนั้น ขอให้จังหวัดรอหนังสือ
จากสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขแจ้งรายชื่อแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกรฯ
พร้อมตำแหน่งเลขที่ / ส่วนราชการที่บรรจุ ก่อนจัดทำคำสั่งฯ

ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลศูนย์ 33 แห่ง และโรงพยาบาลทั่วไป83แห่ง
เรื่องเอกสารแนวทางจัดกรอบอัตรากำลัง และFTEที่ปรับ PCC แล้ว


FTE 2 ที่ปรับ PCC แล้ว
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2553 

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับทรงคุณวุฒิ (ส่วนกลาง) ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 2426 / 7 พฤศจิกายน 2559 )
  

  ใบสมัคร
การปรับปรุงมาตรฐานกำหนดตำแหน่งสายงานวิชาการอาหารและยา
( ว 2409 / 3 พฤศจิกายน 2559 )
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสข (ส่วนกลาง
( ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 )
    
ด่วนที่สุด
ประชาสัมพันธ์ แจ้ง รพศ. 33 แห่ง ตามมติการจัดกรอบอัตรากำลัง
เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ให้ รพศ. จัดทำข้อมูลการจัดกรอบอัตรา
กำลังฌครงสร้างตามแบบฟอร์มการกรอกข้อมูลกรอบอัตรากำลัง
โครงสร้างที่แก้ไขใหม่ โดยให้ทุก รพ. ส่งข้อมูลทาง

email (v1.moph@hotmail.com)
ให้สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ภายในวันที่ 10 พย. 59 ทั้งนี้ หาก รพ. ใดวิเคราะห์แล้ว กรอบอัตรากำลัง
เพิ่มหรือลด ให้ชี้แจงภาระงานประกอบการพิจารณา
 

  แบบฟอร์มสรุปกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างสายงาน
                     และกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
 
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ
สังกัดสำนักคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน
( ว 2393 / 2 พฤศจิกายน 2559 )
  
ประเมินผลงานตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป และ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ( ระดับชำนาญการพิเศษ )
( ว 2390 / 2 พฤศจิกายน 2559 )
 
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่ง นักวิชาการพยาบาลปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
(วุฒิปริญญาโท) นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นิติกรปฏิบัติการ
และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
(ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 )
  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักโภชนาการปฏิบัติการ และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
( ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ) 
 
   ตุลาคม 2559
การปรับปรุงแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ในการใช้บริการต่างๆ ของ กบข.
( ว 2373 / 31 ตุลาคม 2559 )
 
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป
      
( ว 2355 / 28 ตุลาคม 2559 )

   โครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
    FTE 2 สายวิชาชีพ 
    กรอบศูนย์แพทย์ศึกษา และสายสนับสนุน (Back office) 
   แบบฟอร์มสรุปกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างสายงาน
                      และกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง  (แก้ไขเพิ่มเติม )
ด่วนที่สุด
ติดตามการนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว
( ว 893 / 27 ตุลาคม 2559 )
  

  ปัญหาการนำเงินส่งเข้ากองทุน
  รายชื่อหน่วยงานที่ไม่นำส่งเงินเข้ากองทุนฯ 
  ข้อมูลที่โอนเงินเข้ากองทุนฯ
  แบบแจ้งข้อมูลการจ้ายค่าจ้างกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  การชำระเงินด้วยเช็ค
เรียน     ผู้ว่าราชการจังหวัด
เรื่อง      การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงาน
            ที่มีประสบการณ์ (ประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
            ตำแหน่งระดับ 8 ลงมา
( ว 2303 / 20 ตุลาคม 2559 )
  
การแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด ในทะเบียนประวัติข้าราชการ
( ว 2327 / 26 ตุลาคม 2559 )
 

เรื่อง  แนวทางซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำส่งเงินเข้ากองทุน 
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุม VDO Conference
( ว 2317 / 25 ตุลาคม 2559 )
 

ติดตามการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ซึ่งจดทะเบียนแล้ว  ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมผ่านระบบ
VDO Conference (Polycom) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๙
เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป.เพื่อติดตามการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว จึงขอเชิญผู้บริหาร และผู้เกี่ยวข้อง (งานการเจ้าหน้าที่และงานการเงิน)
เข้าร่วมประชุม VDOConference เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและปัญหาเกี่ยวกับการนำ
ส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ
และเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยผ่านระบบ VDO Conference
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน
( ว 2304 / 20 ตุลาคม 2559 )  
 

   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 - 2
   ขั้นตอนการดำเนินการฯ
คำสั่ง  สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3165 / 2559
เรื่อง   ย้ายข้าราชการ   
คำสั่ง ณ วันที่ 17 ตุลาคม 2559
     
การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( ว 2301 / 20 ตุลาคม 2559 )
 

   คำสั่งสำนักกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1793 / 2559
                            ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3161 / 2559
                            ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 3164 / 2559  
                            ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2559

ขอให้แก้ไข หรือ ชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
ประจำเดือน กันยายน 2559
( ว 2263 / 18 ตุลาคม 2559 )
 

   สำเนาส่ง
   เอกสารแนบ เดือน กันยายน 2559
ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนกไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบัน
พระบรมราชชนก
( ว 2271 / 18 ตุลาคม 2559 )
 

     ใบสมัคร

ด่วนที่สุด
รับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้ดำรงตำแหน่ง
ผู้อำนวยการวิทยาลัย (นักทรัพยากรบุคคล) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก
( ว 2270 / 18 ตุลาคม 2559 )
    

    ใบสมัคร
 
การนำเงินเข้าบัญชีสมาชิกและส่งเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
ของสมาชิกบรรจุใหม่ ประจำเดือน กันยายน 2559
( ว 2254 / 17 ตุลาคม 2559 )  

    ติดตามข้อมูลสมาชิก กบข. บรรจุใหม่มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์
                            ( ว 4490/ 2559 / 30 กันยายน 2559 )

    รายชื่อสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ที่มีข้อมูลที่อยู่ไม่สมบูรณ์
                             เดือนกันยายน 2559

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
และนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2559 ) 
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

( ว 2245 / 14 ตุลาคม 2559 )  
         ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          ใบสมัคร
ประกาศรับสมัครรองอธิบดีกรมต่างๆ 8 ตำแหน่ง
( ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559 )  
    แบบฟอร์มใบสมัคร
    หลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงที่ ก.พ. รับรอง
ขอเชิญชวนข้าราชการและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการปี 2559
ขึ้นทะเบียนหางานผู้สูงอาย
ทาง www.doe.go.th/elderly
(ว 2197 / 7 ตุลาคม 2559 )
ด่วนที่สุด
ขอเชิญประชุมชี้แจงกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างของโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป

( ว 2196 / 7 ตุลาคม 2559 ) 
  โครงสร้างโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป
  FTE 2 สายวิชาชีพ
  กรอบศูนย์แพทย์ศึกษา และสายสนับสนุน (Back office)
  แบบฟอร์มสรุปกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้างสายงาน
                           และกรอบอัตรากำลังตามโครงสร้าง
   ( แก้ไขเพิ่มเติม )
                           รบกวนส่งกลับที่อีเมลล์  v1.moph@hotmail.com
                          ภายในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559
รายชื่อโรงพยาบาลที่เข้าร่วมประชุม
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง นิติกร

( ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 )  
คำสั่ง อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 36 / 2559
เรื่อง    แต่งตั้งอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
          แทนอนุกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดตามวาระ

( คำสั่ง ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559 )  


การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.)

( ว 2158 / 4 ตุลาคม 2559 ) 
  เรื่อง การเร่งรัดให้ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง
  เรื่อง การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชย์ฯ ประจำปี 2558
  รายชื่อเข้าเฝ้าฯ
 แบบฟอร์มการขอรับบัตรเข้าเฝ้าฯ
  แบบแสดงบัตรเพื่อประกอบการขอรับภาพถ่ายพระราชทาน
  ภาพถ่ายประกอบขอรับภาพถ่ายพระราชทาน (ชั้น ป.ม.)
  การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ นักวิชาการเงิน
และบัญชีปฏิบัติการ นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
และกำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
( ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ) 
   กันยายน 2559
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1644 / 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการได้รับเงินเดือน ประเภท บริหารระดับสูง

( คำสั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 )  
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1645 / 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง ประเภท บริหารระดับสูง

( คำสั่ง ณ วันที่ 28 กันยายน 2559 ) 

การต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ
( ว 2116 / 28 กันยายน 2559 )  
  การจัดสรรกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการ รอบที่ 4 (2560-2561)

การบริหารตำแหน่งว่าง
( ว 2113 / 28 กันยายน 2559 )  
  บัญชีรายละเอียดตำแหน่งสายงานที่ไม่ต้องขอใช้ตำแหน่ง
  คู่มือการบันทึกคำขอใช้ตำแหน่งในระบบสารสนเทศฯ
  แบบฟอร์มรายงานผลการใช้ตำแหน่ง
เรียน   สำนักนัก สถาบัน ศูนย์ กลุ่มและหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด
           สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
           โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารส่วนกลาง
           ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคทุกแห่ง

(ว 2100 / 27 กันยายน 2559 )
    เรื่อง ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ

ขอให้หน่วยงานโปรดตรวจสอบหากมีตำแหน่งเกษียณอายุตำแหน่งใด
เป็นตำแหน่งจัดสรรคืนร้อยละ 20 ตามหลักเกณฑ์ คปร. ไม่ต้องแจ้งตำแหน่งยุบทดแทน

     ตำแหน่งจัดสรรคืนร้อยละ 20
แนวทางการดำเนินการตำแหน่งข้าราชการเกษียณอายุราชการ
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

( ว 1981 /12 กันยายน 2559 ) 
   คู่มือการบันทึกตำแหน่งยุบทดแทนตำแหน่งเกษียณอายุราชการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
พลเรือนสามัญในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำหรับตำแหน่ง
ประเภทบริหาร และประเภทอำนวยการ (ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 )  

( ว 2101 / 27 กันยายน 2559 )
( ว 658 / 27 กันยายน 2559 )
( ว 659 / 27 กันยายน 2559 )
( ว 2097 / 27 กันยายน 2559 )
  ประกาศหลักเกณฑ์ฯ
  เอกสารหมายเลข 1
  เอกสารหมายเลข 2
  เอกสารหมายเลข 3

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งนายแพทย์
เป็นตำแหน่งนายแพทย์/ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
เพื่อแต่งตั้งผู้สำเร็จในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ที่ยังไม่มีใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม

( ว 2088 / 26 กันยายน 2559 ) 


เรียน  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป
         วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และวิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร

( ว 2085 / 26 กันยายน 2559 )
   เรื่อง  กฎ ก.พ. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
                            ออกจากราชการกรณีเจ็บป่วยไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ราชการ
                            ของตนได้โดยสม่ำเสมอ
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้าง
ประจำเดือน สิงหาคม 2559

(ว 2031 / 16 กันยายน 2559 ) 
   รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์
ติดตามผลการแจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559

       ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกลุ่มบริหารงานบุคคล
แจ้งให้ส่วนราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แจ้งผลการพิจารณา
และความเห็นในการเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการประเภทอำนวยการ
ระดับสูง กับประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ และระดับเชี่ยวชาญ
สำหรับส่วนภูมิภาคและทุกระดับในส่วนกลาง ส่งไปให้ กลุ่มบริหารงานบุคคล
สำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 กันยายน 2559 นั้น
      บัดนี้ เวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว จึงขอให้ส่วนราชการ
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โปรดส่งเอกสารดังกล่าว ไปให้กลุ่มบริหารงานบุคคล
ภายในวันที่ 10 ตุลาคม 2559
เพื่อที่จะได้ดำเนินการเลื่อนเงินเดือน
ในรอบ วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป็นไปตามแผนการดำเนินการ
ที่แนบมาพร้อมนี้ ด้วย จะเป็นพระคุณ
  แผนการจัดสั่งเลื่อนเงินเดือน รอบ 1 ตุลาม 2559  
การคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ 
  ใบสมัคร
  แหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 
  ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
  ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ
( ว 566 / 14 กันยายน 2559 )  
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1597 / 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

( คำสั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 ) 

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2842 / 2559
เรื่อง   ย้ายข้าราชการ

(คำสั่ง ณ วันที่ 20 กันยายน 2559 ) 

เรียน      นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ ทั่วไป    
เรื่อง       แต่งตั้งข้าราชการ  

การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2559
( ว 1749 / 15 สิงหาคม 2559 )  
แต่งตั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
ทั่วไป/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ
( คำสั่ง ณ วันที่ 16 กันยายน 2559 )  
   กส.1549/2559  เรื่อง ย้ายนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
  กส.1550/2559  เรื่อง ย้ายผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป
  กส.1551/2559  เรื่อง ย้ายผู้อำนวยการสำนักตรวจและประเมินผล
  กส.1552/2559เรื่องรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ
                              โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป

  สป.2796/2559  เรื่อง รักษาราชการแทนนายแพทย์
                              สาธารณสุขจังหวัด

   สป.2797/2559 เรื่องมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
                              นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

  สป.2798/2559 เรื่อง มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่
                             ผู้อำนวยการกลุ่มประกันสุขภาพ


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1534/2559
เรื่อง มองหมายให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
และรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง

( คำสั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 )   
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1540/2559
เรื่อง ให้ข้าราชการักษาการในตำแหน่ง ( ระดับทรงคุณวุฒิ )

( คำสั่ง ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 )
บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการ
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)

( ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2559 ) 
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบเพื่อบรรจุ
และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวช)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

( ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )
  
นวก.สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้ารเวชกิจฉุกเฉิน)
     
     

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน สิงหาคม 2559   

( ว 1995 / 12 กันยายน 2559 ) 
   รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักบริหารกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข มีความประสงค์จ้างเหมา
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 ราย
รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 - 16 กันยายน 2559
สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-5901323,1421

( ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2559 )   
  แบบฟอร์มใบสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลข้าราชการเพื่อใช้ในระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข ( HROPS )

( ว 1969 / 9 กันยายน 2559 )   
  แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรประเภทข้าราชการ ระดับเชี่ยวชาญชึ้นไป
ด่วนมาก
การซักซ้อมการดำเนินการบริหารวงเงินของผู้ว่าราชการจังหวัด
เพื่อเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการในสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค (เพิ่มเติม)

( ว 1947 / 7 กันยายน 2559 )   
ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
( ว 1930 / 5 กันยายน 2559 )  
   แนวทางปฏิบัติในการจ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ
   แบบฟอร์มบัญชีการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
   แบบฟอร์มแผนการจ้างลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
สำรวจการบันทึกข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวฝนระบบ (HROPS)  

หน้าที่ความรับผิดชอบของสายงานพยาบาลวิชาชีพที่ ก.พ. กำหนด  
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2559
เพิ่มเติม

( ว 1943 / 7 กันยายน 2559 )  
บัญชีรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทน
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
หรือหน่วยบริการในกรุงเทพมหานคร

( ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2559 )

การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว

( ว 733 / 6 กันยายน 2559 )    
    คู่มือการปฏิบัติงานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของนายจ้าง
                             ( แก้ไขเพิ่มเติม )
    ตัวอย่างใบนำฝากเงิน ( SCB Payment )
    ิธีการชำระเงิน KTB Bill Payment
   บบแจ้งการนำส่งเงินเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
   ขั้นตอนการจัดทำไฟล์นำส่งเงินเข้ากองทุน  (ประจำเดือน )

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ ทุกเขต
( ว 536 / 5 กันยายน 2559 )  
  แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
                           สาธารณสุขนิเทศก์ ( นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ )

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์

เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข
และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
( ว 535 / 5 กันยายน 2559 )   
   แบบฟอร์มข้อมูลข้าราชการผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่ง
                           สาธารณสุขนิเทศก์ ( นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ )
การเลื่อนระดับของข้าราชการที่ลาศึกษาอบรมแพทย์ประจำบ้าน
( ว 1898 / 1 กันยายน 2559 )
   สิงหาคม 2559

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/
โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ( ประกาศ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559 )   


หนังสือแจ้งจังหวัดย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หมุนเวียนประจำปี 2559
( ว 1883 / 31 สิงหาคม 2559 ) 
    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่  2634 / 2559 
                         ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
                        เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 150 ราย ( แพทย์ )

    คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่  2635 / 2559
                         ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
                         เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 80 ราย ( ทันตแพทย์ )

  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่  2636 / 2559
                       ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2559
                        เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 153 ราย ( เภสัชกร )การกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
( ว1840 / 25 สิงหาคม 2559 )
   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2562 / 2559
                          ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2559
                          เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 605 ตำแหน่ง

การประเมินผลการปฎิบัติงานเพื่อต่อสัญญาจ้างและเลื่อนค่าตอบแทนประจำปี
พนักงานราชการ  ในวันที่  1 ตุลาคม 2559

( ว 1874 / 30 สิงหาคม 2559 )  
   คู่มือการเลื่อนค่าตอบแทนประจำปีของพนักงานราชการ

การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( ว1877 / 30 สิงหาคม 2559) 
   คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่  1463 / 2559
                             ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559
                             เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
                             จำนวน 5 ตำแหน่ง  

   คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 2653 / 2559
                             ลงวันที่ 30 สิงหาคม 2559
                              เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
                             จำนวน 508 ตำแหน่ง

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการ
กระทรวง ประเภทบริหาร ระดับสูง
( ว 711 / 30 สิงหาคม 2559 )   
   ใบสมัครการคัดเลือกเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งฯ
  ตัวอย่างการกรอกข้อมูลของผู้สมัคร
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนและแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง และประเภทบริหาร ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง ประเภทบริหารระดับสูง

( ว 1869 / 30 สิงหาคม 25559 )  
ด่วนมาก
การเพิ่มค่าจ้างประจำปีและการให้พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป
ที่ค่าจ่างยังไม่ถึงขั้นต่ำ ตามบัญชีค่าจ้างที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้รับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเงินค่าจ้าง

( ว1833 / 24 สิงหาคม 2559)   
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3


ประกาศรายชื่อพนักงานกระทรวงสาธารณสุขผู้ที่ได้รับการเลือกตั้ง
เป็นกรรมการกองทุนฝ่ายสมาชิก

(ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2559)    
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่องบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรร
เพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

( ประกาศ ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2559 )   
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐที่ กพ. รับรอง
(ว1704 / 22 สิงหาคม 2559 )
   รายชื่อปริญญาและประกาศนียบัตรวิชชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐ
                        ที่ กพ. รับรอง (เล่ม 1)

  การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดม
                         ศึกษาภาครัฐ
    

สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ได้รับการบรรจุ ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555  

ด้วย สำนักงาน ก.พ. ได้ขอข้อมูลผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข
ก่อน วันที่ 11 ธันวาคม 2555 รายละเอียดดังต่อไปนี้
   1. กลุ่มผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งประเภททั่วไป(ข้าราชการ) และได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ (ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555) ในตำแหน่ง
ประเภททั่วไป แล้วต่อมาได้เปลี่ยนสายงานเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ
   2. กลุ่มผู้ที่เคยได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวแล้วเปลี่ยนเป็นพนักงานราชการ
และต่อมาได้รับ การจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ไม่ครบ 1 ปี ก่อนได้รับการบรรจ
ุเป็นข้าราชการ (ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555)
ชี้แจงเพิ่มเติม
ตามหนังสือสำนักงานกพ.ที่ นร 1012.2/218 ลว.8 ส.ค. 59
ให้ สสจ./รพศ/ รพท./วิทยาลัยในสังกัด กบช. ดำเนินการในข้อ 4 (1) และ(2) เท่านั้น
ข้ออื่นๆ นอกเหนือจากนี้ ส่วนกลางจะเป็นผู้ดำเนินการให้
  ขอข้อมูลผู้ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
                          ในกระทรวงสาธารณสุข

( หนังสือสำนักงาน กพ. ที่ นร 1010.2/218 / 8 สิงหาคม 2559 )
  แบบฟอร์มรายชื่อผู้ที่ได้รับการจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
                          ในตำแหน่งประเภททั่วไป 
  

การจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรีของประเทศ
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด   
(ว 1791 / 19 สิงหาคม 2559 )     
การจัดทำฐานข้อมูลกำลังคนภาครัฐระดับปริญญาเอก ปริญญาโท
และปริญญาตรีของประเทศ

เรียน  หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี อธิบดีกรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม
และผู้อำนวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข    
( ว 1790 / 19 สิงหาคม 2559 )  
การนำส่งเงินเข้ากองทุนและงานทะเบียนสมาชิก 
  วิธีปฏิบัติงานทะเบียนสมาชิก พกส.
  ขั้นตอนการจัดทำไฟล์นำส่งเงินเข้ากองทุน (ประจำเดือน)
  ตัวอย่างไฟล์นำส่งเงิน วพบ.
  การประชุม Video Conference ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
                            พนักงานกระทรวงสาธารณสุขซึ่งจดทะเบียนแล้ว

  แบบฟอร์มใบสมัครสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 


การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่มาช่วยราชการหรือมาปฏิบัติราชการที่สำนักเขตสุขภาพ  
( ว 554 / 18 สิงหาคม 2559 )

ส่งสำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
( ว 553 / 18 สิงหาคม 2559 )

การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2559
(
ว 552 / 18 สิงหาคม 2559 )  
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพเชี่ยวชาญในโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
 
( ว 1784 / 18 สิงหาคม 2559 )

 ประชาสัมพันธ์กลุ่มงานทะเบียนประวัติและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ขอให้ทุกหน่วยงาน  ส่งภาพถ่ายบุคลากรอาวุโส
ที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ
ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2559
เพื่อใช้ในการจัดทำ VTR ประกอบพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติ 
ไปยังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทาง E-mail :moph70959@gmail.com
ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2559   
คลิ๊กลงทะเบียนที่นี่
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559   

( ว 1767 / 17 สิงหาคม 2559 )  
  รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์

ขอเชิญประชุม VDO Conference

ว 1764 / 17 สิงหาคม 2559 ) 
ชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ด้วยสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุมผ่านระบบ VDO Conference (Polycom) ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจดทะเบียนแล้ว
ดังนี้
1. ความคืบหน้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
2. แนวทางการจัดทำไฟล์ข้อมูลสมาชิก
3. การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
4. การจัดเตรียมเอกสารประกอบการนำส่งเงิน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
โดยผ่านระบบ 
VDO Conference
ในวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2559 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

ารกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
( ว 1750 / 15 สิงหาคม 2559 )
   คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1322/2559
                            เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง  
จำนวน    58 ราย
  คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2475/2559
                           เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
   จำนวน  30 ราย

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์ และ
แสดงวิสัยทัศน์ 

( ประกาศ ณ วันที่ 16 สิงหาคม 2559 )
   กำหนดเวลาสอบสัมภาษณ
เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบสัมภาษณ์
ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
 


การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ 1 ตุลาคม 2559
( ว 1749 / 15 สิงหาคม 2559 )    

การบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

( ว1747 / 15 สิงหาคม 2559)   
   มติตัดโอนจัดสรร พวช. รอบ 2 ปี 2559
  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนของ สป.
  บัญชีรายละเอียดการเปลี่ยนชื่อตำแหน่ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งกรรมการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ฝ่ายสมาชิก
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงาน
สาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ
 
   กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
  หลักฐานที่ต้องยื่นในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง
(ประกาศ ณ วันที่  9 สิงหาคม 2559)

นวก.สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้ารเวชกิจฉุกเฉิน)
     
     


ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน กรกฎาคม 2559  

( ว 1723 / 10 สิงหาคม 2559)
   รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

(ประกาศ ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2559)  

สำรวจข้อมูลข้าราชการที่ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของระดับตำแหน่ง
(ว 1678 / 5 สิงหาคม 2559)  
      แบบฟอร์มรายงานขอมูลข้าราชการในสังกัด
ขอให้ส่วนราชการดำเนินการตรวจสอบเงินงบประมาณรายจ่ายงบดำเนินงาน
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขโอนเงินมาให้เพื่อดำเนินการ
เบิกจ่ายว่าได้รับครบถ้วนถูกต้องหรือไม่

(ว 1664 / 4 สิงหาคม 2559) 

ด่วนมาก
การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(ว1497 / 12 กรกฎาคม 2559)
    ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
    วิธีปฏิบัติและตัวอย่างการให้สัปทานตามระเบียบ
    แบบรายงาน  ม.33
    แบบรายงาน ม 35
    แบบนำเสนอ แบบ ม.33
    แบบนำเสนอ แบบ ม.35
    ตัวอย่าง - การจัดทำแผน ม.35
ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลตอบกลับตามแบบฟอร์มที่กำหนดทาง
E-mail:sunha.person.moph @ hotmail.com
ด่วนมาก
การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข
(ว 1651/ 3 สิงหาคม 2559)   
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2559)  
  กรกฎาคม 2559
ด่วนมาก
การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ
(ว1497 / 12 กรกฎาคม 2559)

     ระเบียบคณะกรรมการฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
     วิธีปฏิบัติและตัวอย่างการให้สัปทานตามระเบียบ
      แบบรายงาน  ม.33
      แบบรายงาน ม 35
      แบบนำเสนอ แบบ ม.33
      แบบนำเสนอ แบบ ม.35
      ตัวอย่าง - การจัดทำแผน ม.35
ทั้งนี้ ให้ส่งข้อมูลตอบกลับตามแบบฟอร์มที่กำหนดทาง
E-mail:sunha.person.moph @ hotmail.com

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรง ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

มีการแก้ไขเพิ่มเติม
(ประกาศ ณ วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2559) 
ขอให้แก้ไข หรือ ชี้แจง ความผิดปกติของข้อมูลในการนำส่งเงิน กบข.
ประจำเดือน มิถุนายน 2559

(ว1625/28 กรกฎาคม 2559)   
  รายชื่อสมาชิก กบข.ที่พบความผิดปรกติ   
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง  บัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน
อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่  26  กรกฎาคม 2559)   
                              
การแต่งตั้งและการเลือกตั้งคณะกรรมการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
พนักงานกระทรวงสาธารณสุข  ซึ่งจดทะเบียนแล้ว พ.ศ.2559 

 ฉบับแก้ไขเอกสารแนบท้าย 2
(ว 601 / 25 กรกฎาคม 2559)   
                              
ชี้แจงการดำเนินการจัดประชุมเจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
ด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จัดการประชุม
ผ่านระบบ VDO Conference (Polycom) ให้แก่เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค
ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.
เพื่อทบทวนการใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
(HROPS) ให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านบริหารงานบุคคลในสังกัด สสจ./รพศ./รพท.
ในหัวข้อเรื่อง ดังนี้
1.การบันทึกข้อมูลข้าราชการในระบบทะเบียนประวัติ
- ประวัติดำรงตำแหน่ง, วุฒิการศึกษา, ใบประกอบวิชาชีพและการฝึกอบรม
2.การทำคำสั่งลาศึกษา/การบันทึกข้อมูลลาศึกษาและวันกลับมารายงานตัว
3.ทบทวนขั้นตอนในการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนในแต่ละรอบและตอบข้อซักถาม
กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจและเข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว โดยผ่านระบบ VDO Conference
ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 น.
ด่วนที่สุด
แนวทางการบริหารตำแหน่งว่าง (ว 1563/21 กรกฎาคม 2559)
     ตำแหน่ง นายแพทย
  ตำแหน่ง ทันตแพทย
ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
( ว 1566/21 กรกฎาคม 2559)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ตัวอย่างบัญชีรายชื่อแพทย์ที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย์

(ว 1570 / 21 กรกฎาคม 2559)
ด่วนที่สุด
แนวทางการคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ
(ว1564 / 21 กรกฎาคม 2559)
ด่วนที่สุด
การจัดกรอบอัตรากำลังโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดภูมิภาคของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ว1562 / 21 กรกฎาคม 2559)

สสจ. รพศ.รพท. รพช. สสอ. รพ.สต.-สอ.
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน มิถุนายน 2559   

( ว 1507 / 13 กรกฎาคม 2559)   
    รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ  
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1185 / 2559
ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2559
เรื่อง  ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง 5 ราย

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด
ขอเชิญประชุม VDO conference  ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559
เวลา 10.00 - 12.00 น.

( ว1506 / 13 กรกฎาคม 2559 )     
ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข
ปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ  ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559   


นวก.สาธารณสุข
ปฏิบัติการ
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้านอายุรเวท)
จพ.สาธารณสุข
ปฏิบัติงาน
(ด้ารเวชกิจฉุกเฉิน)
     
     กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
ประกาศ  ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2559     
กำหนดวัน  เวลา  สถานที่สอบ  และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข ปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
  เพิ่มเติม
ประกาศ ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ข้าราชการดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ  ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

( ว 1486 / 11 กรกฎาคม 2559)    
       ใบสมัครคัดเลือก
                   
การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป

(ว 1459 / 7 กรกฎาคม 2559)    
    1. หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยน
   2. หลักเกณฑ์การคัดเลือก
    3. ประกาศรับสมัคร แก้ไข 12 ก.ค.59
      ใบสมัครคัดเลือก   
   4. แบบแสดงความจำนง
    5. กำหนดการคัดเลือก
   6.รายชื่อผู้ขึ้นบัญชีสอบคัดเลือกตำแหน่ง
                        นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
                        ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /โรงพยาบาลทั่วไป
                        ปี 2557/2558

เปลี่ยนชื่อตำแหน่งในการบริหารงานของหัวหน้าสถานีอนามัย
(ว 1452 / 6 กรกฎาคม 2559)
   

หลักเกณฑ์การย้ายและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1451 / 6 กรกฎาคม 2559)    
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์การย้ายสับเปลี่ยนฯ
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์การคัดเลือกฯ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพือจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
( ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2559 )   
    ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
    ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
    ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญช
    ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 


หลักเกณฑ์และการจักสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

( ว 1434 / 4 กรกฎาคม 2559 )    
     เอกสารหมายเลข 1
     เอกสารหมายเลข 2
     เอกสารหมายเลข 3
                               -     รพ.เปิดใหม่      
                               -     รพ.ยกฐานะ รอบ 2
                               -     รพศ./รพท.ที่มีความขาดแคลน
                               -     รพช.ที่มีความขาดแคล
     เอกสารหมายเลข 4
     เอกสารหมายเลข 5  มิถุนายน 2559
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน พฤษภาคม 2559
  
( ว 1417 / 30 มิถุนายน 2559)      
   
รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์
ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อประเมินผลงานแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)   

(ที่ สธ 0201.039/7842  / 29 มิถุนายน 2559 )  
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1984 / 2559
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง 362 ราย

ขอให้ส่วนราชการที่ยังไม่ได้บันทึกข้อมูลหน่วยงานที่จะบรรจุแต่งตั้งให้
แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในโปรแกรมบันทึกข้อมูลนักเรียนทุนและจัดสรรตำแหน่ง
โดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 กรกฎาคม 2559

   ประชาสัมพันธ์

   สายงานแพทย์

   สายงานทันตแพทย์      แก้ไข 29 มิ.ย.59

   สายงานเภสัชกร

   คู่มือการบันทึกข้อมูล

ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
(ว1119 / 30 พฤษภาคม 2559)   
     ตัวอย่างกรอกข้อมูล ปี 2559
    การบันทึกข้อมูลนักเรียนทุน 3 สายปี 2559
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1853 / 2559
ลงวันที่  20 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ (เฉพาะราย)
จำนวน 170 ราย


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1934 / 2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 14 ตำแหน่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ 1935 / 2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง 23 ตำแหน่ง

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1085 / 2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน 9 ตำแหน่ง


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 1089 / 2559
ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2559 เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง 2 ตำแหน


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1855 / 2559
ลงวันที่  20 มิถุนายน 2559 เรื่อง แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ 173 ราย

แนวทางปฏิบัติสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ
(ว1377 / 24 มิถุนายน 2559)     
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

รับสมัครย้ายข้าราชการ  (ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป )

(ว1378 / 24 มิถุนายน 2559)    

   ตำแหน่งที่จะว่าง ( 1 ตุลาคม 2559)

   แบบฟอร์มใบขอย้าย
ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ  ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ส่วนกลาง)
     
(ประกาศ ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559)     
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1272 / 2559
ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
เรื่อง  แก้ไขคำสั่งย้ายข้าราชการ จำนวน 149 ราย

ขยายเวลาการบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

(ว1331 / 20 มิถุนายน 2559)     


การจัดกรอบอัตรากำลังในโรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไปลงแต่ละกลุ่มภารกิจ/
กลุ่มงาน / งาน ภายใต้กรอบอัตรากำลังที่สำนักงานสาธารณสุขกำหนด

( ว 705 / 4 เมษายน 2559)

     Template  พยาบาล

      กรอบตามโครงสร้าง รพศ./รพท.

     ร่างกรอบลงโครงสร้างสาขาแพทย์ รพศ./รพท.

     โครงสร้างหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค


ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายชื่อที่แนบ กรณีพบความผิดปกติ
ของข้อมูล ให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ  และแจ้งผลการตรวจสอบ
ไปยังกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559

(ว 1311 / 16 มิถุนายน 2559)  

   รายชื่อสมาชิก กบข.ที่มีชื่อ-นามสกุลในระบบจ่ายตรง
                      ไม่ตรงกับฐานข้อมูล กบข.ประจำเดือน พ.ค.59
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  นักวิชาการพัสดุ  นักวิชาการตรวจสอบภายใน
และนักวิชาการคอมพิวเตอร์

( ประกาศ ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2559 )     

ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550  และที่แก้ไขเพิ่มเติม

( ว 1314 / 16 มิถุนายน 2559 )  
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1723 / 2559
ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2559  เรื่อง ย้ายข้าราชการ 176 ราย
ด่วนมาก
การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (ชุดที่ 2)
(ว479 / 14 มิถุนายน 2559)  


ซักซ้อมการบันทึกข้อมูลบุคลากรในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ
บุคลากรสาธารณสุข (HROPS)

( ว 1282 / 14 มิถุนายน 2559)   
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย ม.ป.ช. ม.ว.ม.และ ป.ข.ประจำปี 2558
( ว 1267 / 13 มิถุนายน 2559)

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ส่วนกลาง)

(ว 1206 / 7 มิถุนายน 2559)   
      ใบสมัครคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ(ส่วนกลาง)     แก้ไข
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
ให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)   
เรื่อง  กำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
เพื่อประเมินผลงาน แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษใน
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง) 

แก้ไขกำหนดการสัมภาษณ์  29 มิถุนายน 2559     
(ประกาศ  ณ  วันที่  7 มิถุนายน  2559)    

โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย์

( ว 1173 / 3  มิถุนายน 2559)     
ประกาศสำนักงานงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง   รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ /  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท)
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)

(ประกาศ ณ วันที่ 2 มิถุนายน 2559)   
สามารถดูรายละเอียดและสมัครสอบแข่งขันได้ที่ https://moph.job.thai.com
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2  
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข   
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายใน    
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์     
ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ   

ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์   
 
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข)
ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

(ว 1158 / 2 มิถุนายน 2559)   
     ใบสมัคร

การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ปถมาภรณ์มงกุฏไทย
(ป.ม.)ประจำปี 2558

(ว 1154 / 2 มิถุนายน 2559)     

  พฤษภาคม 2559
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1520 / 2559
ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2559
เรื่อง  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  973 ตำแหน่ง


ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)
(ว1119 / 30 พฤษภาคม 2559)   

     ตัวอย่างกรอกข้อมูล ปี 2559

    การบันทึกข้อมูลนักเรียนทุน 3 สายปี 2559
ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
(ว 364 / 30 พฤษภาคม 2559)     
ข้าราชการขออนุญาตไปต่างประเทศ
(ว 360 / 27 พฤษภาคม 2559) 
ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการตัดเลือกในตำแหน่ง
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / นักทรัพยากรบุคคลปฏบัติการ และ
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2559
ขอให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้ กรณีพบความผิดปกติ
ของข้อมูลให้ปรับปรุงข้อมูลในระบบจ่ายตรงเงินเดือนฯ และแจ้งผลการตรวจสอบไปยัง
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) ภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2559

( ว 1063 / 26 พฤษภาคม 2559 )     

    สิ่งที่ส่งมาด้วย  1 - 3
หนังสือเวียนแจ้งจังหวัดเรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
( ย้าย แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร หมุนเวียน ปี 2559 )
( ว 1036 / 23 พฤษภาคม 2559)    แก้ไข

   บัญชีสำรวจข้อมูลประกอบการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่   914 / 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 3 ราย ( แพทย์)


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1366 / 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 178 ราย ( แพทย์)

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1368 / 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 195 ราย (ทันตแพทย์)


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1369 / 2559 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
เรื่อง   ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ  จำนวน 163 ราย (เภสัชกร)
หนังสือเวียนแจ้งจังหวัด เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( ว 1026 / 19 พฤษภาคม 2559)

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 889 / 2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน  4 ตำแหน่ง

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1314 / 2559 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2559
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน  23 ตำแหน่ง


การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประถมาภรณ์มงกุฏไทย
(ป.ม.) ประจำปี 2558

( ว 1027 / 19 พฤษภาคม 2559)   

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

(ว 1035 / 23 พฤษภาคม 2559)     
เรียน  นายแพทย์สำนักงานสาธารณสุขทุกจังหวัด  / ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์ /
          โรงพยาบาลทั่วไปทุกแห่ง

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อทำหน้าที่
ตรวจสอบประวัติฯ  ผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการแผ่นดิน

(ว 301 / 23 พฤษภาคม 2559)    
เรียน  อธิบดีกรมทุกกรม / หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ใน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2559 
    รายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์ ปี 2559

ประกาศผลรายชื่อนักศึกษาเภสัชกรเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนประจำปี 2559 

   รายชื่อนักศึกษาเภสัชกร ปี 2559  

รายชื่อนักศึกษาแพทย์เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ประจำปี พ.ศ. 2559    

    1.แพทย์จับฉลากทั่วไป
    2.นักศึกษาแพทย์ CPIRD
   3.นักศึกษาแพทย์ ODOD
     4.นักศึกษาแพทย์ Fammed   
     5.ข้าราชการลาเรียน
    6.นักศึกษาแพทย์พี่เลี้ยง
    7.นักศึกษาแพทย์ทุนมหาดไทย
     8.นักศึกษาแพทย์นอกสังกัดฝากฝึก
     9.นักศึกษาแพทย์โครงการกรมฯ
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์  
ประจำเดือน เมษายน 2559   
( ว 958 / 16 พฤษภาคม 2559)   
           รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ

การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 380 / 16 พฤษภาคม 2559)    
    ใบสมัคร


การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
(ว 982 / 16 พฤษภาคม 2559)   

   ใบสมัคร


ประกาศกำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ
เพื่อเลือนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง (ผู้อำนวยการ)
ประเภทอำนวยการ ระดับสูง กองคลัง กรมการแพทย์

(ว 931 / 10 พฤษภาคม 2559)
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งทันตแพทย์
(ด้านทันตสาธารณสุข/ด้านทันตกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลชุมชน

( ว 946 / 11 พฤษภาคม 2559)  
ประกาศการขึ้นบัญชีและการยกเลิดบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกใน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  และ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน)
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่  10  พฤษภาคม  2559)
แผนที่ ผังห้องสอบเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2559 ณ วิทยาลัยสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 
 
     ผังที่นั่งสอบ  รอบเช้า
    ผังที่นั่งสอบ รอบบ่าย   
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง 
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ   
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ  
   
และกำหนดวัน  เวลา  สถานที่ ประเมินความเหมาะสม (สัมภาษณ์)   
(ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม 2559)

การจัดสรรตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ   ลูกจ้างประจำ  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 
สายงานพยาบาลวิชาชีพ เข้ารับราชการ

(ว 895 / 4 พฤษภาคม 2559)
  บัญชีการจัดสรรตำแหน่ง 
   เขตสุขภาพที่  11  ปรับปรุง
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ    
เรื่อง    การประเมินผลงานวิชาการที่เขตสุขภาพ รุ่นที่ 1 วันที่ 16 พฤษภาคม 2559 
    เขตสุขภาพที่ 1
    เขตสุขภาพที่ 2
    เขตสุขภาพที่ 3
    เขตสุขภาพที่  4
    เขตสุขภาพที่ 5
    เขตสุขภาพที่ 6
    เขตสุขภาพที่ 7
    เขตสุขภาพที่ 8
    เขตสุขภาพที่ 9
    เขตสุขภาพที่ 10  
    เขตสุขภาพที่ 11
    เขตสุขภาพที่ 12 
ขอความเป็นธรรมและขอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การเยียวยาข้าราชการ
กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ
ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555

(สธ 0201.039/12114  ลงวันที่ 20 เมษายน 2559)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์ )
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน  เขตสุขภาพที่ 9
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านเวชกิจฉุกเฉิน) เขตสุขภาพที่ 2 ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2559)
    1. ผลการจัดสรร รพช.เปิดใหม่
<