หนังสือเวียนปีต่าง ๆ
 
ปี 2559 ปี 2560        
  ปี 2558
ธันวาคม 2558
สำรวจผู้ปฏิบัติงานจริง  ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ของสายสนับสนุนใน รพศ./รพท.
( กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

(ว 1146 / 29 ธันวาคม 2558 )    

    สิ่งที่ส่งมาด้วย 1       
    สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
   สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ส่งข้อมูลให้สำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข   ที่ E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th 
ภายในวันที่
11 มกราคม 2559

การเตรียมการเพื่อรองรับการจัดคนลงตามโครงสร้างหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาค
( ว 1122 / 28 ธันวาคม 2558 )

             ร่างโครงสร้างหน่วยงาน    แก้ไข 24 มิถุนายน 2559
             แบบฟอร์มจำนวนผู้ปฏิบัติ   
              ตัวอย่างสายงานตามโครงสร้าง
ด่วนมาก  
การแจ้งความประสงค์รับโอนข้าราชการในโครงการพัฒนานักบริหาร การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 8
        
( ว 869 / 29 ธันวาคม 2558 )
การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข  (ระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่))      
( ว1129 / 28 ธันวาคม 2558)


"หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ           
ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จาก
แพทย์สภาและทันตแพทยสภา   
  
                แบบฟอร์มสำรวจ
ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th  ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 "


ขอให้ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลการปรับเงินเพิ่มเพื่อเป็นเป็นเงินค่าจ้าง (ปรับค่าจ้าง)    
พนักงานกระทรวงสาธารณสุขที่ค่าจ้างไม่ถึงขั้นต่ำของบัญชีอัตราค่าจ้างที่
คณะกรรมการบริหารพนักงานกระทรวงสาธารณสุขกำหนด   

( ว 1104 / 24 ธันวาคม 2558 )   

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2140 / 2558  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558      
เรื่อง  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  จำนวน 12 ตำแหน่ง
 
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุขที่ 2141 / 2558  ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2558
เรื่อง  ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  จำนวน 59 ตำแหน่ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ตำแหน่งรองอธิบดีกรมต่าง ๆ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
       
( ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2558 )
มอบหมายให้ข้าราชการเป็นผู้ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ      
และเป็นผู้บริหารวงเงินในการเลื่อนเงินเดือน

(  ว 694 / 23 ธันวาคม 2558)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข      
เรื่อง   บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง   นักทรัพยากรบุคคล

(ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2558)
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์       
( ว 1060 / 18 ธันวาคม 2558)
                  รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์

ชะลอการใช้ตำแหน่งว่างพนักงานราชการ       
( ว1070 / 22 ธันวาคม 2558)
การขึ้นบัญชีตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน     
(ประกาศ 18 ธันวาคม 2558) 
  
ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการสำรวจและจัดทำบัญชีแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ
ข้าราชการ และลูกจ้างชั่วคราวที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จาก
แพทย์สภาและทันตแพทยสภา
 
ส่งข้อมูลมาที่ E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th   ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2558
( ว 1058 / 17 ธันวาคม 2558)   

          แบบฟอร์มสำรวจ   


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุช
เรื่อง  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป
ตำแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไป

( ประกาศ ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558 )

พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558   
( ว 1030 / 14 ธันวาคม 2558 )
พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณอันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2558  
( ว 1029 / 14 ธันวาคม 2558 )
ขอให้ผู้เข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพฯ วันที่ 15 - 17 ธันวาคม 2558    
ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จ.สุราษฎร์ธานี
           
                           ดาวน์โหลด       เอกสารประกอบการบรรยาย
หน่วยงานที่แจ้งชื่อเข้าอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารทรัพยากรบุคคลฯ
(HRD และ HRM)  
     รุ่น 1
     รุ่น 2

1.หน่วยงานใดที่แจ้งขอเปลี่ยนรุ่นเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ (HRD และ HRM) แล้วขอให้โทรประสานกับกลุ่มงานพัฒนาระบบและมาตรฐานงาน
ที่เบอร์ 0 2590 1344 โดยด่วน

2.หน่วยงานใดที่ยังไม่ได้ส่งรายชื่อเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหาร
ทรัพยากรบุคคลฯ (HRD และ HRM) ทั้ง 2 รุ่น ขอให้ส่งรายชื่อกลับโดยด่วนภายในวันที่ 9 ธ.ค. 58 
(ขอให้มารุ่นที่กำหนด ทางผู้จัดจะไม่อนุญาตให้เปลี่ยนรุ่น)

ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข และตำแหน่งคงเหลือจากการจัดสรร 7547 รอบ 3
(ส่งคืน สป. ที่ Email :hr.plan@moph.mail.go.th ภายในวันที่ 9 ธ.ค.58)"
                   แบบฟอร์มสำรวจ        
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งใน       
และกำหนดวัน เวลา สถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)
    
ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ 
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน
( ประกาศ ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2558 )
รายชื่อข้าราชการ UNDO ที่ไม่พบฐานข้อมูลประวัติในระบบประวัติบุคลากรภาครัฐ
( ว 975 / 3 ธันวาคม 2558 )
      ตัวอย่างการบันทึกโปรแกรม - Undo   

ด่วนที่สุด
ตามที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศ
ขอเลื่อนการสอบสัมภาษณ์และ แสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
และจะแจ้งให้ทราบภายหลัง นั้น
บัดนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดวันสอบสัมภาษณ์
และแสดงวิสัยทัศน์ ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก
ในวันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม 1 กลุ่มบริหารงานบุคคล อาคาร 5 ชั้น 3
ตึกสำนักงานปลักระทรวงสาธารณสุข
โดยดูรายละเอียดได้ที่
www.moph.go.th และ

http://hr.moph.go.th/person/indexhome.html

ดาวน์โหลด       เอกสาร ว1021 / 11 ธันวาคม 2558   

พฤศจิกายน 2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง      
นักบริหาร ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
กระทรวงสาธารณสุข
        
( ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 )
               ใบสมัคร
ด่วนที่สุด
ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการอบรม ด้านการพัฒนาบุคลากรและด้านการบริหารงานทรัพยากรบุคคล HRD และ HRM  ในส่วนภูมิภาค   
(ว 62 / 24 พฤศจิกายน 2558)

  กำหนดการ  รุ่น 1
  แบบตอบรับ  รุ่น 1
  ใบจองห้องพัก  รุ่น 1
           เอกสารประกอบการบรรยาย โดย นายสรรเสริญ นามพรหม  
           เอกสารประกอบการบรรยาย โดย สำนักงาน กพ.
           เอกสารประกอบการบรรยาย โดย กลุ่มบริหารงานบุคคล      
  กำหนดการ  รุ่น 2
 แบบตอบรับ  รุ่น 2   
  ใบจองห้องพัก  รุ่น 2
ด่วนที่สุด
ขอเชิญบุคคลากรเข้ารับการอบรม ด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเขตสุขภาพ CHRO   
(ว 63 / 24 พฤศจิกายน 2558)

    เอกสารประกอบการบรรยาย โดย สำนักงาน กพ.   
    เอกสารประกอบการบรรยาย โดย นพ.สมศักดิ์  อรรฆศิลป์   
     กำหนดการ                        
     แบบตอบรับ
     จองห้องพัก 
รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแอฟริกา ลาตินอเมริกา และอเมริกากลาง หรือเมืองที่มีความเป็นอยู่ยากลำบาก
เมืองที่มีภาวะความเป็นอยู่ไม่ปกติ และเมือง ที่มีสถานการณ์พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558

( ว 890 / 10 พฤศจิกายน 2558)
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี
( ว 934 / 25 พฤศจิกายน 2558 )
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558      
( ว 754 / 12 พฤศจิกายน 2558 )
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
กระทรวงสาธารณสุข

           ใบสมัคร
กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
( ว 946 / 27 พฤศจิกายน 2558 )
           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                      ที่ 2866/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
                                      เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน

        
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
                                      ที่ 2867/2558 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
                                      เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักบริหาร ระดับต้น
กระทรวงสาธารณสุข

           ใบสมัคร
ด่วนที่สุด
การบรรจุแต่งตั้งทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2558
( ว 921 / 18 พฤศจิกายน 2558)
        รายชื่อจังหวัด
     
   ทันตแพทย์
         เภสัชกร   

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559
(ที่ สธ 0201.031/12572 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558 )

ประสบการณ์ในงานที่หลากหลายตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
( ว 910 / 16 พฤศจิกายน 2558 )

ด่วนที่สุด
บรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ (7,547 รอบ 3 )

( ว 911 / 13 พฤศจิกายน 2558)

        บัญชีรายละเอียดจัดสรรตำแหน่ง     update 16/11/58 21.00 น

ด่วนที่สุด
ชะลอการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ (7,547 รอบ 3 )

( ว 907 / 13 พฤศจิกายน 2558)
โครงการสัมมนาเสริมสร้างความรู้ เรื่อง การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง    
ประเภทวิชาการ สายงานแพทย์

( ว 899 / 12 พฤศจิกายน 2558 )                           
             
กำหนดการสัมมนา
ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่)  ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์   
( ว 895 / 11 พฤศจิกายน 2558)
                   รายชื่อสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่ไม่สมบูรณ์

การกำหนดให้มีผู้ทำหน้าที่นายแพทย์เชี่ยวชาญ ( ด้านเวชกรรมป้องกัน )
ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขนาดใหญ่ และรองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์
ในโรงพยาบาลศูนย ์เพิ่มเติม

( ว 885 / 9 พฤศจิกายน  2558 )  

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน (ด้านอายุรเวท) และ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
( ด้านเวชกิจฉุกเฉิน )  โดยรับสมัครทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่ https://moph.job.thai.com
และสามารถดูรายละเอียดได้ที่   


รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ    
( ว 891 / 11 พฤศจิกายน 2558)
                  ประกาศรับสมัครสอบ
        
                         หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 590 1346  

การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2558     
( ว 607 / 11 พฤศจิกายน 2558 )
การเยียวยาให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน กรณีพนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ที่ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ก่อนวันที่ 11 ธันวาคม 2555

( ว 881 / 6 พฤศจิกายน 2558 )

    ตัวอย่างคำสั่งให้ได้รับเงินเดือน (เยียวยา) แก้ไข 26 ธันวาคม 2559ใบสมัครคัดเลือกตำแหน่งสาธารณสุขนิเทศก์ ปี 2558
ตุลาคม 2558

รอบอัตรากำลังของหน่วยงานบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รอบที่ 2 และการจัดทำแผนการจ้างงานบุคลากร ปี 2559
     
(ว 868 / 30 ตุลาคม 2558)

          แผนการจ้างงาน ปี 2559 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-3)
                             แก้ไขสิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 สถานการณ์การเงิน ปี 58
                             (จาก 30 ก.ย.57 เป็น 30 ก.ย.58)


  คำชี้แจงเพิ่มเติมการกรอกสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

1. ช่องประมาณการ ปี 2559 ให้กรอกทุกรหัสรายการ
2. ช่องรายจ่ายที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นจากการจ้างงาน ให้กรอกเฉพาะ P17 - P20 เท่านั้น
3. ช่องรวมประมาณการรายจ่าย 59 คือ ผลรวมของ ข้อ 1 และ ข้อ 2

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1868/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2636/2558 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 2 ราย

ขอผ่อนผันการเข้ารับราชการทหารให้แก่แพทย์ทุนรัฐบาลซึ่งต้องรับราชการชดใช้ทุน

( ว 857 / 29 ตุลาคม 2558 )
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2
            

ด่วนมาก
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558
( ว 838 / 22 ตุลาคม 2558 )

หนังสือประกอบการบรรจุนักเรียนทุนรัฐบาล 3 สาย (แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร) และการบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน
(ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท) พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ 
(ตามหนังสือด่วนที่สุด ว 793 และ ว 794 ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558)

หนังสือสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
  ที่ นร 0503/34691 ลว 2 ตุลาคม 2558


หนังสือคณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ นร 1008.4/83 ลว. 16 กันยายน 2558


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1796/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 19 ราย


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1797/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 44 ราย


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2517/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 4 ราย


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1798/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 4 ราย


คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2518/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 1 ราย


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1799/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1800/2558 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 1 ราย

   หนังสือแจ้งคำสั่งฯ     
  ทั้งนี้ให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งเดินทางไปปฏิบัติราชการที่ส่วนราชการใหม่
อย่างช้าภายในวันที่  2 พฤศจิกายน 2558
ประกาศ

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับการทดสอบ
สมรรถนะทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์ และแสดงวิสัยทัศน์

( ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2558 )

การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2557

( ว 824 / 16 ตุลาคม 2558 )
                  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
*** หมายเหตุ : สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 บัญชีจำนวนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ จัดส่งให้ทางไปรษณีย์ ***
สิทธิการลาพักผ่อนประจำปีของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
( ว 823 / 16 ตุลาคม 2558 )
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์ เดือนกันยายน 2558
( ว 822 / 16 ตุลาคม 2558 )
                  ตรวจสอบรายชื่อ

ด่วนที่สุด

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ประเภทบริหาร ระดับสูง

( ว 548 / 15 ตุลาคม 2558 )
                    ใบสมัครฯ
                     ตัวอย่าง

กรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2

( ว 691 / 14 ตุลาคม 2558 )                            
          ไฟล์เอกสาร  (แก้ไข 19 ตุลาคม 2558)
                                  มี เขตสุขภาพที่ 2 , 3 , 5 , 6,  9, 11, 12

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1761/2558 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 3 ราย


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1762/ 2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน จำนวน 4 ราย


คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1763/2558 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2558
เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 2 ราย

วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 - พ.ศ.2560

( ว 815 / 13 ตุลาคม 2558 )

ประกาศกำหนดชื่อนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการขอพระราชทาน
เครื่องราชดิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

( ว806 / 12 ตุลาคม 2558)

ด่วนที่สุด

การบรรจุแต่งตั้งแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2558 
( ว 794 / 8 ตุลาคม 2558 )
            สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                                แพทย์

                                ทันตแพทย์
                                เภสัชกร
            สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
            สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
                                แพทย์
                                ทันตแพทย์  (แก้ไข 9 ตุลาคม 58)

ด่วนที่สุด

การจัดสรรตำแหน่งเพื่อคัดเลือกบรรจุลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่จ้างด้วยเงินทุกประเภท)
พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เข้ารับราชการ

( ว 793 / 8 ตุลาคม 2558 )
                  คำสั่งกำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
                  คำสั่งตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน (นักวิชาการสาธารณสุข)
หมายเหตุ : สำหรับตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข (สาธารณสุขชุมชน,
เวชกิจฉุกเฉิน, อายุรเวท) ต้องสอบแข่งขัน ขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติ ก.พ. เพื่อสอบแข่งขัน

กรอบอัตรากำลังของหน่วยบริการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข รอบที่ 2
                  เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ทุกจังหวัด
                                           ( ว 792 / 8 ตุลาคม 2558 )
                  เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพ ทุกเขต
                                           ( ว 530 / 8 ตุลาคม 2558 ) (แก้ไข 9 ตุลาคม 2558)

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2383/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558
เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน จำนวน 343 ตำแหน่ง
                  คำสั่งฯ
                  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
                  หนังสือส่งจังหวัด
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 2382/2558 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2558
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 54 ตำแหน่ง
                  คำสั่งฯ
                  บัญชีรายละเอียดแนบท้ายคำสั่ง
                  หนังสือส่งจังหวัด

ขอข้อมูลลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณของส่วนราชการ
( ว 775 / 2 ตุลาคม 2558 )

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 2361 / 2558  เรื่อง แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาราชการแทน จำนวน 8 ราย

คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 1670 / 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง จำนวน 17 ราย
 
    กันยายน 2558
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในราชการบริหารส่วนกลาง)

(ประกาศ ณ วันที่ 29 กันยายน 2558)
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่28 กันยายน 2558 )

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายและเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก

( ว 743 / 21 กันยายน 2558 )
              รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ปี 2556
              รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาเป็นผู้ขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ ปี 2557
              แบบแสดงความจำนงฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย
              แบบแสดงความจำนงฯ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาล
                                    และ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการสาธารณสุข
ประกาศ
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
ระดับชำนาญการพิเศษศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 21 กันยายน 2558 )
การคัดเลือกบรรจุทายาทของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้
เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ

( ว 734 / 15 กันยายน 2558 )
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ และนักวิชาการพัสดุปฎิบัติการของสำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 14 กันยายน 2558 )
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์
เดือนสิงหาคม 2558

( ว 728 / 11 กันยายน 2558 )
                  ตรวจสอบรายชื่อ
คำสั่งตัดโอนตำแหน่งนายแพทย์ ตามมติ อกพ.สป. ครั้งที่ 7/2558 ลงวันที่ 10 กันยายน 2558
พร้อมหนังสือนำส่งแจ้งจังหวัด
hrplan ปรับปรุง ให้จัดส่งกรอบอัตรากำลังพร้อมจัดทำแผน Hr plan ส่งผ่านผู้ตรวจ
ภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 สำเนาส่ง hr.paln@moph.mail.go.th
การตรวจสอบตำแหน่งเกษียณ ปี 2558
ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับโปรแกรม
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

( ว 467 / 7 กันยายน 2558 ) ( เพิ่มเติม 8 กันยายน 2558 )
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ และกำหนดวัน
เวลา สถานที่การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

( ประกาศ ณ วันที่ 3 กันยายน 2558 )
ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณาเข้ารับ
การประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน

( ประกาศ ณ วันที่ 2 กันยายน 2558 ) (แก้ไข 3 กันยายน 2558)
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ข้าราชการ
ตามระบบจำแนกประเภทตำแหน่ง

( ว 706 / 2 กันยายน 2558 )
    สิงหาคม 2558
การรับรองปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันอุดมศึกษาที่ ก.พ.รับรอง
(ว 701 / 31 สิงหาคม 2558)

       หนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004.3/ว 5    ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2558
           คู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบัน
                                       อุดมศึกษาเอกชนที่ ก.พ.รับรอง
เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังคนด้านสุขภาพ
รพศ./รพท. รุ่นที่ 2 วันที่ 1 กันยายน 2558 เขตสุขภาพที่ 5, 7, 8, และ 10-12

       แนวทางการวางแผนกำลังคน 2556 - 2560 
     ภาพรวมกรอบอัตรากำลัง  servicebase
    
สัดส่วนต่อวิชาชีพต่อสายสนับสนุน
     FTE 2
     แผนปฏิบัติการด้านกำลังคน
ก.พ.ยืนยันมติยกเลิกการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด
( ว 700 / 31 ส.ค.2558)
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทุกเขต
( ว 570 / 31 ส.ค.2558 )
           
                                สิ่งที่ส่งมาด้วย
ก.พ.มีมติไม่อนุมัติให้ย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน
ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ
เรียน  ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด
(ว 699 / 31 ส.ค.2558)
เรียน  ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทุกเขต
(ว 569  / 31 ส.ค.2558)

                                 สิ่งที่ส่งมาด้วย
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ  และชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
เรื่อง  กำหนด วัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับ
ให้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
แก้ไข 2 ก.ย.58
(ประกาศ  ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2558)
กำหนดการมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโสของกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปี 2558 วันอังคารที่ 15 กันยายน 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้
จอมเทียน พัทยา จังหวัดชลบุรี

รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย
สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก ที่จะว่าง

( ว 690 / 26 สิงหาคม 2558 )
              ใบสมัครฯ
ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(ในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2558 )
ขอให้แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ลาศึกษาฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน
(ปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558)

( ว 685 / 24 สิงหาคม 2558 )
ด่วน!!! กรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมฯ ในวันที่ 1 กันยายน 2558
ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2558 เวลา 16.30 น.

ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผน
กำลังคนด้านสุขภาพ รพศ./รพท. จำนวน 2 รุ่น

         รุ่นที่ 1 วันที่ 27 สิงหาคม 2558 เขตสุขภาพที่ 1 - 4 ,6 และ 9
         รุ่นที่ 2 วันที่   1  กันยายน 2558 เขตสุขภาพที่ 5, 7 - 8 และ 10 - 12

                กลุ่มเป้าหมาย
                1. CHRO และทีม = 3 ราย
                2. สสจ. (9ว หรือ 9ส และผู้รับผิดชอบ HRD และ HRM) = 3 ราย
                3. รพศ./รพท. (รอง ผอ.ฝ่ายการแพทย์หรือหัวหน้า พรส. ที่ได้รับมอบหมายให้วางแผน
                     กำลังคน และหัวหน้าพยาบาล และผู้รับผิดชอบ HRD และ HRM) = 4 ราย

ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ ถนนบรมราชชนนี ตรงข้ามโรงพยาบาลเจ้าพระยา
สายใต้ใหม่ (เก่า) กรุงเทพฯ

           หนังสือเชิญประชุม
           โครงการ
           กำหนดการ
           แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม
                - รุ่นที่ 1
                - รุ่นที่ 2
           แบบฟอร์มการจองห้องพัก (โปรดสำรองห้องพักด่วน เนื่องจากมีจำนวนจำกัด)
           แผนที่

         เอกสารที่ต้องเตรียมเพื่อประกอบการประชุม
           ข้อมูลผลงานของโรงพยาบาล
           แผนบริหารบุคลากร
           ตารางภาระงาน
           ตารางจ้างเหมา 5 งาน
           ให้โรงพยาบาลเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โรงพยาบาลละ 1 เครื่อง
           ให้เขตสุขภาพเตรียมเครื่อง LCD เขตละ 1 เครื่อง
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์ เดือนกรกฎาคม 2558
( ว 673 / 19 สิงหาคม 2558 )
                  ตรวจสอบรายชื่อ
การแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานกำหนดตำแหน่งประเภทอำนวยการ
( ว 674 / 19 สิงหาคม 2558 )
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1320 / 2558  ลงวันที่17 สิงหาคม 2558
เรื่อง   ย้ายข้าราชการ 5 ราย
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1811 / 2558  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เรื่อง   แต่งตั้งข้าราฃการให้รักษาราชการแทน 4 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1319 / 2558  ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2558
เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข รองปลัดกระทรวงสาธารณสุขผู้เป็นหัวหน้า
กลุ่มภารกิจและข้าราชการที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข
    กรกฎาคม 2558
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1211 / 2558  ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง   ย้ายข้าราชการ 2 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1212 / 2558 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
เรื่อง  โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  2 ราย
เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การกำหนดตำแหน่งและประเมินผลงานวิชาการสายพยาบาลวิชาชีพ" 
         รุ่นที่ 1 วันที่ 1 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช
         รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 15 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี
        

การย้ายสับเปลี่ยนและการคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป

( ว 626 / 27 กรกฎาคม 2558 ) (แก้ไขปรับปรุง 29 กรกฎาคม 2558)
          ใบสมัครฯ
          แบบแสดงความจำนง
          กำหนดการคัดเลือกตำแหน่ง นพ.สสจ/ผอ.รพศ/รพท

แก้ไขหลักเกณฑ์การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 623 / 27 กรกฎาคม 2558 )
ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการและพิธีมอบเข็มเชิดชูเกียรติแด่บุคลากรอาวุโส  
ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 14 - 16 กันยายน 2558  ณ  โรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้  จอมเทียน พัทยา จ.ชลบุรี
( ว 354 / 24 กรกฎาคม 2558 )
การจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการที่ยื่นความประสงค์ กรณี  UNDO    
( ว 621 / 23 กรกฎาคม 2558)
                                     ตัวอย่างที่ 1
                                     ตัวอย่างที่ 2
                                    แบบฟอร์มบัญชีรายชื่อ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ขอความร่วมมือให้จังหวัดดำเนินการสำรวจ
และจัดทำบัญชีแพทย์ ทันตแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ข้าราชการและลูกจ้างชั่วคราว
ที่ยังไม่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพฯ จากแพทยสภาและทันตแพทยสภา

ขอให้ส่งข้อมูลภายในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558
(ว 620 / 23 กรกฎาคม 2558)  
                  
                              แบบฟอร์ม 

รับสมัครย้ายข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์และโรงพยาบาลทั่วไป

( ว 616 / 22 กรกฎาคม 2558 )
                      ใบขอย้ายฯ
ประกาศ
การดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ว 483 / 22 กรกฎาคม 2558 )
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ตำแหน่งรองอธิบดี และผู้ช่วยปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 )
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการกำหนดตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข   
( ว 607 / 20 กรกฎาคม 2558)
ตัวอย่างการบันทึก ก.พ.7 ข้าราชการที่ขอกลับไปใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ พ.ศ.2494 พ.ศ.2557
                                 ตัวอย่าง ที่ 1
                                ตัวอย่าง ที่ 2
ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงาน เพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล
( แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร )
ตรวจสอบรายชื่อสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์ เดือนมิถุนายน 2558
( ว 600 / 15 กรกฎาคม 2558 )
                        รายชื่อฯ
ประกาศ
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ในราชการบริหารส่วนกลาง)

                   ประกาศ    
                   บัญชีแนบท้าย
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
( ว 584 / 9 กรกฎาคม 2558 )
เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด , ผู้อำนวยการหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ,หัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี
( ว 352 / 9 กรกฎาคม 2558 )
เรียน อธิบดีกรมทุกกรมในกระทรวงสาธารณสุข และเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา
             คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
            ใบสมัคร
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2558 )

กำหนดเกณฑ์การประเมินบุคคลในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง
สังกัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2 ตำแหน่ง

( ว 574 / 7 กรกฎาคม 2558 )

ขอเชิญเข้ารับการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการบุคลากรสาธารณสุข
ในการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน ค่าจ้าง และค่าตอบแทน

( ว 571 / 6 กรกฎาคม 2558 )
             รายละเอียดการอบรม
             กำหนดการอบรม
             แบบตอบรับเข้าร่วมการอบรม
             คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการอบรม
    มิถุนายน 2558
ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
และตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

( ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2558 )
ด่วนมาก
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
( ว 565 / 30 มิถุนายน 2558 )
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2557
( ว 561 / 29 มิถุนายน 2558 )

การประเมินบุคคลของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 1 ตุลาคม 2558
( ว 544 / 24 มิถุนายน 2558 )
ด่วนมาก
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทบริหาร
ระดับต้น ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

( ว 297 / 24 มิถุนายน 2558 ) (ปรับปรุง 30 มิถุนายน 2558)
            ใบสมัครฯ
ประกาศ !!!
แนวทางในการเตรียมความพร้อมเพื่อจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2558
ในระบบบริหารงานบุคคลใหม่ ขอให้ดำเนินการดังนี้
         1. บันทึกคำสั่งปรับเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ( 4% ) ลงในระบบ
โดย ดาวน์โหลด..คู่มือการปรับเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ( 4% )
         2. บันทึกข้อมูลข้าราชการรายบุคคลให้ครบถ้วน หากพบว่ามีข้อมูลไม่ถูกต้องขอให้ส่งรายละเอียด
E-mail แจ้งเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่ายส่วนกลางที่เคยประสานเรื่องไฟล์เลื่อนเงินเดือน
กับส่วนราชการของท่าน เพื่อแก้ไขให้ถูกต้อง
         สำหรับขั้นตอนในการจัดทำคำสั่งเลื่อนเงินเดือน อยู่ระหว่างปรับปรุงโปรแกรมและคู่มือ เนื่องจาก
ต้องเปลี่ยนฐานในการคำนวณใหม่ และจะมีการซักซ้อมการจัดทำคำสั่งทาง VIDEO Conference
ประมาณต้นเดือนกรกฎาคม 2558 เวลาและสถานที่จะแจ้งให้ทราบต่อไป
            คู่มือการปรับเงินเดือนข้าราชการฯ

ขอความร่วมมือแจ้งยืนยันรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

( ว 534 / 24 มิถุนายน 2558 )

ถึง  โรงพยาบาลหล่มสัก  โรงพยาบาลวิเชียรบุรี โรงพยาบาลบางสะพาน โรงพยาบาลพนัสนิคม โรงพยาบาลน้ำพอง
โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ โรงพยาบาลศีขรภูมิ โรงพยาบาลภูเขียว โรงพยาบาลกันทรลักษ์ และ
โรงพยาบาลท่าศาลา
            ขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบและกรอกข้อมูลภาระงานและผู้ปฏิบัติงานจริงของสายสนับสนุนทุกกลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบำรุง
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พสร.) และงานงานประกันสุขภาพ ให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งตามแบบ
ฟอร์มและคำชี้แจงประกอบการกรอกข้อมูลสายสนับสนุนที่แนบมาพร้อมนี้ จัดส่งข้อมูลทาง
E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th  ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2558
                   
                         ว 322 / 23 มิถุนายน 2558   และคำชี้แจง
                          แบบฟอร์ม

ถึง โรงพยาบาลศูนย์ / โรงพยาบาลทั่วไป  ทุกแห่ง
           ขอให้โรงพยาบาลตรวจสอบและกรอกข้อมูลภาระงานและผู้ปฏิบัติงานจริงของสายสนับสนุนทุกกลุ่มงาน
ได้แก่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานการเงินและบัญชี กลุ่มงานพัสดุและซ่อมบำรุง
กลุ่มงานพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (พสร.) และงานงานประกันสุขภาพ ให้ละเอียดรอบคอบอีกครั้งตามแบบ
ฟอร์มและคำชี้แจงประกอบการกรอกข้อมูลสายสนับสนุนที่แนบมาพร้อมนี้ จัดส่งข้อมูลทาง
E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th  ภายในวันที่ 29 มิถุนายน 2558

                          ว 321 / 23 มิถุนายน 2558   และคำชี้แจง
                          แบบฟอร์ม
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เป็นกรณีพิเศษ
(ขอลดระยะเวลา 2 ปี )

( ว 542 / 24 มิถุนายน 2558 )
ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพ้นจากราชการ
เพราะครบเกษียณอายุเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( ว 529 / 23 มิถุนายน 2558 )

กลุ่มบริหารงานบุคคล ขอสำรวจข้อมูลการบรรจุบุคลากรสาธารณสุข เป็นข้าราชการ
ตามหนังสือ ก.พ. ที่ นร 1008.154 ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2558
ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2558 เวลา 12.00 น.
ส่งข้อมูลที่ E - mail : SKYSKY_999@hotmail.com โทร 0 2590 1450 , 1455 , 1456
            แบบสำรวจฯ

ขอเชิญประชุม เรื่อง ชี้แจงการขอตำแหน่งเพื่อบรรจุลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ
และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข (7547 รอบที่ 3)

( ว 520 / 19 มิถุนายน 2558 )
ด่วนมาก
กำหนดการออกอากาศภาพยนตร์สารคดีข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557
( ว 516 / 18 มิถุนายน 2558 )

ขอให้ดำเนินการบันทึกข้อมูลหน่วยงานเพื่อบรรจุแต่งตั้งนักเรียนทุนรัฐบาล
(แพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร)

( ว 515 / 17 มิถุนายน 2558 )
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
กำหนด วัน เวลา สถานที่ และ รายชื่อ ผู้มีสิทธิเข้ารับ การคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(ว 394 / ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)
ตรวจสอบรายชื่อ ข้อมูล สมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์ เดือนพฤษภาคม 2558
( ว 507 / ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558 )
             ตรวจสอบรายชื่อ

ความคืบหน้าในการขอรับจัดสรรอัตราเพิ่มใหม่ 7547 อัตรา  รอบ 3 และ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
และพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

( ว508 / ลงวันที่ 16  มิถุนายน  2558)
หลักเกณฑ์และวิธีการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นกรณีพิเศษ
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยบำเหน็จความชอบสำหรับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

(ว 505 / ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2558)
ประกาศ
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (โรงพยาบาลชุมชนที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป)
( ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 )
ประกาศ
ผู้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน (แพทย์)) ประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2558 )
ด่วนมาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการกำหนดตำแหน่งและการประเมินผลงาน
วิชาการ สายงานพยาบาลวิชาชีพ

( ว 487 / 10 มิถุนายน 2558 )
คำสั่งย้ายแพทย์ประจำบ้าน ปีการศึกษา 2557
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 755/2558 ลงวันที่ 20 เมษายน 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 180 ราย

ขอเชิญ นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ผอ.รพช.เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้าง
และพนักงานราชการ ในวันศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
(หมายเหตุ:  VDO Conference สามารถเข้าดูได้ที่ สสจ.เท่านั้น)
เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการประเมิน ผลงานวิชาการ
วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท จ.ปทุมธานี
       research MOPH
      
การปรับเงินเดือน ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2557 (4%)
       ข้อบกพร่องที่พบบ่อยในงานวิจัยเชิงคุณภาพ
       งานวิชาการสู่งานบริการ
       ว 2 การกำหนดตำแหน่งสูงขึ้น
       ปัญหาและข้อบกพร่องในการทำเอกสารวิชาการ

หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งแบบรายงานผลการรับคนพิการเข้าปฏิบัติงาน
ประจำปี 2557 โปรดกรอกข้อมูลและจัดส่งแบบรายงานดังกล่าว
กลับโดยด่วนที่สุด หรือส่งทาง E-mail :
Sunha.person.moph@hotmail.com

การรายงานผลการจ้างงานคนพิการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ

( ว 478 / 5 มิถุนายน 2558 )
สำเนาส่ง โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป และวิทยาลัยในสังกัด
สถาบันพระบรมราชชนกทุกแห่ง

                 แบบฟอร์ม 1
                 แบบฟอร์ม 2
เอกสารการประชุม VDO Conference เรื่อง การปรับเงินเดือนเข้าสู่
บัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง ของข้าราชการพลเรือนสามัญ ลูกจ้าง และ พนักงานราชการ
ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558

          VDO Conference
          เอกสารการปรับเงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
          เอกสารการปรับเงินเดือนลูกจ้าง และพนักงานราชการ
ระบบจ่ายตรงเงินเดือนข้าราชการ กรณีการย้าย/ตัดโอนตำแหน่งและ
อัตราเงินเดือน ข้ามจังหวัด สป. จะดำเนินการให้ในระบบจ่ายตรงเงินเดือน
ส่วนราชการไม่ต้องดำเนินการใดๆ

                           กลุ่มงานเงินเดือนและการถือจ่าย
                                                      4 มิถุนายน 2558

ประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเลื่อนระดับ
ตำแหน่งต่าง ๆ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)
(ว 357 / 2 มิถุนายน 2558)  
       ประกาศ
       กำหนดการสอบข้อเขียน
       กำหนดการสอบสัมภาษณ
       รายชื่อผู้สอบข้อเขียน
    พฤษภาคม 2558

การย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
( ว 459 / 29 พฤษภาคม 2558 )
    
    สายงานแพทย์
           คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 847/2558 ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
                              เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 7 ราย

           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1100/2558
                              ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
                              จำนวน 1 ตำแหน่ง

           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1101/2558
                              ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 149 ราย

           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1102/2558
                              ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
                              จำนวน 19 ราย

         
สายงานทันตแพทย์
           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1112/2558
                              ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 170 ราย

           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1103/2558
                              ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
                              จำนวน 20 ราย

           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1104/2558
                              ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการกลับไปปฏิบัติราชการ
                              สังกัดเดิม จำนวน 1 ราย

          
สายเภสัชกร
           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1105/2558
                              ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 173 ราย

           คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1106/2558
                              ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เรื่อง ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ
                              จำนวน 25 ราย
การจัดทำบัญชีรายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์
และจะต้องพ้นจากราชการ เพราะครบเกษียณอายุ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

( ว 458 / 28 พฤษภาคม 2558 )
เรียน กรมทุกกรมในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานรัฐมนตรี และองค์การเภสัชกรรม
ก.พ. ยกเลิกมติการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

( ว 349 / 28 พฤษภาคม 2558 )
เรียน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพทุกเขต
ก.พ. ยกเลิกมติการคัดเลือกบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติ
และเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

( ว 454 / 28 พฤษภาคม 2558 )
เรียน สำนัก/สถาบัน/ศูนย์/กลุ่ม และหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข/สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/
โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป และราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ทุกแห่ง
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 960 / 2558 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2558
เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
               คำสั่ง 
ผลรายชื่อนักศึกษาแพทย์เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปี 2558 
        แพทย์จับสลาก
        แพทย์ CPIRD
        แพทย์ ODOD
        แพทย์ FM     แก้ไขใหม่ ครั้งที่ 3
        แพทย์พี่เลี้ยง
        แพทย์นอกสังกัดฝากฝึก
        ข้าราชการลาเรียน
ประกาศ
      ผลรายชื่อนักศึกษาทันตแพทย์เลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปี 2558
        ( แก้ไข 19 พฤษภาคม 2558 )
ประกาศ
       ผลรายชื่อนักศึกษาเภสัชกรเลือกพื้นที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2558
ประกาศโควตาเภสัชกร ปี 2558
ประกาศโควตาทันตแพทย์ ปี 2558
บัญชีสรุปความต้องการแพทย์เข้าร่วมโครงการเพิ่มพูนทักษะของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558

 โควตาการจัดสรรสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2558
( 790 / 11 พฤษภาคม 2558 )

*** แก้ไขปรับปรุง เขต 4 และ เขต 12 วันที่ 12 พฤษภาคม 2558
แจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) ไม่สมบูรณ์เดือนมีนาคม 2558
          รายชื่อฯ
ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดง วิสัยทัศน์

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป
( ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 )
ประกาศ
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการพิจารณา
เข้ารับการประเมินสมรรถนะหลักทางการบริหาร สอบสัมภาษณ์และแสดง วิสัยทัศน์

ตำแหน่ง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
( ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2558 )
จากการตรวจสอบของคณะทำงานพบว่าข้อมูลของสายสนับสนุน เกิดความคลาดเคลื่อน
จึงขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบข้อมูล หากพบว่าไม่ถูกต้องให้แก้ไขและส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทาง E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th ภายในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558
หากหน่วยงานใดไม่แก้ไขข้อมูลจะถือว่าใช้ข้อมูลตามที่ระบุ และ สป.
จะจัดกรอบอัตรากำลังตามที่หน่วยงานให้ข้อมูล หากมีข้อสงสัยติดต่อ ฉวีวรรณ/ธนรัตน์ โทร. 0 2590 1341

       ฟอร์มกรอกข้อมูลสายสนับสนุน 21 พฤษภาคม 2558

บัญชีรายชื่อแพทย์ผู้ทำสัญญาชดใช้ทุน ปีการศึกษา 2557 ที่จะมา
ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในหน่วยงานสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ัวันที่ 18 พฤษภาคม 2558


ข้อมูลเพิ่มเติม หนังสือเวียน ว 206 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2558
เอกสารการประชุม แนวทางและวิธีดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล
ประจำปี 2558 วันที่ 11-12 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี
ส่งข้อมูลภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ก่อน เวลา 24.00 น.
ทาง E-mail : hr.plan@moph.mail.go.th
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-5901341 (คุณธนรัตน์)
ไม่ส่งถือว่ายืนยันตามข้อมูลที่ส่งให้กระทรวง
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การกำหนดตำแหน่งและการประเมิน ผลงานวิชาการ
สายงานนักวิชาการสาธารณสุข

( ว 409 / 15 พฤษภาคม 2558 )
ประกาศ
รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่ง นายแพทย์ปฏิบัติการ
( ประกาศ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2558 )
การเข้าเฝ้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประถมาภรณ์มงกุฏไทย (ป.ม.)และปฐมดิเรกคุณาภรณ์ (ป.ภ.) ประจำปี 2558

( ว 354 / 8 พฤษภาคม 2558)  
         
             ตรวจสอบรายชื่อ ( ว 262/31 มีนาคม 58 )
              
             ตรวจสอบรายชื่อ ( ว 1025/18ธ.ค.57 )

             การแต่งกาย  

ประกาศรับสมัครย้ายข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงคำแหน่งผู้อำนวยการ (นักทรัพยากรบุคคล) ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ
วิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สถาบันพระบรมราชชนก
 
(ว 378 / 6 พฤษภาคม 2558)
                 ใบขอย้าย 
ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางและวิธีดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลประจำปี 2558
(ว 239 / 6 พฤษภาคม 2558)

                         
กำหนดการ    แก้ไข
                        
 ใบตอบรับเข้าประชุม   แก้ไข
                        จองห้องพักโรงแรมริชมอนด์
   เมษายน 2558
แจ้งข้อมูลสมาชิก กบข. (บรรจุใหม่) ไม่สมบูรณ์เดือนมีนาคม 2558
           รายชื่อฯ
องค์การบริหารส่วนตำบลฝายแก้ว อำเภอภูเวียง จังหวัดน่าน
รับโอนพนักงานส่วนตำบล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
จำนวน 1 ตำแหน่ง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0 5478 3709 ต่อ 18
คู่มือการทำบัญชีแนบท้ายคำสั่งเลื่อนเงินเดือน/ค่าตอบแทนพิเศษ
กรณีข้าราชการไปปฏิบัติราชการที่หน่วยงานอื่น
ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
              คู่มือ 
เอกสาร VDO conference เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2558
เรื่อง การจัดสรรแพทย์ ประจำปี พ.ศ.2558

ระยะเวลาการปฏิบัติงานของแพทย์ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
( ว 376 / 30 เมษายน 2558 )
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 749/2558
ลงวันที่ 9 เมษายน 2558 เรื่อง ตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
จำนวน 231 ตำแหน่ง
(แก้ไข 27 เมษายน 2558)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลฯ เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ตำแหน่งเลขที่ 89
กลุ่มประกันสุขภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

       
                ประกาศรับสมัคร (แก้ไข 24 เมษายน 2558)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 786/2558
ลงวันที่ 23 เมษายน 2558 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
จำนวน 4 ราย
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 662/2558 ลงวันที่ 23 เมษายน 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
แนวทางการจัดสรรแพทย์ ประจำปี พ.ศ. 2558
( ว 355 / 22 เมษายน 2558 )

การคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน ประเภทวิชาการ
ระดับเชี่ยวชาญที่ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลทั่วไป เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ประเภทอำนวยการ ระดับสูง
ส่งให้กลุ่มบริหารงานบุคคล ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

( ว 351 / 22 เมษายน 2558 )
            แบบแสดงความจำนงฯ
การขอรับบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษกรณีถึงแก่ความตาย
( ว 352 / 22 เมษายน 2558 )
แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ลาออกจากราชการระหว่างปฏิบัติงานชดใช้ทุน
( ว 327 / 17 เมษายน 2558 )
การยกฐานะโรงพยาบาลชุมชน เป็นโรงพยาบาลทั่วไป จำนวน 20 แห่ง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป

( แก้ไข 16 เมษายน 2558 )

การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.) มหาวชิรมงกฎ (ม.ว.ม.) และ
ประถมาภรณ์ช้างเผือก (ป.ช.) ประจำปี 2557

( ว 296 / 16 เมษายน 2558 )
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ที่ 720 / 2558 ลงวันที่ 9 เมษายน 2558
เรื่อง กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง จำนวน 56 ตำแหน่ง

      
           คำสั่งที่ 720 / 2558     

การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด ปี 2558
แก้ไขปรับปรุง 16 เมษายน 2558
( ว 285 / 7 เมษายน 2558 )

ขอเชิญ  CHRO / นพ.สสจ./ผอ.รพศ./ผอ.รพท./ ผอ.รพช.เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ VDO Conference
เรื่อง  ประชุมชี้แจงเรื่องการจัดสรรแพทย์ ปี พ.ศ. 2558 โดย นายสุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
สป.ขอความร่วมมือให้การเจ้าหน้าที่ของ สสจ.ช่วยดำเนินการเรื่องสถานที่ห้องประชุมและประสานแจ้ง
รพศ./รพท./รพช. ภายในจังหวัดของท่านทราบ และเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ
 VDO Conference ดังกล่าวด้วย 
(หมายเหตุ:  VDO Conference สามารถเข้าดูได้ที่ สสจ.เท่านั้น)

คู่มือการบันทึกข้อมูลคะแนน ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ/ทรงคุณวุฒิ
ิและประเภทอำนวยการ ระดับสูง ในระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่)
 
( แนบท้ายหนังสือที่ สธ 0201.037/ว 226 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2558 )
ประกาศการดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้ดำรง
ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (หน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง)

( ว 236 / 2 เมษายน 2558 )  (แก้ไข 22 เมษายน 2558)
ขอข้อมูลรายละเอียดหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข และเจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน
ภายในวันที่ 15 เมษายน 2558

( เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อำนวยการ รพศ. รพท.
(เฉพาะจังหวัดที่ตั้งของเขตสุขภาพ) )          แบบฟอร์ม รพศ./รพท.
          แบบฟอร์ม สสจ.
          ว 117
   มีนาคม 2558
แบบฟอร์ม
                       ใบงาน 6 กุมภาพันธ์ 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ 17 มีนาคม58

                       ร่างคำอธิบายการกรอกข้อมูล FTE ทันตแพทย์   22 กุมภาพันธ์ 58


                       ฟอร์มกรอกข้อมูล Cup สายวิชาชีพ 6 กุมภาพันธ์ 58
                      ฟอร์มกรอกข้อมูลสายวิชาชีพ (Service Based)
                                          11มีนาคม 58
                      เกณฑ์สหวิชาชีพสาย service base 11มีนาคม 58
                      รายชื่อ รพ.ที่มีโรงงานสมุนไพร 11มีนาคม 58
                       ฟอร์มกรอกข้อมูล สายสนับสนุน 6 กุมภาพันธ์ 58

เอกสารประกอบการประชุม
                               เอกสารนำเสนอสรุปสายวิชาชีพและสายสนับสนุน 
                                           2 มีนาคม 58
                   สายวิชาชีพ
                              เอกสารนำเสนอ(FTE) 2 มีนาคม 58
                             เอกสารนำเสนอ(Service Based) 2 มีนาคม 58
                      เอกสารนำเสนอ(สัดส่วนวิชาชีพต่อสายสนับสนุน)
                                          16 มีนาคม 58


เอกสารประกอบการประชุม
                   สายสนับสนุน
                             เอกสารนำเสนอ(สรุป) 2 มีนาคม 58
                            เอกสารนำเสนอ(ชุดเต็ม)
                             เอกสารประกอบ 

         เอกสารใช้ประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ
         อาจมีการปรับปรุงแก้ไขตามมติที่ประชุม
    
  
การเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย
ประจำปี 2557

( ว 262 / 31 มีนาคม 2558 )

โครงการปัจฉิมนิเทศข้าราชการเกษียณอายุ ปี 2558
          โครงการปัจฉิมนิเทศฯ
แบบสำรวจข้อมูลข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ พนักงานกระทรวง
สาธารณสุข ทุกส่วนราชการในส่วนกลางที่ปฏิบัติราชการไม่ตรงตาม
ตำแหน่ง
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 1 อัตรา และระดับชำนาญการพิเศษ
จำนวน 2 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558
การจ่ายใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
ประจำปี 2551

( ว 232 / 26 มีนาคม 2558 )
การเลื่อนเงินเดือนและให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ
ณ วันที่ 1 เมษายน 2558

( ว 226 / 24 มีนาคม 2558 )
การจัดสรรโควตาแพทย์ ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ.2558
( ว 206 / 23 มีนาคม 2558 )
            สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
         สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
         สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

         สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
         สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

การเพิ่มรายชื่อวุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558

( ว 199 / 13 มีนาคม 2558 )
ตามที่หน่วยงานได้จัดส่งข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ให้แก่ กบข.
ปรากฏว่าข้อมูลของสมาชิกบรรจุใหม่ จำนวน 203 ราย มีที่อยู่ไม่สมบูรณ์

(ว 195 / 12 มีนาคม 2558)
       ข้อมูลสมาชิก กบข.(บรรจุใหม่) ที่มีอยู่ไม่สมบูรณ์
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา
ประจำปี 2558

( ว 136 / 12 มีนาคม 2558 )
ข้อมูลข้าราชการสังกัดกระทรวงกลาโหมที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก
ด้านวิศวกรรมศาสตร์

( ว 175 / 5 มีนาคม 2558 )
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์กรณีพิเศษ ประจำปี 2558
ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

( ว 174 / 5 มีนาคม 2558 )
   กุมภาพันธ์ 2558

รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเภสัชกร
(ด้านเภสัชสาธารณสุข) ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

( ว 164 / 24 กุมภาพันธ์ 2558 )

สำรวจข้อมูลความต้องการ และยืนยันข้อมูลแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร
ผู้ทำสัญญาฯ ประจำปี พ.ศ. 2558

( ว 161 / 23 กุมภาพันธ์ 2558 )
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 (แก้ไข 24 กุมภาพันธ์ 2558)
           สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 , 3
การย้ายหมุนเวียน แพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ปี 2558 รอบที่ 2
ขอให้จังหวัดบันทึกข้อมูลแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ที่ยื่นย้ายฯ
ในระบบแจ้งขอย้ายแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร ในเว็บไซต์
http://imd.moph.go.th/move/index.php ใหม่ทุกราย
ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 16.00 น.
ประกาศ
การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ตำแหน่งบรรณารักษ์
ปฏิบัติการ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ และตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ
ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

( ประกาศ ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 )
การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2557

( ว 133 / 16 กุมภาพันธ์ 2558 )
ด่วนที่สุด
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ ชั้นสายสะพาย
และชั้นต่ำกว่าสายสะพาย ประจำปี 2558

( ว 132 / 13 กุมภาพันธ์ 2558 )
ติดตามข้อมูลสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ที่ไม่สมบูรณ์ มกราคม 2558
( ว 128 / 12 กุมภาพันธ์ 2558 )
                รายชื่อฯ

รับสมัครย้ายข้าราชการตำแหน่ง นพ.สสจ. รพศ./รพท.
                ใบขอย้าย
จัดสรรตำแหน่งว่างเพื่อคัดเลือกบรรจุในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข
ปฏิบัติการ

( ว 117 / 10 กุมภาพันธ์ 2558 )
               
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 3
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 4
                สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแหน่ง
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ / นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ / นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
บรรณารักษ์ปฏิบัติการ / นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ / นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ การประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง
ประกาศ ณ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศ!!!!
เพื่อเตรียมฐานข้อมูลสำหรับเริ่มใช้งานระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่)
ในการเลื่อนเงินเดือนรอบ 1 เมษายน 2558 ขอให้ทุกส่วนราชการส่งไฟล์
นำเข้าเงินเดือนตุลาคม 2557 ในรูปแบบ Excel ผู้ประสานกลุ่มงานเงินเดือน
และการถือจ่าย ที่ส่วนกลาง ภายในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 โดยส่วนกลาง
จะดำเนินการนำเข้าระบบบริหารงานบุคคล (ใหม่) และตรวจสอบให้เอง
ขอความกรุณาทุกส่วนราขการ อย่าดำเนินการบันทึกข้อมูลเงินเดือนตุลาคม 2557 เอง!!!
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่บุคคลที่อยู่ระหว่าง
ดำเนินการขอพระราชทานโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง และการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์
อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฏไทย

( ว 105 / 6 กุมภาพันธ์ 2558 )
การจัดคนลงตามโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน ได้รับการยกฐานะเป็น
โรงพยาบาลทั่วไป 20 โรงพยาบาล มติ อ.ก.พ.สป. ในการประชุม
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2557
โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้าย
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

( แก้ไข 5 กุมภาพันธ์ 2558 )
 
รับสมัครย้ายข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัย สังกัดพระบรมราชชนก
ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข สังกัดพระบรมราชชนก
( ว 96 / 3 กุมภาพันธ์ 2558 )

               หนังสือ ว 96
               ใบขอย้าย
   มกราคม 2558
   
ขอเชิญเข้ารับการอบรม โครงการพัฒนาศักยภาพด้านบริหารทรัพยากรบุคคล สำหรับ
ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่กำกับดูแลด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ของส่วนราชการ
ในส่วนภูมิภาค ของสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2558
(ว 85 / 30 มกราคม 2558 )         
          หนังสือเชิญประขุม
          โครงการ   
          กำหนดการ   
          แบบตอบรับเข้าร่วมอบรม (แก้ไข 4 กุมภาพันธ์ 2558)
          ใบจองห้องพักโรงแรม
  ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้อมูลสมาชิก กบข. บรรจุใหม่ที่ไม่สมบูรณ์
( ว 73 / 28 มกราคม 2558 )
         รายชื่อฯ
  โรงพยาบาลวิเชียรบุรี รับย้ายแพทย์เฉพาะทาง 3 สาขา
จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา แจ้งย้ายผ่าน www.moph.go.th
หรือติดต่อหัวหน้างานบริหารโรงพยาบาลวิเชียรบุรี โทร 08 1887 9117
  เอกสารการบรรยาย
โครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารงานบุคคล สำหรับผู้ปฎิบัติงานใหม่
ปีงบประมาณ 2558 ณ โรงแรมเดอะริช (เชิงสะพานพระราม 5)
        รุ่นที่ 1 วันที่ 24 - 28 พฤศจิกายน 2557
        รุ่่นที่ 2 วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2557
        รุ่นที่ 3 วันที่ 12 - 16 มกราคม 2558
  โรงพยาบาลบางไทร  อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา มีความประสงค์รับย้าย-รับโอน
ข้าราชการฝ่ายบริหารงานทั่วไป  จำนวน  2  ตำแหน่ง
      1.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี   จำนวน  2  อัตรา
      2.เจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน  1  อัตรา
       - มีบ้านพักสำหรับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป โรงพยาบาลบางไทร ตะกั่วป่า
โทร.081-3265837
  การตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือน
( คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 178/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 )
  กำหนดและตัดโอนตำแหน่ง
( คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ 164/2558 ลงวันที่ 26 มกราคม 2558 )
    ประกาศผู้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพทุกท่าน
       - กรณีมีปัญญาเกี่ยวกับการ Download เอกสารประกอบการเข้าประชุม
โปรดสอบถามที่ กลุ่มงานอัตรากำลัง  โทร 02-590-1354 หรือ 02-590-1341
       - กรณีตอบรับการเข้าประชุมติดต่อ โทรศัพท์/โทรสาร  02-590-1344 และ
e-mail  pattana1344@gmail.com

    

หน่วยงานที่ยังไม่ส่งแบบสำรวจลูกจ้างชั่วคราว พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข
ตาม ว 1055 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2557 โปรดจัดส่งข้อมูลภายในวันที่ 19 มกราคม 2558
ในเวลา 12.00 น ตามรายละเอียดดังนี้
            
                           รายชื่อจังหวัดที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูล

    ใบสมัครสาธารณสุขนิเทศก์
 ด่วนที่สุด
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบอัตรากำลังบุคลากรด้านสุขภาพ
( ว 39 / 22 มกราคม 2558 )
                   หนังสือเชิญประชุม
                   โครงการ
                   กำหนดการ ครั้งที่ 1
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 1
                   กำหนดการ ครั้งที่ 2    แก้ไข 2 ก.พ.58
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 2
                   กำหนดการ ครั้งที่ 3    แก้ไข 2 ก.พ.58
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 3
                   กำหนดการ ครั้งที่ 4    แก้ไข 2 ก.พ 58
                   แบบตอบรับ ครั้งที่ 4

                   แบบจองห้องพัก (โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่)
                   แบบจองห้องพัก (เจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี)
                   แบบจองห้องพัก (โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า จ.สงขลา)
                   แบบจองห้องพัก (โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น)
  การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2558

( ว 54 / 21 มกราคม 2558 )
 สำรวจรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ
ตามพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

( ว 45 / 20 มกราคม 2558 )
                    แบบฟอร์มฯ
 คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 74 / 2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ราย
               
                   
คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 73 / 2558 ลงวันที่ 19 มกราคม 2558
เรื่อง ย้ายข้าราชการ จำนวน 3 ราย
                 
                  
   การประเมินบุคคลและผลงานวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญขึ้นไป
( ว 37 / 19 มกราคม 2558 )
  พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
ประจำปี 2557

( ว 38 / 19 มกราคม 2558 )
   กำหนดการจัดบรรยาย เรื่อง การกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญตาม
พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการ พ.ศ. 2494

( ว 30 / 16 มกราคม 2558 )

 ประกาศกำหนดชื่อนิติบุคคลในราชกิจจานุเบกษาตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์
พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

( ว 20 / 14 มกราคม 2558 )
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์และหรือผลงานในการสมัครเข้ารับคัดเลือก
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ก.พ.ค.

( ว 17 / 13 มกราคม 2558 )
   แนวทางปฏิบัติของแพทย์เกี่ยวกับเอชไอวี พ.ศ.2557
( ว 6 / 7 มกราคม 2558 )
   รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปรับราชการสังกัดสำนักงานรัฐมนตรี
( ว 3 / 7 มกราคม 2558 )
    ด่วนที่สุด
การคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับสูง

( ว 1 / 5 มกราคม 2558 )